EWCS 2015 — методология

Чрез Европейските проучвания за условията на труд (ЕWCS) Еurofound си поставя за цел да събира сравними и надеждни данни относно условията на труд в Европа. Методологията постоянно се усъвършенства въз основа на извлечените поуки и в съответствие с най-новата методология в областта на проучванията.

Изпълнител: Ірsos NV, Белгия.

Обхват: 28 държави — членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Период на работа на терен: От февруари до септември 2015 г. в ЕС-28, Норвегия и Швейцария; от септември до декември 2015 г. в Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Целева популация: Всички постоянно пребиваващите лица в посочените по-горе държави на възраст 15 или повече години (16 или повече години за България, Норвегия, Испания и Обединеното кралство), трудово заети към момента на проучването. Приема се, че лицата са трудово заети, ако са работили за заплащане или печалба най-малко един час през седмицата, предхождаща интервюто (определение на МОТ).

Извадка: Многоетапни, стратифицирани, случайни извадки за работещото население във всяка държава. В зависимост от наличността на качествени регистри, формирането на извадката се извършваше въз основа на регистри на физически лица, домакинства и адреси или по списък на случаен принцип. Извадките на равнище държава бяха стратифицирани по региони и степени на урбанизация. Във всяка страта бяха случайно подбирани основни извадкови единици (ОИЕ) пропорционално на размера. След това от всяка ОИЕ беше взета случайна извадка от домакинства. Накрая, освен ако не се използваха регистри на физически лица, подбраният респондент във всяко домакинство беше работещото лице, чийто рожден ден предстои най-скоро.

Размер на извадката: В повечето държави размерът на целевата извадка беше 1000. За съобразяване с по-многобройната работна сила в по-големите държави, целевата извадка беше увеличена на 1200 в Полша, 1300 в Испания, 1400 в Италия, 1500 във Франция, 1600 в Обединеното кралство и 2000 в Германия и Турция. Освен това Еurofound предложи на държавите възможност допълнително да увеличат своята извадка. Това предложение беше прието от Белгия, Словения и Испания, с което размерите на извадката в тези държави станаха съответно 2500, 1600 и 3300. Общият размер на извадката за Шестото ЕWCS във всички 35 държави е 43 850 интервюта.

Вид на интервюто: Лично, в дома на респондента; средна продължителност 45 минути.

Допълнителна информация можете да намерите тук: Технически доклад.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар