EQLS 2007: Резултати

Преглед на резултатите

  • Като цяло европейците са доволни от живота си. По скала от едно до десет средната стойност за страните от ЕС-27 е 7 за показателя удовлетворение от живота и 7,5 за показателя щастие;
  • Налице са големи несъответствията по отношение на доходите на домакинствата в Европа: измежду страните от ЕС-27 доходите на домакинствата в България и Румъния са почти толкова ниски, колкото в страната кандидатка БЮР Македония; за да подпомогнат недостатъчните доходи, около половината от домакинствата в 12-те нови държави-членки и 3-те страни кандидатки (с изключение на Кипър и Малта) сами отглеждат част от храната си;
  • Семейството е силно ангажирано в грижите за деца и стари хора и остава първи избор за лична помощ при спешни случаи; европейците съобщават за високи равнища на удовлетворение от семейния живот; жените все още отделят повече време от мъжете за грижи и домакински задължения;
  • Добър баланс между професионалния и личния живот се постига трудно, като проблеми в това отношение най-често има в Югоизточна Европа: в Хърватия и Гърция малко над 70% от работещите граждани казват, че най-малко няколко пъти месечно са твърде изморени, за да се занимават с домакински дейности;
  • 81% от живеещите в ЕС посочват, че доброто здраве e „много важно“ за качеството на техния живот; от друга страна, средно само 21% от хората категоризират своето здраве като „много добро“;
  • На въпроса как определят качеството на обществото, хората в 12-те нови източноевропейски държави-членки и в Италия и Португалия изразяват най-малко доверие в политическите институции. Гражданите на скандинавските страни и Турция имат най-високо доверие в институциите; хората в скандинавските страни и Нидерландия изразяват най-високо равнище на доверие в другите хора.