Иновации и създаване на работни места в предприятията

26 September 2019

Създаването и запазването на повече работни места в европейските предприятия зависи от редица външни фактори, както и от растежа и иновациите в самите предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Иновациите — измененията в продуктите, процесите и други аспекти на тяхната дейност — могат да помогнат на предприятията да се адаптират към променящи се обстоятелства, да добавят стойност и да станат по-конкурентоспособни, увеличавайки потенциала си за създаване на работни места. Освен това практиките в областта на човешките ресурси и организацията на труда създават необходимата работна среда в подкрепа на иновациите, като подобряват уменията, сътрудничеството, иновативното поведение, участието на работниците и служителите в решаване на проблемите и достъпа до външни идеи.

Съставителите на политики се нуждаят от достъп до знания относно това кои иновации в дружеството са ефективни за производителността на труда и трудовото изпълнение на предприятията; кои начини за подкрепа на иновациите са резултатни; как оптимално да се стимулира създаването на работни места; както и мотивите и пречките за създаване на работни места в някои видове организации.

В условията на бавно икономическо възстановяване след най-тежкото преструктуриране на европейската икономика от десетилетия, едно от основните политически предизвикателства пред Европейската комисия е постигането на растеж със създаване на нови работни места. Необходимостта от насърчаване на инвестициите за създаване на работни места е първостепенен приоритет и се подкрепя от „Програмата за нови умения и работни места“ на „Европа 2020“ и процеса на европейския семестър. Планът за инвестиции за Европа бе приет през ноември 2014 г. с акцент върху мобилизирането на финансиране, подкрепата за инвестициите в реалната икономика и създаването на благоприятна за инвестициите среда.

Дейност на Еurofound

Проучванията на Eurofound в тази област предлагат ценна информация по ключови теми:

Основни приноси

Основавайки се до голяма степен на предишни работи на Еurofound и на данни от третото проучване на европейските дружества (ПЕД), извършено през 2013 г., Еurofound проучи вътрешните фактори и практики в предприятията, както и външните фактори, които стимулират иновативно поведение, повишават конкурентоспособността и насърчават създаването и запазването на работни места.

Проучването предоставя всеобхватна информация за практиките на работното място в областта на иновациите по отношение на организацията на труда, управлението на човешките ресурси, прякото участие и социалния диалог. В по-задълбочени изследвания бяха анализирани:

  • мотивите за приемане на практики за иновации на работното място, които дават възможност на работещите да участват в организационните промени и да подобрят качеството на трудовия си живот и резултатите на организацията;
  • практиките в предприятията на ЕС за пряко и непряко участие на работниците и служителите във вземането на решения и кои от тези практики са от полза както за предприятието, така и за работещите в него. 

Ongoing work

 

Highlights (11)

Всички (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)