Условия и качество на живот

3 March 2022

Условията и качеството на живот е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да набелязва и анализира ключовите аспекти, свързани с подобряването на условията на живот на хората в Европа, включително информация за усещането имRead more

Условията и качеството на живот е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да набелязва и анализира ключовите аспекти, свързани с подобряването на условията на живот на хората в Европа, включително информация за усещането им за качеството на живот и обществото. След като COVID-19 пандемията и последвалата икономическа криза засегнаха силно живота на хората, Eurofound ще продължи да проучва въздействието на кризата върху гражданите на ЕС през различните етапи от живота.

През периода 2021—2024 г. изследванията на Eurofound ще предоставят важна информация за предизвикателствата и перспективите в областта на условията и качеството на живот в ЕС и за ролята на различни инициативи, целящи облекчаване на социалните трудности, пред които са изправени различни групи от населението. От особен интерес са последиците за по-възрастните хора и нуждите им от грижи, младежите и тяхното социално приобщаване и социална мобилност, както и различните последици от кризата за мъжете и жените .

Обществените услуги в ЕС имаха важна роля за преодоляване на значителни трудности и справяне с извънредното положение поради пандемията от COVID-19. Съответно, те ще бъдат оценени подробно, като акцентът ще се постави върху въпроси като качество, достъп и достъпност. Както е видно от предишни констатации, последиците от кризата са неравномерно разпределени сред дадени групи в зависимост от възрастта, отговорностите за полагане на грижи и равновесието между професионалния и личния живот , поради това Eurofound ще извърши допълнителен анализ в тази посока.

В координация с Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Eurofound планира да проучи неравенството между половете в много измерения чрез изследване на въздействието на кризата поради COVID-19 върху мъжете и жените в контекста на участието им в пазара на труда, материалните условия на живот и благосъстоянието с цел определяне на разликите и оценяване на последиците за неравенството между половете.

„Качеството на обществените услуги е от ключово значение за създаването на доверие в институциите в съвременна Европа и ще бъде изключително важно за преодоляване на съществуващите и бъдещи предизвикателства. Предоставянето на качествени услуги е потенциална област за иновации, по-специално във връзка с преминаването към цифрови, по-екологични услуги и във връзка с готовността за справяне с рискове като пандемията в бъдеще.“

Tadas Leončikas, старши ръководител изследвания, отдел „Социални политики“

Read less

Последни актуализации

Register now: Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Join...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Въздействие на COVID-19 върху младежите в ЕС

След дългото възстановяване от икономическата криза (2007—2013 г.) младежите в ЕС се оказаха по-уязвими към последиците...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия и качество на живот

Абонирай се

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за справяне с трудностите и за използване на възможностите на равнище ЕС и на национално равRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за справяне с трудностите и за използване на възможностите на равнище ЕС и на национално равнище в областта на условията и качеството на живот. По-конкретно ще се извършва наблюдение на въздействието от COVID-19 и последвалата икономическата криза, като се предоставят знания за състоянието, тенденциите, рисковете и начините за подобряване на условията на живот в ЕС. Eurofound ще се съсредоточи върху идентифициране и анализ на належащите проблеми за най-уязвимите групи, особено за по-възрастните граждани и младите хора. Освен това Eurofound ще предоставя информация на авторите на политики, като събира сведения за тенденциите и двигателите във връзка с предоставянето на обществени услуги, обвързвайки ги примерно с Eвропейския стълб на социалните права .

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия през следващите четири години и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно изследванията ще подпомагат политически инициативи и дейности, свързани с изпълнението на европейска стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. гаранцията за младежта гаранцията за децата и европейския семестър и специфичните препоръки за всяка държава.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Основни политически послания

Top

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

Read more

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

 • Усещането за напрежение в обществото има най-разрушително въздействие върху доверието в институциите, докато усещането за качеството на обществените услуги е основен двигател за по-голямо доверие в институциите.
 • Необходимо е предоставяне на дългосрочни грижи в по-голяма степен, с по-голяма гъвкавост. Домашните грижи и помощ трябва да станат по-достъпни, особено в държавите — членки на ЕС, където доходите са най-ниски.
 • Бързият достъп до първична медицинска помощ, социални грижи и дългосрочни грижи може да задейства ранна намеса и наблюдение на променящите се нужди и да предотврати ескалацията на проблемите по отношение на дългосрочните грижи.
 • Проблемите с психичното здраве се увеличават сред младите хора, въпреки че не е ясно дали това се дължи на по-голяма заболеваемост или на по-добра осведоменост и по-добро диагностициране. Психичното здраве е тясно свързано с други проблеми на младите хора и може да бъде както резултат, така и източник на неравенства. Рисковите фактори за проблеми с психичното здраве включват увреждания и продължителни заболявания, семейни проблеми, проблеми в отношенията с връстниците, както и прекомерно използване на социалните мрежи.
 • Въпреки че след финансовата криза нивото на доверие и социалното сближаване като цяло бяха възстановени в ЕС, началото на пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху благосъстоянието в държавите, които са най-тежко засегнатите от нея.
 • Младите хора се очертават като едни от най-големите губещи групи вследствие на ограниченията на свободата на движение („локдаун“): заедно с безработните лица, за тях се отчитат най-ниски нива на благосъстояние, въпреки че има известно подобрение от началото на пандемията. Въпреки че удовлетвореността от живота и оптимизмът са се повишили от април 2020 г., младите хора продължават да се чувстват изключени от обществото и остават изложени на най-голям риск от депресия, което показва, че ограниченията на свободата на движение им се отразяват в по-голяма степен.
 • Мерките за намаляване на рисковете за психичното здраве сред безработните лица и младите хора след COVID-19 ще бъдат от решаващо значение в случай на следващи вълни на коронавируса. Да се осигури целенасочена подкрепа, която ще позволи на търсещите работа да се възстановят и да се справят с въздействието на пандемията, както и да се гарантира, че младите хора могат да участват пълноценно в обществото, трябва да бъдат част от текущите мерки на политиката.
 • COVID-19 понижи нивата на оптимизъм и засегна равновесието между професионалния и личния живот повече сред жените, отколкото сред мъжете. Отстраняването на това вредно въздействие ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че жените не са несъразмерно ощетени от пандемията.
 • Поддържането на доверието на гражданите в националните и европейските институции трябва да остане ключов приоритет по време на криза, тъй като спазването на мерките за контрол на COVID-19 до голяма степен зависи от нивата на доверие в институциите и научните съвети. Увеличаването на нивата на институционално доверие, отчетено от анкетираните, които са се възползвали от мерките за подкрепа, също отправя ясно послание към националните правителства и ЕС.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2021 г. Eurofound ще продължи работата си по общоевропейските проучвания, като ще се съсредоточиRead more

През 2021 г. Eurofound ще продължи работата си по общоевропейските проучвания, като ще се съсредоточи върху измерване на въздействието на COVID-19 върху условията на живот. Като продължение на предишните два етапа на онлайн проучването Living, working и COVID-19 („Живот, работа и COVID-19“) за 2021 г. е планирано провеждането на трети етап.

Eurofound ще публикува констатации относно младите хора и първоначалното въздействие на COVID-19 върху благосъстоянието и възможностите за заетост на младите хора и онези от тях, които не работят и не са ангажирани с образование или обучение, и ще разгледа аспектите на справедливостта и бъдещето в контекста на оптимизма и усещането за качеството на обществото. Това изследване е продължение на предишни дейности по отношение на младите хора, които не работят и не са ангажирани с образование или обучение, като се основава на данни от онлайн проучване за COVID-19.

Специално внимание ще бъде обърнато на условията на живот на по-възрастните хора и нуждите им от услуги за полагане на формални и неформални грижи, както и на тяхното благополучие, риска от социално изключване и положението им по отношение на доходите по време на пандемията и непосредствено след нея. Eurofound ще проучи различията по отношение на наличието и ползването на услуги за предоставяне на грижи и ще проучи избрани примери за дистанционни решения в областта на здравните услуги и услугите за предоставяне на грижи.

По отношение на неравенството между половете, което се разкри с COVID-19, Eurofound допълнително ще изследва разпределението на платения и неплатения труд и на грижите и домакинските отговорности между мъжете и жените по време на кризата.

Обект на проучване ще бъдат редица аспекти, свързани с въздействието от пандемията и промените в обществени услуги като услугите за подпомагане на заетостта, здравните услуги и услугите за предоставяне на грижи, социалната закрила и образованието; напр. ползване и предоставяне на услугите, готовност на доставчиците, използване на цифрови инструменти, консолидиране и финансиране, както и удовлетвореност и опит на ползващите на услугите.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
 • Publications (636)
 • Data
 • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия и качество на живот

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.