Предвиждане и управление на въздействието на промяната

10 November 2021

Предвиждането и управлението на въздействието на промяната е една от шестте основни дейности в работната програма на Европейската фондация за подобряване на условияRead more

Предвиждането и управлението на въздействието на промяната е една от шестте основни дейности в работната програма на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за периода 2021—2024 г. Eurofound ще предостави свидетелства за структурните развития, засягащи икономиката и пазарите на труда в ЕС, които се дължат главно на цифровизацията и прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика , но също на кризата от COVID-19. Изследванията имат за цел да съдействат на авторите на политики да предвиждат и подготвят европейските пазари на труда и работните места за тези промени.

От 2021 г. Eurofound ще предоставя заключения относно въздействието на тези мегатенденции върху условията на живот и труд в ЕС. По отношение на цифровизацията в изследванията ще се обърне внимание на въздействието ѝ върху заетостта и условията на труд, както и върху пазара на труда. Областите, които следва да бъдат обхванати, ще включват социалния диалог и неговата роля за определянето на структурните промени, регулаторните рамки, социалната закрила и изкуствения интелект (ИИ). Въз основа на опита от предишни изследвания на работата през платформи, през периода 2021—2024 г. ще бъде възможно да се постави акцент върху картографиране и оценяване на ефективността на политическите инициативи за справяне с трудностите, идентифицирани при работата през платформи.

Eurofound ще се стреми да подкрепи също прехода на ЕС към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика, включително към кръгова икономика, както и прилагането на инструмента за възстановяване на ЕС NextGenerationEU, чрез проучване на социално-икономическите въздействия. Тези въздействия включват промени в заетостта и трансформация на работните места и условията на труд, както и разпределителното въздействие на политиките в областта на изменението на климата. Част от тази работа ще се основава на резултатите от пилотен проект за бъдещето на производството (FOME) , който ще се проведе от Eurofound.

За да продължи тази дейност през 2021—2024 г., Eurofound ще си сътрудничи с различни международни организации и агенции на ЕС, например с Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) във връзка със социалните въздействия на политиките в областта на изменението на климата. Освен това ще бъде консолидирано съществуващото сътрудничество с други участници в изследванията в областта на цифровизацията — Съвместния изследователски център (СИЦ), Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Предвижда се продължаване на партньорството с Международната организация на труда (МОТ) по въпроса за променящия се свят на труда.

„Икономиката и пазарите на труда на ЕС се характеризират с въздействието на мегатенденции, по-специално цифровизацията и прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Важно е да се проучи как точно функционират тези преходи, какво се променя и как това ще се отрази не само върху дружествата, но и върху работната сила и обществото.“

Irene Mandl, ръководител на отдел „Заетост“

Read less

Последни актуализации

Exploring the social challenges of low carbon energy policies in Europe

This briefing is co-produced by the European Environment Agency (EEA) and Eurofound. It is based on the results of two...

Цифровизация на работното място

Научните изследвания в областта на преобразуващия потенциал на цифровата революция обикновено възприемат количествен...

Въздействие от разпределението на политиките в областта на климата в Европа

С Европейския зелен пакт ЕС задейства набор от политики и мерки, насочени към предотвратяване и облекчаване на...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Предвиждане и управление на въздействието на промяната

Абонирай се

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия както за справяне с прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика и цифрова ера след пандемията от COVID-19, така и за разбиране на въздействието от тези промени на равнище ЕС и на националноRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия както за справяне с прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика и цифрова ера след пандемията от COVID-19, така и за разбиране на въздействието от тези промени на равнище ЕС и на национално равнище. Например чрез изследване на въздействието от тези движещи фактори на промяната на ниво работно място ще се добие представа как най-добре да бъдат подпомогнати работодателите и работниците, така че да могат да се възползват от възможностите и да намалят проблемите, свързани с тези развития. Изследванията на Eurofound се опитват също да подпомогнат предприятията в усилията им да се адаптират към постоянно развиващата се глобална икономика. Освен това проучването на разпределителните ефекти от политиките в областта на изменението на климата и от мерките за осигуряване на социална справедливост ще предостави знания, чрез които ще може да се използва Фондът за справедлив преход. Наблюдението на реформите и отпуснатата неотдавна финансова подкрепа ще създадат възможности за обмен на подходи в политиките и извлечени поуки.

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия за периода 2021—2024 г. и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно изследванията ще подпомогнат следните приоритети на Комисията:

Read less

Основни послания на политиката

Top

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

Read more

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

  • Подкрепата за работодателите и работниците има решаващо значение в двойния преход към цифровата ера и към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. На фона на тези структурни развития, неотдавнашната пандемия от COVID-19 представлява огромно предизвикателство за европейската икономика и пазара на труда.
  • Новите форми на заетост като работата през платформи и базираната на ИКТ мобилна работа присъстват все по-често на европейските пазари на труда. Разчитащи на използването на ИКТ, те се характеризират с нови видове трудови отношения между работодател и служител, които водят до промени в организацията на труда и моделите на работа. Те ще донесат както възможности, така и рискове за пазарите на труда в ЕС, които са изправени пред преход към неутрална до отношение на въглеродните емисии икономика и към цифрова трансформация на фона на пандемията от COVID-19.
  • Цифровите технологии трансформират работата и работното място. Те водят до промени на пазара на труда, например преструктуриране и загуба на работни места, като същевременно започват да се появяват нови професионални профили. Видовете задачите на работните места се адаптират в резултат на цифровизацията на производството и предоставянето на услуги. Резултатът е търсене на различни умения.
  • Важно е да се проучат съвместните въздействия от цифровизацията и прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика след пандемията от COVID-19 и как те се подсилват взаимно или как ползите от едното могат да компенсират отрицателните въздействия от другото.
  • Разчитащият на технологиите потенциал за производство, събиране и използване на голямо количество данни може да подобри конкурентоспособността на европейския бизнес и качеството на работните места. Същевременно, за да се избягват експлоатация и неетично поведение, ще бъда важно да се гарантира, че въпроси като собствеността на данните и защитата на данните са изяснени, добре регулирани и приложени.
Read less

Текущи и продължаващи изследвания

Top

През 2021 г. Eurofound ще проучи до каква степен кризата с COVID-19 е довела до временна спрямо по-устойчива промяна и каква роля играе социалният диалог за формирането на структурната и свързаната с кризата промяна, както и за картографирането на въздействието например върху заетостта,Read more

През 2021 г. Eurofound ще проучи до каква степен кризата с COVID-19 е довела до временна спрямо по-устойчива промяна и каква роля играе социалният диалог за формирането на структурната и свързаната с кризата промяна, както и за картографирането на въздействието например върху заетостта, професионални профили, задачите и изискванията за умения.

Като се вземе под внимание предишната работа на Eurofound по въпросите на цифровата ера, в изследванията ще продължи да се разглежда въздействието на цифровизацията върху нивата на заетост, условията на труд и трудовите отношения. По-конкретно Eurofound ще стартира водещ онлайн ресурс за цифровизация , чрез който ще се изследват основните тенденции и развития в областта на политиките по отношение на цифровизацията в Европа, както и внедряването на автоматизация, цифровизацията и икономиката на онлайн платформите и нейното въздействие върху работата и заетостта.

Освен това Eurofound ще продължи да изследва въздействието на цифровизацията върху трудовия живот. Специално внимание ще бъде отделено на въздействието от използването на цифровизацията на ниво дружества върху заетостта и условията на труд (включително върху социалната закрила). Ще бъдат проучени също човешките и етичните последствия от автоматизацията и цифровизацията (напр. роботизация, пригодени за носене устройства, ИИ и големи информационни масиви на работното място). Що се отнася до работата през платформи, ще бъде извършена оценка на избрани нови инициативи — справяне с въпроси като представителство на работниците, които работят през платформи, договаряне на условията на труд, осигуряване на застраховка и социална закрила или данъчно облагане. По подобен начин ще продължи наблюдението на развитието на икономиката на онлайн платформите чрез уеб хранилището на Eurofound.

За изследване на въздействието на прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика, Eurofound проучва разпределителните ефекти на този преход след направената за това специална заявка през 2020 г. Освен това по отношение на ефектите от този преход върху работата и заетостта, Eurofound ще извърши преглед на литературата, за да събере наличната информация и да разбере текущото състояние. При изследване на въздействието на прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика върху обществата и гражданите ще се проучва кои групи от населението и кои региони са изложени на най-голям риск от отрицателни въздействия. Eurofound ще събира доказателства за това как се решава този въпрос на ниво държава членка. Въз основа на тези констатации ще бъде изпълнен проект за изследване на социално-икономическото въздействие на прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика.

Като създава връзка между двойните преходи — към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика и към цифровата ера — базата данни със събития на Европейския наблюдател на преструктурирането (ERM) ще бъде адаптирана, за да стане възможно идентифицирането на мащабни случаи на преструктуриране, свързани с цифровизацията и прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика, като същевременно ще бъдат разширени инструментите за подкрепа и правните бази данни , за да се обхванат мерките за намеса в националните политики, насочени към справяне с тези движещи промяната фактори.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
  • Publications (150)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Предвиждане и управление на въздействието на промяната

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.