Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз

23 July 2021

Европейският съюз следва неизменно ангажимента си по отношение на икономическото, социалното и териториалнотRead more

Европейският съюз следва неизменно ангажимента си по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване, балансирания икономически растеж и нарастващото икономическо сближаване. През последните десетилетия бяха постигнати тенденции за сближаване между държавите членки както в икономически, така и в социален аспект. Кризата ги прекъсна и от 2008 г. насам ефективността на държавите — членки на Европейския съюз се определя от модели на срив и раздалечаване. 

Read less

Последни актуализации

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...
Top

Различията в ефективността на държавите членки и растящите неравенства в самите тях будят общо безпокойство поради различни причини. Първо, защото те са в разрез с очакването, че задълбочаването на европейската интеграция води до сближаване на национално и общоевропейсRead more

Различията в ефективността на държавите членки и растящите неравенства в самите тях будят общо безпокойство поради различни причини. Първо, защото те са в разрез с очакването, че задълбочаването на европейската интеграция води до сближаване на национално и общоевропейско равнище. Второ, защото заради тях сред гражданите може да се разпространи впечатление за социална несправедливост и неравноправност, което подхранва антиевропейските настроения и подкопава европейския проект.

За да могат да реализират подходящите инициативи и да оценят ефективността им при постигането на целите за нарастващо сближаване, отговорните за политиките лица имат нужда от доказателства относно тенденциите и динамиката на раздалечаване както в самите държави членки, така и между тях. Важно е да сме наясно дали тези тенденции съществуват и дали свидетелстват за общо влошаване на условията на живот и труд или не, както и дали нарастват различията между дадени групи държави или региони, при което някои групи се движат в различни посоки. 

 

Форум на фондацията 2017 г.

Форумът на фондацията е водещото събитие на Eurofound. То се състоя на 14 и 15 ноември 2017 г. в замъка „Дъблин“, Дъблин, Ирландия. Акцентът в дискусиите между 200-те високопоставени участници от Европа и извън нея бяха различните перспективи по отношение на сближаването в Европа и нейната връзка с европейския стълб на социалните права. Предвид икономическите и социалните измерения – двете страни на една монета – основният акцент бе върху нарастващото сближаване по отношение на условията на живот и труд, включително по отношение на заетостта.

Вж. презентации от форума, поддържащи документи и програмата

 

Нарастващото икономическо и социално сближаване се смята за обща цел на Икономическия и паричен съюз и на Европейския съюз като цяло. За да заложи социалния елемент в основата на политическите действия, през ноември 2017 г. Комисията официално представи европейския стълб на социалните права. Като един от текущите политически приоритети на Комисията той „служи като компас при подновения процес на сближаване в цяла Европа“.

Дейност на Еurofound

Eurofound наблюдава сближаването между държавите членки с акцент върху резултатите и ефективността на държавите членки и регионите в следните области на изследване: социално-икономически фактори, заетост, условия на труд и живот. В социално-икономическата сфера ще се включват изследването на реалното сближаване, т.е. БВП на глава от населението и други макроикономически променливи, както и достъпът до широк набор от услуги и решения за социална защита.

С помощта на данни от Евростат сближаването ще се анализира главно въз основа на досегашното развитие на участието на пазара на труда.

Изследването на сближаването по отношение на условията на труд ще се опира на идеята за качеството на работните места, измервано чрез европейското проучване на условията на труд и други статистически източници.

В изследването на условията на живот ще се разглеждат обективни и субективни показатели, включително данни от Европейското проучване на качеството на живот (EQLS), както и качеството на обществото, условията на живот и общото благосъстояние.

При анализа на сближаването ще бъдат разгледани различни времеви хоризонти – от краткосрочните до дългосрочните тенденции – като доколкото е уместно и възможно, той ще бъде разбит по полове и възрастови групи, така че да се отразят различните тенденции сред населението.

Изследванията са организирани в три основни насоки. Първо, чрез тях ще се проследят последните тенденции по отношение на сближаването и раздалечаването, както и по отношение на постигнатите резултати между държави членки и в самите в посочените по-горе области на изследване. Наред с това, почивайки на всеобхватен подход, научноизследователската работа ще има за цел да разясни стимулите на тези тенденции. Тя ще включва анализа на институционални, микро- и макроикономически особености. Накрая, изследванията ще доведат до извеждането на доказателствени данни, които да подхранят дебата относно инициативите и възможностите за насърчаване на икономическо и социално сближаване на европейско равнище.

Eurofound проучва възможността за комбиниране на показатели и изготвяне на обобщени индекси, опирайки се на опита на други международни организации. Като продължение на предходни изследвания, при анализите ще бъде разгледано групирането на държавите или регионите, за да бъдат разбрани различията между тях.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (35)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities