Европейско проучване на качеството на живот 2012

Работата на терен за Третото европейско проучване на качеството на живот (EQLS) се осъществи от края на септември 2011 г. до началото на февруари 2012 г. в 27-те държави членки на Европейския съюз.

Докладът с находките, Качество на живота в Европа: въздействия на кризата, вече може да се намери онлайн.

 

Основни находки

В някои страни от ЕС се съобщава за спад от над 20% в нивата на оптимизъм и удовлетворение, а повече от една трета от хората посочват влошаване на финансовото състояние през последните пет години. Резултатите до голяма степен отразяват - с някои интересни изключения - икономическата действителност, като най-високи нива на оптимизъм са съобщени за Дания и Швеция, а най-ниски за Гърция, Италия и Португалия. Понастоящем социалната ситуация в Европейския съюз е трудна и усложнена. Повече хора, които към момента на последното проучване през 2007 г. са имали добри доходи и са ползвали жилища в добро състояние, днес се борят с безработица, дългове, жилищна несигурност и достъп до услуги. 

Проучването показва също, че за много хора е по-тежко да свързват двата края: 7% съобщват за ‘големи трудности’ при осигуряването на прехрана, като между държавите членки са отбелязани големи различия - 22% за Гърция и 1% за Финландия. На въпроса към кого ще се обърнат за спешен паричен заем повечето европейци (70%) отговарят член на семейството или роднина. Други 12% биха поискали заем от приятел, съсед или някой друг, а 8% ще се обърнат към доставчик на услуги или институция. Един от десет (10%) съобщават, че не биха могли да помолят никого; това важи с особена сила за хората в квартила с най-ниските доходи (15%). Общо 8% от гражданите в ЕС са били в състояние да изплатят навреме неформалните си заеми.

Доверието в основните обществени институции, правителства и парламенти е намаляло през последните пет години, като най-голям спад има в страните с най-сериозни икономически проблеми като Испания и Гърция. Доверието в обществените институции е най-високо в Дания, Финландия, Люксембург и Швеция, главно поради несравнимо високото ниво на доверие в националните политически институции в тези държави членки.

В обзорния доклад се разглеждат въпроси като заетост, доходи, жилищни условия и условия на живот, семейство, здраве, баланс между професионалния и личния живот, удовлетворение от живота и субективна преценка за обществото. През 2013 г. ще излязат допълнителни доклади относно субективното благосъстояние, социалните неравенства, качеството на живот и обществените услуги, както и относно тенденциите в качеството на живот, набелязани в трите издания на проучването.

Обхват

Настоящият доклад обхваща 27-те държави членки на ЕС, но бяха анкетирани общо 43 636 души в 34 страни (разликата се допълва от седемте страни кандидатки или страни в етап на предприсъединяване: Хърватия, Исландия, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Косово, Сърбия и Турция). Резултатите от тези страни ще бъдат публикувани през 2013 г. Eurofound работеше в тясно сътрудничество със своя изпълнител GfK EU3C в Белгия, за да гарантира, че подготовката и изпълнението на третото EQLS са осъществени при най-високи стандарти за качество.

Предвижда се през пролетта на 2013 г. да бъде предоставен обществен достъп до базата данни чрез Архива на данни на Обединеното кралство.

Методология