Иновации и създаване на работни места в предприятията

17 February 2021

Създаването и запазването на повече работни места в европейските предприятия зависи от редица външни фактори, както и от растежа и иновRead more

Създаването и запазването на повече работни места в европейските предприятия зависи от редица външни фактори, както и от растежа и иновациите в самите предприятия за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Иновациите — измененията в продуктите, процесите и други аспекти на тяхната дейност — могат да помогнат на предприятията да се адаптират към променящи се обстоятелства, да добавят стойност и да станат по-конкурентоспособни, увеличавайки потенциала си за създаване на работни места. Освен това практиките в областта на човешките ресурси и организацията на труда създават необходимата работна среда в подкрепа на иновациите, като подобряват уменията, сътрудничеството, иновативното поведение, участието на работниците и служителите в решаване на проблемите и достъпа до външни идеи.

Съставителите на политики се нуждаят от достъп до знания относно това кои иновации в дружеството са ефективни за производителността на труда и трудовото изпълнение на предприятията; кои начини за подкрепа на иновациите са резултатни; как оптимално да се стимулира създаването на работни места; както и мотивите и пречките за създаване на работни места в някои видове организации.

В условията на бавно икономическо възстановяване след най-тежкото преструктуриране на европейската икономика от десетилетия, едно от основните политически предизвикателства пред Европейската комисия е постигането на растеж със създаване на нови работни места. Необходимостта от насърчаване на инвестициите за създаване на работни места е първостепенен приоритет и се подкрепя от „Програмата за нови умения и работни места“ на „Европа 2020“ и процеса на европейския семестър. Планът за инвестиции за Европа бе приет през ноември 2014 г. с акцент върху мобилизирането на финансиране, подкрепата за инвестициите в реалната икономика и създаването на благоприятна за инвестициите среда.

Read less

Последни актуализации

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...

Lloyds bank’s digital transformation

Lloyds Banking Group is investing £3 billion (€3.35 billion) in technology and staff to improve its digital services...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Проучванията на Eurofound в тази област предлагат ценна информация по ключови теми:

Основни приноси

Основавайки се до голяма степен на предишни работи на Еurofound и на данни от третото проучване на европейските дружества (ПЕД), извършено през 2013 г., Еurofound проучи вътрешните фактори и практики в предприятията, както и външните фактори, които стимулират иновативно поведение, повишават конкурентоспособността и насърчават създаването и запазването на работни места.

Проучването предоставя всеобхватна информация за практиките на работното място в областта на иновациите по отношение на организацията на труда, управлението на човешките ресурси, прякото участие и социалния диалог. В по-задълбочени изследвания бяха анализирани:

  • мотивите за приемане на практики за иновации на работното място, които дават възможност на работещите да участват в организационните промени и да подобрят качеството на трудовия си живот и резултатите на организацията;
  • практиките в предприятията на ЕС за пряко и непряко участие на работниците и служителите във вземането на решения и кои от тези практики са от полза както за предприятието, така и за работещите в него. 
Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (2)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.