Условия и качество на живот

5 July 2022

Условията и качеството на живот е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да набелязва и анализира ключовите аспекти, свързани с подобряването на условията на живот на хората в Европа, включително информация за усещането имRead more

Условията и качеството на живот е една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да набелязва и анализира ключовите аспекти, свързани с подобряването на условията на живот на хората в Европа, включително информация за усещането им за качеството на живот и обществото. След като COVID-19 пандемията и последвалата икономическа криза засегнаха силно живота на хората, Eurofound ще продължи да проучва въздействието на кризата върху гражданите на ЕС през различните етапи от живота.

През периода 2021—2024 г. изследванията на Eurofound ще предоставят важна информация за предизвикателствата и перспективите в областта на условията и качеството на живот в ЕС и за ролята на различни инициативи, целящи облекчаване на социалните трудности, пред които са изправени различни групи от населението. От особен интерес са последиците за по-възрастните хора и нуждите им от грижи, младежите и тяхното социално приобщаване и социална мобилност, както и различните последици от кризата за мъжете и жените .

Обществените услуги в ЕС имаха важна роля за преодоляване на значителни трудности и справяне с извънредното положение поради пандемията от COVID-19. Съответно, те ще бъдат оценени подробно, като акцентът ще се постави върху въпроси като качество, достъп и достъпност. Както е видно от предишни констатации, последиците от кризата са неравномерно разпределени сред дадени групи в зависимост от възрастта, отговорностите за полагане на грижи и равновесието между професионалния и личния живот , поради това Eurofound ще извърши допълнителен анализ в тази посока.

В координация с Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Eurofound планира да проучи неравенството между половете в много измерения чрез изследване на въздействието на кризата поради COVID-19 върху мъжете и жените в контекста на участието им в пазара на труда, материалните условия на живот и благосъстоянието с цел определяне на разликите и оценяване на последиците за неравенството между половете.

 

Качеството на обществените услуги е от ключово значение за създаването на доверие в институциите в съвременна Европа и ще бъде изключително важно за преодоляване на съществуващите и бъдещи предизвикателства. Предоставянето на качествени услуги е потенциална област за иновации, по-специално във връзка с преминаването към цифрови, по-екологични услуги и във връзка с готовността за справяне с рискове като пандемията в бъдеще.

— Tadas Leončikas, старши ръководител изследвания, отдел „Социални политики“

Read less

Последни актуализации

Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence

The Russian invasion of Ukraine and the resulting sanctions have caused energy prices to soar. Governments seeking to...

Eurofound survey reveals widespread support for Ukraine

We are 100 days on from the invasion by Russia of Ukraine on 24 February, when peace in Europe was shattered. As the...

Eurofound and IIEA discuss labour market change and future of work

The Directors and senior staff of Eurofound and the Institute of European Affairs (IIEA) met at Eurofound, Dublin on 2...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия и качество на живот

Абонирай се

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за справяне с трудностите и за използване на възможностите на равнище ЕС и на национално равRead more

Изследванията на Eurofound имат за цел да съдействат за политически действия за справяне с трудностите и за използване на възможностите на равнище ЕС и на национално равнище в областта на условията и качеството на живот. По-конкретно ще се извършва наблюдение на въздействието от COVID-19 и последвалата икономическата криза, като се предоставят знания за състоянието, тенденциите, рисковете и начините за подобряване на условията на живот в ЕС. Eurofound ще се съсредоточи върху идентифициране и анализ на належащите проблеми за най-уязвимите групи, особено за по-възрастните граждани и младите хора. Освен това Eurofound ще предоставя информация на авторите на политики, като събира сведения за тенденциите и двигателите във връзка с предоставянето на обществени услуги, обвързвайки ги примерно с Eвропейския стълб на социалните права .

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия през следващите четири години и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „силна социална Европа“. По-конкретно изследванията ще подпомагат политически инициативи и дейности, свързани с изпълнението на европейска стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. гаранцията за младежта гаранцията за децата и европейския семестър и специфичните препоръки за всяка държава.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Основни политически послания

Top

Living conditions quality of life infographic
Инфографика

Основните констатации от изследванията на Eurofound предоставят входящи данни на авторите на политики при решаването на някои от основните проблеми в тази област.

 • Усещането за напрежение в обществото има най-разрушително въздействие върху доверието в институциите, докато усещането за качеството на обществените услуги е основен двигател за по-голямо доверие в институциите.
 • Необходимо е предоставяне на дългосрочни грижи в по-голяма степен, с по-голяма гъвкавост. Домашните грижи и помощ трябва да станат по-достъпни, особено в държавите — членки на ЕС, където доходите са най-ниски.
 • Бързият достъп до първична медицинска помощ, социални грижи и дългосрочни грижи може да задейства ранна намеса и наблюдение на променящите се нужди и да предотврати ескалацията на проблемите по отношение на дългосрочните грижи.
 • Проблемите с психичното здраве се увеличават сред младите хора, въпреки че не е ясно дали това се дължи на по-голяма заболеваемост или на по-добра осведоменост и по-добро диагностициране. Психичното здраве е тясно свързано с други проблеми на младите хора и може да бъде както резултат, така и източник на неравенства. Рисковите фактори за проблеми с психичното здраве включват увреждания и продължителни заболявания, семейни проблеми, проблеми в отношенията с връстниците, както и прекомерно използване на социалните мрежи.
 • Въпреки че след финансовата криза нивото на доверие и социалното сближаване като цяло бяха възстановени в ЕС, началото на пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху благосъстоянието в държавите, които са най-тежко засегнатите от нея.
 • Младите хора се очертават като едни от най-големите губещи групи вследствие на ограниченията на свободата на движение („локдаун“): заедно с безработните лица, за тях се отчитат най-ниски нива на благосъстояние, въпреки че има известно подобрение от началото на пандемията. Въпреки че удовлетвореността от живота и оптимизмът са се повишили от април 2020 г., младите хора продължават да се чувстват изключени от обществото и остават изложени на най-голям риск от депресия, което показва, че ограниченията на свободата на движение им се отразяват в по-голяма степен.
 • Мерките за намаляване на рисковете за психичното здраве сред безработните лица и младите хора след COVID-19 ще бъдат от решаващо значение в случай на следващи вълни на коронавируса. Да се осигури целенасочена подкрепа, която ще позволи на търсещите работа да се възстановят и да се справят с въздействието на пандемията, както и да се гарантира, че младите хора могат да участват пълноценно в обществото, трябва да бъдат част от текущите мерки на политиката.
 • COVID-19 понижи нивата на оптимизъм и засегна равновесието между професионалния и личния живот повече сред жените, отколкото сред мъжете. Отстраняването на това вредно въздействие ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че жените не са несъразмерно ощетени от пандемията.
 • Поддържането на доверието на гражданите в националните и европейските институции трябва да остане ключов приоритет по време на криза, тъй като спазването на мерките за контрол на COVID-19 до голяма степен зависи от нивата на доверие в институциите и научните съвети. Увеличаването на нивата на институционално доверие, отчетено от анкетираните, които са се възползвали от мерките за подкрепа, също отправя ясно послание към националните правителства и ЕС.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2022 г. работата в тази област ще се съсредоточи върху измерването на въздействието на COVID-19 върху условията на живот. Въз основа на предишните кръгове на електронното проучване „Живот, работа и COVID-19“ през 2020 г. и 2021 г. е планиран допълнителен анализ за 2022 г.

Read more

През 2022 г. работата в тази област ще се съсредоточи върху измерването на въздействието на COVID-19 върху условията на живот. Въз основа на предишните кръгове на електронното проучване „Живот, работа и COVID-19“ през 2020 г. и 2021 г. е планиран допълнителен анализ за 2022 г.

Eurofound ще приключи текущото си изследване на въздействието на COVID-19 върху възрастните хора и върху мъжете и жените. Работата по анализиране на неравенство между половете ще бъде координирана с Европейския институт за равенство между половете (EIGE). Освен това ще бъде завършен анализът на адаптирането на обществените услуги по отношение на предоставянето на услугите по време на пандемията.

Въз основа на предишната си работа Eurofound ще изследва динамиката между поколенията с течение на времето, като ще се съсредоточи върху начина, по който пандемията може да е засегнала по различен начин здравословното състояние, участието на пазара на труда, качеството на живот и финансовите нужди на различните възрастови групи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. В допълнение към това ще бъде направен анализ на мерки на политиките, въведени на равнището на ЕС и на национално равнище за облекчаване на икономическото и социалното въздействие на кризата върху различните възрастови групи.

Eurofound ще проучи връзката между доходите и разходите за жилище сред различните групи от населението. Тази дейност се състои в анализ на социалния ефект от жилищата на достъпни цени и въздействието на неподходящите жилища върху условията на живот, като се използват данни от електронното проучване на Eurofound, както и от други източници. Eurofound ще анализира политиките в областта на жилищното настаняване в контекста на COVID-19, като ще разгледа замразяването на плащанията за наем и ипотечни кредити и отстранението от жилищата, както и инициативи за осигуряване на подходящи жилища на достъпни цени за групите, които са силно засегнати от тежестта на жилищните разходи.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
 • Publications (646)
 • Data
 • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия и качество на живот

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.