EQLS 2012 - Методология

В опит да предоставя съпоставими и надеждни данни относно качеството на живот в Европа, Eurofound разработи единен методологичен подход и система за осигуряване на качеството. През годините методологията беше подобрена, включени бяха нови проблеми, а географският обхват се увеличи с разширяването на Европейския съюз.

Период на провеждане: септември 2011 г. - февруари 2012 г. (държави членки на ЕС); май - август 2012 г. (държави извън ЕС).

Изпълнител: GfK Significant (Белгия).

Обхват: 27 държави членки на ЕС и 7 държави извън ЕС (Хърватия, Исландия, Косово, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Турция)

Целева група: всички жители на държавите, посочени по-горе, на възраст 18 години и повече.

Извадка: Основната извадка е многоетапна, многопластова и случайна. Всяка държава е разделена на части, въз основа на регион и степен на урбанизация, във всяка от които произволно са съставени няколко първоначални извадкови единици (ПИЕ). Впоследствие, случайна извадка от домакинства се изважда от всяка ПИЕ. Накрая, във всяко домакинство, за анкета се избира лицето, чийто рожден ден предстои.

Размер на извадка: Размерът на целевата извадка варира от 1000 в по-малките държави до 3000 в по-големите. При приключване на проучването, общият брой анкети беше 43 636.

Тип проучване: Преки анкети на основата на въпросник, провеждани в домовете на хората на националния език(ци) на държавата.

Тип анкета: Пряка, в дома, средна продължителност 38 минути в ЕС-27 и 39 минути в държави извън ЕС.

Наличен е технически доклад (английски език, .pdf, 1MB) относно EQLS .