Промени на пазара на труда

11 February 2020

Картината в сферата на заетостта подлежи на постоянни структурни изменения, задвижвани преди всичко от технологиите и глобализацията. Но други фактори, като демографските промени и новите бизнес модели, също имат много съществено въздействие върху резултатите на пазара на труда и други аспекти на трудовия живот на европейските граждани.

След приемането на Европейската стратегия за заетост през 1997 г. държавите членки се заеха с формулирането на набор от общи цели и задачи за политиката на заетост. Основната цел на тази стратегия е създаването на повече и по-добри работни места в целия ЕС. Сега тя е част от стратегията за заетост „Европа 2020“ и се изпълнява в рамките на европейския семестър — ежегоден процес за насърчаване на тясна координация на политиките между държавите — членки на ЕС, и институциите на ЕС.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Промени на пазара на труда

Дейност на Еurofound

Еurofound предоставя информация по различни аспекти на адаптирането на пазара на труда към структурните промени и за това как то може да подобри условията на живот и труд както на равнище държави членки, така и на европейско равнище. Променящите се пазари на труда, организационното преструктуриране и създаването на нови работни места са от основно значение за дейностите в тази сфера, както и проучването на нови форми на заетост. Специално внимание се обръща на последиците за различни групи, като тези на младежта и жените.

Основни приноси

Напоследък ударението при работата в тази област е поставено върху разликата в заетостта по пол и повишаване на участието в пазара на труда на жените. Еurofound проучи също така нови форми на заетост, които се различават от традиционната заетост.

В преглед на последиците за заетостта от намаляването на непреките разходи за труд на работодателите са разгледани политическите реформи, приети след 2008 г. във всички държави — членки на ЕС, за стимулиране на търсенето на работна ръка. 

Европейският наблюдател на преструктурирането (ЕRM) следи въздействието върху заетостта на мащабното преструктуриране в Европа след 2002 г.

От няколко години Европейският наблюдател на заетостта (ЕJM) е пионер в подхода, основан на работните места, за по-добро разбиране на променящата се структура на заетостта в Европа.

Ресурси на ERM

Ongoing work

Highlights (29)

Всички (1595)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (40)