Промени на пазара на труда

29 October 2020

Картината в сферата на заетостта подлежи на постоянни структурни изменения, задвижвани преди всичко от технологиите и глобализацията. Но други фактори, като демографските промени и новите бизнес модели, също имат много съществено въздействие върху резултатите на пазара на труда и други аспекти наRead more

Картината в сферата на заетостта подлежи на постоянни структурни изменения, задвижвани преди всичко от технологиите и глобализацията. Но други фактори, като демографските промени и новите бизнес модели, също имат много съществено въздействие върху резултатите на пазара на труда и други аспекти на трудовия живот на европейските граждани.

След приемането на Европейската стратегия за заетост през 1997 г. държавите членки се заеха с формулирането на набор от общи цели и задачи за политиката на заетост. Основната цел на тази стратегия е създаването на повече и по-добри работни места в целия ЕС. Сега тя е част от стратегията за заетост „Европа 2020“ и се изпълнява в рамките на европейския семестър — ежегоден процес за насърчаване на тясна координация на политиките между държавите — членки на ЕС, и институциите на ЕС.

Read less

Последни актуализации

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Just 31% of companies capitalise fully on direct employee involvement to enhance performance and well-being

Fewer than one-third (31%) of companies in the EU27 facilitated the regular direct participation of employees in...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Еurofound предоставя информация по различни аспекти на адаптирането на пазара на труда към структурните промени и за това как то може да подобри условията на живот и труд както на равнище държави членки, така и на европейско равнище. Променящите се пазари на труда, организационното преструктуриране и създаването на нови работни места са от основно значение за дейностите в тази сфера, както и проучването на нови форми на заетост. Специално внимание се обръща на последиците за различни групи, като тези на младежта и жените.

Основни приноси

Напоследък ударението при работата в тази област е поставено върху разликата в заетостта по пол и повишаване на участието в пазара на труда на жените. Еurofound проучи също така нови форми на заетост, които се различават от традиционната заетост.

В преглед на последиците за заетостта от намаляването на непреките разходи за труд на работодателите са разгледани политическите реформи, приети след 2008 г. във всички държави — членки на ЕС, за стимулиране на търсенето на работна ръка. 

Европейският наблюдател на преструктурирането (ЕRM) следи въздействието върху заетостта на мащабното преструктуриране в Европа след 2002 г.

От няколко години Европейският наблюдател на заетостта (ЕJM) е пионер в подхода, основан на работните места, за по-добро разбиране на променящата се структура на заетостта в Европа.

Ресурси на ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Промени на пазара на труда

Абонирай се
  • Publications (1631)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Промени на пазара на труда

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.