EWCS 2010 — Съставяне на извадка

Използваната в Европейското проучване на условията на труд извадка е представителна за лицата на възраст 15 и повече години (16 и повече години в Испания, Обединеното кралство и Норвегия), които са наети на трудови правоотношения и пребивават в страната, в която се провежда проучването. Във всяка страна е използвана многостепенна стратифицирана случайна извадка.

На първия етап се съставят първични извадкови единици, стратифицирани съобразно географските региони (на равнище NUTS 2 или под него) и степента на урбанизация. Впоследствие във всяка първична извадкова единица се прави извадка от домакинства. В страните, където има актуален висококачествен адресен регистър или регистър на населението, той се използва за извадкова рамка. Когато няма такъв регистър, се прилага процедурата на т.н. „случаен маршрут“. При петото EWCS за първи път изготвянето на списък с адресите чрез процедурата на т. н. „случаен маршрут“ е отделено от етапа на анкетирането. Накрая се прилага процедура на скрининг, така че от всяко домакинство да бъде избран допустимият респондент.

Целевият брой на анкетите е 1000 във всяка от страните с изключение на Словения (1400), Обединеното кралство и Полша (1500), Германия и Турция (2000), Франция (3000) и Белгия (4000). Правителствата на Словения, Франция и Белгия използваха предложената от Eurofound възможност да платят за допълнение към първоиначалната извадка. Броят на проведените анкети във всяка страна е представен обобщено в следната таблица:

Брой проведени анкети:

Белгия

4001

Ирландия

1003

Австрия

1003

Хърватия

1100

България

1014

Италия

1500

Полша

1500

БЮРМ

1100

Чешка република

1000

Кипър

1000

Португалия

1000

Турция

2100

Дания

1069

Латвия

1001

Румъния

1017

 

 

Германия

2133

Литва

1004

Словения

1404

Албания

1000

Естония

1000

Люксембург

1000

Словакия

1002

Косово

1018

Гърция

1037

Унгария

1006

Финландия

1028

Черна гора

1041

Испания

1008

Малта

1000

Швеция

1004

 

 

Франция

3046

Нидерландия

1017

Обединено кралство

1575

Норвегия

1085

Повече информация можете да намерите в Доклада за съставяне на извадката.