Условия и качество на живот

28 March 2023

Условията и качеството на живот е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да набелязва и анализира ключовите аспекти, свързани с подобряването на условията на живот на хората в Европа, включително информация за усещането имRead more

Условията и качеството на живот е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да набелязва и анализира ключовите аспекти, свързани с подобряването на условията на живот на хората в Европа, включително информация за усещането им за качеството на живот и обществото. След като COVID-19 пандемията и последвалата икономическа криза засегнаха силно живота на хората, Eurofound ще продължи да проучва въздействието на кризата върху гражданите на ЕС през различните етапи от живота.

През периода 2021—2024 г. изследванията на Eurofound ще предоставят важна информация за предизвикателствата и перспективите в областта на условията и качеството на живот в ЕС и за ролята на различни инициативи, целящи облекчаване на социалните трудности, пред които са изправени различни групи от населението. От особен интерес са последиците за по-възрастните хора и нуждите им от грижи, младежите и тяхното социално приобщаване и социална мобилност, както и различните последици от кризата за мъжете и жените .

Обществените услуги в ЕС имаха важна роля за преодоляване на значителни трудности и справяне с извънредното положение поради пандемията от COVID-19. Съответно, те ще бъдат оценени подробно, като акцентът ще се постави върху въпроси като качество, достъп и достъпност. Както е видно от предишни констатации, последиците от кризата са неравномерно разпределени сред дадени групи в зависимост от възрастта, отговорностите за полагане на грижи и равновесието между професионалния и личния живот , поради това Eurofound ще извърши допълнителен анализ в тази посока.

В координация с Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Eurofound планира да проучи неравенството между половете в много измерения чрез изследване на въздействието на кризата поради COVID-19 върху мъжете и жените в контекста на участието им в пазара на труда, материалните условия на живот и благосъстоянието с цел определяне на разликите и оценяване на последиците за неравенството между половете.

 

Качеството на обществените услуги е от ключово значение за създаването на доверие в институциите в съвременна Европа и ще бъде изключително важно за преодоляване на съществуващите и бъдещи предизвикателства. Предоставянето на качествени услуги е потенциална област за иновации, по-специално във връзка с преминаването към цифрови, по-екологични услуги и във връзка с готовността за справяне с рискове като пандемията в бъдеще.

— Tadas Leončikas, старши ръководител изследвания, отдел „Социални политики“

Read less

Последни актуализации

Conference on social inclusion and access to adequate housing

The Swedish Presidency of the EU is organising a conference on the different aspects of social inclusion and access to...

Citizens need clarity on Europe’s challenges

Europe faces a winter of uncertainty and potentially discontent. The cost of living is rising rapidly and the spectre...

Risk of depression runs high as Europe and its neighbours struggle with cost-of-living crisis

Two-thirds of respondents from the EU and 10 neighbouring countries reported difficulties making ends meet in the fifth...

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за справяне с трудностите и за използване на възможностите на равнище ЕС и на национално равRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за справяне с трудностите и за използване на възможностите на равнище ЕС и на национално равнище в областта на условията и качеството на живот. По-конкретно ще се извършва наблюдение на въздействието от COVID-19 и последвалата икономическата криза, като се предоставят знания за състоянието, тенденциите, рисковете и начините за подобряване на условията на живот в ЕС. Eurofound ще се съсредоточи върху идентифициране и анализ на належащите проблеми за най-уязвимите групи, особено за по-възрастните граждани и младите хора. Освен това Eurofound ще предоставя информация на авторите на политики, като събира сведения за тенденциите и двигателите във връзка с предоставянето на обществени услуги, обвързвайки ги примерно с Eвропейския стълб на социалните права .

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия през следващите четири години и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно изследванията ще подпомагат политически инициативи и дейности, свързани с изпълнението на европейска стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. гаранцията за младежта гаранцията за децата и европейския семестър и специфичните препоръки за всяка държава.

Read less

Основни политически послания

Top

Living conditions quality of life infographic
Инфографика

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

 • Усещането за напрежение в обществото има най-разрушително въздействие върху доверието в институциите, докато усещането за качеството на обществените услуги е основен двигател за по-голямо доверие в институциите.
 • Необходимо е предоставяне на дългосрочни грижи в по-голяма степен, с по-голяма гъвкавост. Домашните грижи и помощ трябва да станат по-достъпни, особено в държавите — членки на ЕС, където доходите са най-ниски.
 • Бързият достъп до първична медицинска помощ, социални грижи и дългосрочни грижи може да задейства ранна намеса и наблюдение на променящите се нужди и да предотврати ескалацията на проблемите по отношение на дългосрочните грижи.
 • Проблемите с психичното здраве се увеличават сред младите хора, въпреки че не е ясно дали това се дължи на по-голяма заболеваемост или на по-добра осведоменост и по-добро диагностициране. Психичното здраве е тясно свързано с други проблеми на младите хора и може да бъде както резултат, така и източник на неравенства. Рисковите фактори за проблеми с психичното здраве включват увреждания и продължителни заболявания, семейни проблеми, проблеми в отношенията с връстниците, както и прекомерно използване на социалните мрежи.
 • Въпреки че след финансовата криза нивото на доверие и социалното сближаване като цяло бяха възстановени в ЕС, началото на пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху благосъстоянието в държавите, които са най-тежко засегнатите от нея.
 • Младите хора се очертават като едни от най-големите губещи групи вследствие на ограниченията на свободата на движение („локдаун“): заедно с безработните лица, за тях се отчитат най-ниски нива на благосъстояние, въпреки че има известно подобрение от началото на пандемията. Въпреки че удовлетвореността от живота и оптимизмът са се повишили от април 2020 г., младите хора продължават да се чувстват изключени от обществото и остават изложени на най-голям риск от депресия, което показва, че ограниченията на свободата на движение им се отразяват в по-голяма степен.
 • Мерките за намаляване на рисковете за психичното здраве сред безработните лица и младите хора след COVID-19 ще бъдат от решаващо значение в случай на следващи вълни на коронавируса. Да се осигури целенасочена подкрепа, която ще позволи на търсещите работа да се възстановят и да се справят с въздействието на пандемията, както и да се гарантира, че младите хора могат да участват пълноценно в обществото, трябва да бъдат част от текущите мерки на политиката.
 • COVID-19 понижи нивата на оптимизъм и засегна равновесието между професионалния и личния живот повече сред жените, отколкото сред мъжете. Отстраняването на това вредно въздействие ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че жените не са несъразмерно ощетени от пандемията.
 • Поддържането на доверието на гражданите в националните и европейските институции трябва да остане ключов приоритет по време на криза, тъй като спазването на мерките за контрол на COVID-19 до голяма степен зависи от нивата на доверие в институциите и научните съвети. Увеличаването на нивата на институционално доверие, отчетено от анкетираните, които са се възползвали от мерките за подкрепа, също отправя ясно послание към националните правителства и ЕС.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2023 г. Eurofound ще продължи да наблюдава тенденциите в областта на условията и качеството на живот, като се концентрира върху измерването на здравните и икономическите последици от пандемията от COVID-19 и последиците от войната в Украйна, както и повишаването на цените на енергията иRead more

През 2023 г. Eurofound ще продължи да наблюдава тенденциите в областта на условията и качеството на живот, като се концентрира върху измерването на здравните и икономическите последици от пандемията от COVID-19 и последиците от войната в Украйна, както и повишаването на цените на енергията и разходите за живот. Въз основа на петте кръга от електронното проучване Живот, работа и COVID-19 за периода 2020—2022 г., както и на нови данни от 2023 г., Агенцията ще проучи въздействието на тези предизвикателства върху условията на живот на европейците и ролята на инициативите, въведени с цел облекчаване на социалните трудности сред различни групи.

Работата на Eurofound по проучването на динамиката между поколенията във времето, основана на данни от нейното електронно проучване, ще приключи през 2023 г. Ще бъде завършено също така проучването на финансово достъпни жилища и ползването и предоставянето на обществени услуги по време на пандемията.

В ново проучване ще бъдат изследвани групи от населението, които не са обхванати от социална закрила в отделните държави — членки на ЕС, включително тези, които получават много ниски обезщетения за социална закрила. Тази работа ще се съсредоточи върху обезщетенията за безработица и минималния доход, ще посочи промените в политиката на системите за социална закрила в ЕС и ще обсъди последиците за системите за социално подпомагане в периода след COVID-19.

Въз основа на извършената по-рано работа по отношение на младите хора, в ново изследване ще бъде оценено дългосрочното въздействие на пандемията върху тази група, като ще бъдат разгледани промените в социалното положение на младите хора — по-специално на младите жени, — както и тяхното качество на живот, психично здраве и перспективи за бъдещето.

В друго ново проучване ще бъдат разгледани правата и възможностите на гражданите на ЕС да живеят независимо. Ще бъде извършен анализ на положението, пред което са изправени различните уязвими групи, и ще бъде направен преглед на превантивните и помощните мерки в държавите членки, като се обърне специално внимание на опита на хората, изложени на риск от живот в заведения за социално подпомагане, и на прехода им към независимост.

В рамките на ново онлайн проучване, проведено през пролетта на 2023 г., ще продължат да се измерват някои от най-важните аспекти на качеството на живот, измерени чрез електронното проучване Живот, работа и COVID-19, с допълнителен модул относно положението на младите хора и разходите за живот. Проучването ще се проведе в над 40 държави в сътрудничество с Европейската фондация за обучение.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
 • Publications (667)
 • Data
 • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.