Европейско проучване на качеството на живот 2007

Второто европейско проучване на качеството на живот на Eurofound (EQLS), проведено през 2007 г., предлага широк преглед на разнообразната социална действителност в 27-те държави-членки, а също в Норвегия и страните кандидатки Турция, Македония и Хърватия.

Много от въпросите, включени в първото EQLS през 2003 г., са зададени отново и обхващат теми като заетост, доходи, образование, жилища, семейство, здраве, баланс между професионалния и личния живот, удовлетворение от живота и субективна преценка за качеството на обществото. Въз основа на двете бази данни изследователският екип ще установи как се е променил животът на хората през периода между двете проучвания.

Данните от EQLS и други помощни източници захранват също електронната база данни на Eurofound за статистическите показатели за качеството на живот (EurLIFE).