Европейско проучване на качеството на живот за 2016 г.

Европейско проучване на качеството на живот за 2016 г.

Разгледайте най-важните констатации и общите резултати от Европейското проучване на качеството на живот за 2016 г. в интерактивна презентация.

Европейското проучване на качеството на живот (EQLS), проведено от Eurofound, документира условията на живот и социалното положение на хората и проучва въпроси, свързани с живота на европейските граждани. От септември 2016 г. до март 2017 г. Еurofound извърши четвъртото си проучване от поредицата (започнала през 2003 г.). По време на EQLS за 2016 г. бяха интервюирани близо 37 000 души в 33 държави — 28-те държави — членки на ЕС и 5 страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция). Резултатите предоставят подробна информация за широк спектър от въпроси в три основни области:

 • Качество на живот: субективно благополучие, оптимизъм, здраве, жизнен стандарт и области на лишения, баланс между професионалния и личния живот
 • Качество на обществото: социална несигурност, възприемане на социалното изключване и общественото напрежение, доверие в хората и институциите, участие и ангажираност в общността и участие в обучение/обучение през целия живот
 • Качество на обществените услуги: здравеопазване, дългосрочни грижи, детски заведения и други публични услуги

Основни констатации

Data explorer

Визуализирайте, разглеждайте и сравнявайте данни за държавите в ЕС и относно качеството на живот, качеството на обществото и качеството на обществените услуги в нашия интерактивен data explorer.

Общите резултати от EQLS за 2016 г. показват цялостен напредък в трите ключови разглеждани области: качество на живот, качество на обществото и качество на обществените услуги — макар и не във всички държави и не за всички социални групи.

Наблюдава се цялостен напредък в качеството на живот, като някои показатели са се възстановили до нивата отпреди кризата. Например от предишното проучване нивата на оптимизъм са се увеличили, удовлетвореността от жизнения стандарт се е увеличила, а нивото на удовлетвореност от живота и усещането за щастие остават стабилни. Удовлетворението от жизнения стандарт има близки стойности в отделните държави членки, качеството на здравето, декларирано от самите лица, като цяло се е подобрило, а материалните затруднения са намалели (по-малко хора са изправени пред финансови затруднения). Но балансът между професионалния и личния живот се е влошил и има сериозни опасения относно недостатъчния доход в напреднала възраст в две трети от страните.

Резултатите показват общо подобрение на показателите за качество на обществото от 2011 г. насам. Увеличило се е доверието в националните институции, повишава се ангажираността и участието в социални организации, увеличило се е доверието в хората сред лицата на възраст между 18 и 24 години, усещането за социално изключване се е понижило и чувството за напрежение между бедни/богати, ръководители/служители, стари/млади, мъже/жени е намаляло. Въпреки това усещането за напрежение между религиозните и етническите групи леко се е повишило и в по-малка степен се отчита ръст в напрежението въз основа на сексуалната ориентация.

Данните също показват цялостно подобрение на рейтингите за качество на обществените услуги от последния етап на проучването. Нивото на удовлетвореност относно няколко ключови обществени услуги, например здравеопазване и обществен транспорт, се е увеличило. Детските заведения в няколко държави са се подобрили, като оценките там преди са били ниски. В редица държави достъпът до съоръжения за рециклиране се явява като нов проблем, а в някои страни достъпът до банкиране в селските райони е проблемен. Въпреки това качеството на обществените услуги все още се различава в значителна степен между държавите членки.

Предистория

Провеждано на всеки четири до пет години, това уникално общоевропейско проучване разглежда както обективните обстоятелства на живота на гражданите, така и начина, по който те се чувстват спрямо тези обстоятелства и живота като цяло, с цел да създаде богат източник на данни за качеството на живот на хората в Европа. Проучването представя данни за въпроси, които остават извън общата статистика, като например възприеманото качество на обществото, доверието в институциите и социалното напрежение. То разглежда редица въпроси като жилищно настаняване, лишения, семейство, здраве и благополучие. То също така разглежда и субективни въпроси като нивото на щастие на хората, доколко са доволни от живота си и каква е степента на участието им в обществото.

 • EQLS за 2003 г.: Бяха обхванати 28 държави, 25-те държави — членки на ЕС и 3 страни кандидатки — България, Румъния и Турция
 • EQLS за 2007 г.: Бяха обхванати 31 държави, 27-те държави — членки на ЕС, Норвегия и страните кандидатки Хърватия, бившата югославска република Македония и Турция
 • EQLS за 2011 г.: Бяха обхванати 34 държави, 27-те държави — членки на ЕС и 7 страни кандидатки или държави в процес на присъединяване: Албания, Бивша югославска република Македония, Исландия, Косово, Черна гора, Сърбия и Турция
 • Ново EQLS за 2016 г.: Бяха обхванати 33 държави, 28-те държави — членки на ЕС и 5 страни кандидатки — Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Методология

EQLS е проучване на възрастното население (18+), живеещо в частни домакинства, базирано е на статистическа извадка и обхваща различни слоеве от обществото. В зависимост от размера и националните договорености в страната, извадката за 2016 г. се състоеше от 1000 до 2000 души на държава.

Партньорите на Eurofound в проучването Kantar Public проведоха директни интервюта в домовете на хората, като използваха компютърно подпомогнато лично интервюиране (CAPI), и обхванаха изчерпателен списък с въпроси относно качеството им на живот. (Цялата събрана информация се обработваше при гарантиране на най-строга поверителност и анонимност на всеки от интервюираните.) Въпросникът на EQLS за 2016 г. постави значителен акцент върху обществените услуги: здравеопазване, дългосрочни грижи, детски заведения и училища, както и върху измерването на различни аспекти на качеството като справедлив достъп, съоръжения, персонал и информация, достъпна за гражданите. Подробности за методологията на проучването могат да се намерят онлайн.

Допълнителна информация

 • Предстоящо: Публикуване на европейското проучване на качеството на живот за 2016 г.: Обзорен доклад
 • февруари 2018 г.: Европейско проучване на качеството на живот — дебат в Брюксел
 • Четвъртото издание на микроданни на EQLS ще бъде достъпно през март 2018 г.

Публикуването на вторичните анализи на Еurofound на данните от проучването ще включва следните теми:

 • доверие в институциите в Европа през 21-ви век;
 • социално сближаване и благосъстояние в Европа;
 • разлики между поколенията;
 • качество на обществените услуги.

За повече информация относно Европейските проучвания за качеството на живот се свържете с Тадас Леончикас (Tadas Leončikas).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар