EWCS 2015 — въпросник

PDF version Printer-friendly version

Качественият въпросник е основен елемент на всяко успешно проучване — ето защо Еurofound влага големи усилия за разработването и превода му. При всяко ново Европейско проучване за условията на труд (ЕWCS) въпросникът се преразглежда със съдействието на експерти и участници в политиката, както и по указания на заинтересованите страни на Еurofound.

Въпросникът за Шестото ЕWCS съдържа въпроси от предходните проучвания, за да се извърши анализ във времето. Включени са и нови въпроси във връзка с нововъзникващи проблеми и теми, представляващи интерес за политиката. При разработване на въпросника — и неговото анализиране — водещ принцип беше интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете.

ЕWCS си поставя за цел да отчете конкретния опит на работниците и служителите. Това включва следните аспекти:

  • физически и психосоциални рискови фактори;
  • работно време: продължителност, организация, предвидимост и гъвкавост; баланс работа — извънтрудов живот;
  • място на работа;
  • скорост на работа; фактори, определящи темпа;
  • участие на работниците и служителите в управлението, политики в областта на човешките ресурси и организация на труда (напр. редуване на задачите); представителство на работниците и служителите;
  • използване на уменията, познавателни измерения на труда, право на вземане на решения и учене на работното място;
  • условия на заетост: сигурност и несигурност на работното място;
  • социални взаимоотношения на работното място: подкрепа, доверие, сътрудничество, дискриминация, насилие;
  • проблеми с пола: сегрегация, състав на домакинството, неплатен труд, дял на жените на ръководни позиции;
  • благоденствие и здраве, заплати и финансова сигурност.

Превод на въпросника на езиците на всички държави, обхванати в ЕWCS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely