EQLS 2016 - Методология

В своето Европейско проучвания на качеството на живот (EQLS) Еurofound си поставя за цел да събира сравними и надеждни данни относно качеството на живот в Европа. Методологията постоянно се усъвършенства с течение на времето въз основа на извлечените поуки и новите разработки, които отразяват най-новата методология в областта на проучванията.

Изпълнител на EQLS за 2016 г. Kantar Public, Белгия.

Обхват: 28-те държави — членки на ЕС, Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Период на работа на терен: От септември 2016 г. до февруари 2017 г. в 28-те държави — членки на ЕС; от ноември 2016 г. до март 2017 г. в страните кандидатки.

Целева популация: Жителите на посочените по-горе държави на възраст над 18 години.

Извадка: Многоетапна, стратифицирана, произволна извадка във всяка страна. В зависимост от наличността на качествени регистри, формирането на извадката се извършваше въз основа на регистри на физически лица, домакинства и адреси или по списък на случаен принцип. Извадките на равнище държава бяха стратифицирани по региони и степени на урбанизация. Във всяка страта бяха случайно подбирани основни извадкови единици (ОИЕ) пропорционално на размера на населението. След това от всяка ОИЕ беше взета случайна извадка от физически лица и домакинства. Накрая, освен в случаите, когато са използвани регистри на ниво физически лица, във всяко домакинство респондентът бе произволно избран.

Размер на извадката: В повечето държави размерът на целевата извадка беше 1000. С цел отразяване по-големите популации в определени страни, целевата извадка е била увеличена до 1300 в Обединеното кралство, 1600 в Германия и 2000 в Турция. Освен това Еurofound предложи възможност на държавите допълнително да увеличат своята извадка. Предложението бе прието от Италия, където целевата извадка за страната стигна до 2000. Общият размер на извадката за EQLS за 2016 г. във всички 33 държави е 36 908 интервюта.

Тип на проучването и интервю: Въпросник с директни интервюта, проведени в дома на респондента на националния(те) език(ци) на страната; средната продължителност на интервюто е била 40 минути в 28-те държави — членки на ЕС и 35 минути в страните кандидатки.

Осигуряване на качеството: Проучванията на Eurofound се придържат към критериите за качество на Европейската статистическа система, разработени от Евростат. По време на подготовката и изпълнението на проучването бяха приложени многобройни проверки на качеството от Eurofound и неговия изпълнител, за да се осигури висококачествен резултат.

За допълнителна информация, моля, разгледайте Техническия доклад на EQLS за 2016 г.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар