EWCS 2010 — Коригиране

Както в предишните издания на EWCS, трябва да се приложат три типа корекции, за да се гарантира, че резултатите, които се основават на данни от петото EWCS, са представителни за работещите в Европа.

  1. Коригиране на вероятността за избор
    Поради структурата на процеса на съставяне не извадката има по-голяма вероятност хората в домакинства с по-малко на брой работещи да бъдат избрани в извадката от хората в домакинства с повече работещи. Например в домакинство с един член, работещ по трудов договор, вероятността този човек да бъде избран е 100%, като тази вероятност намалява до 50% за лицата в домакинство с двама работещи членове. Поради това се правят корекции вероятността за избор (или модела).
  2. Коригиране на постстратификацията
    Поради разликата в готовността и възможността за участие в проучването определени групи са представени непропорционално широко, а други — непропорционално слабо в извадката за EWCS. За да се гарантира, че резултатите отразяват точно населението от работещи във всяка страна, е необходимо да се направят корекции на т.нар. постстратификационен принцип. Стойностите се коригират чрез сравнение на EWCS с Проучването на работната сила (Евростат) по отношение на пол, възраст, регион, професия и сектор на икономическа активност на респондента. 
  3. Наднационално коригиране
    Разликите между държавите по отношение на големината на работната им сила не са (напълно) отразени в големината на извадката във всяка страна. За да се гарантира, че по-големите държави имат по-голяма тежест в резултатите на ниво ЕС, когато се правят анализи на европейско равнище, трябва да се приложи наднационално коригиране.

Повече информация можете да намерите в Доклада за коригирането, [.pdf, 3.7MB, само на английски език].