EWCS 2015 — въпросник

Качественият въпросник е основен елемент на всяко успешно проучване — ето защо Еurofound влага големи усилия за разработването и превода му. При всяко ново Европейско проучване за условията на труд (ЕWCS) въпросникът се преразглежда със съдействието на експерти и участници в политиката, както и по указания на заинтересованите страни на Еurofound.

Въпросникът за Шестото ЕWCS съдържа въпроси от предходните проучвания, за да се извърши анализ във времето. Включени са и нови въпроси във връзка с нововъзникващи проблеми и теми, представляващи интерес за политиката. При разработване на въпросника — и неговото анализиране — водещ принцип беше интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете.

ЕWCS си поставя за цел да отчете конкретния опит на работниците и служителите. Това включва следните аспекти:

  • физически и психосоциални рискови фактори;
  • работно време: продължителност, организация, предвидимост и гъвкавост; баланс работа — извънтрудов живот;
  • място на работа;
  • скорост на работа; фактори, определящи темпа;
  • участие на работниците и служителите в управлението, политики в областта на човешките ресурси и организация на труда (напр. редуване на задачите); представителство на работниците и служителите;
  • използване на уменията, познавателни измерения на труда, право на вземане на решения и учене на работното място;
  • условия на заетост: сигурност и несигурност на работното място;
  • социални взаимоотношения на работното място: подкрепа, доверие, сътрудничество, дискриминация, насилие;
  • проблеми с пола: сегрегация, състав на домакинството, неплатен труд, дял на жените на ръководни позиции;
  • благоденствие и здраве, заплати и финансова сигурност.

Превод на въпросника на езиците на всички държави, обхванати в ЕWCS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар