Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз

20 March 2020

Европейският съюз следва неизменно ангажимента си по отношение на икономическото, социалното и териториалнотRead more

Европейският съюз следва неизменно ангажимента си по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване, балансирания икономически растеж и нарастващото икономическо сближаване. През последните десетилетия бяха постигнати тенденции за сближаване между държавите членки както в икономически, така и в социален аспект. Кризата ги прекъсна и от 2008 г. насам ефективността на държавите — членки на Европейския съюз се определя от модели на срив и раздалечаване. 

Read less

Recent updates

Challenges and prospects in the EU: Working conditions and sustainable work

How can working conditions be improved to make work more sustainable over the life course? This question has been the...
Forthcoming

Challenges and prospects in the EU: Monitoring trends in convergence

This flagship report incorporates updated data on trends and all the main findings produced over the course of...
Forthcoming

Measures of living conditions: Monitoring convergence across the EU

This report investigates the convergence of Member States in various dimensions of living conditions. Indicators are...
Forthcoming
Top

Различията в ефективността на държавите членки и растящите неравенства в самите тях будят общо безпокойство поради различни причини. Първо, защото те са в разрез с очакването, че задълбочаването на европейската интеграция води до сближаване на национално и общоевропейсRead more

Различията в ефективността на държавите членки и растящите неравенства в самите тях будят общо безпокойство поради различни причини. Първо, защото те са в разрез с очакването, че задълбочаването на европейската интеграция води до сближаване на национално и общоевропейско равнище. Второ, защото заради тях сред гражданите може да се разпространи впечатление за социална несправедливост и неравноправност, което подхранва антиевропейските настроения и подкопава европейския проект.

За да могат да реализират подходящите инициативи и да оценят ефективността им при постигането на целите за нарастващо сближаване, отговорните за политиките лица имат нужда от доказателства относно тенденциите и динамиката на раздалечаване както в самите държави членки, така и между тях. Важно е да сме наясно дали тези тенденции съществуват и дали свидетелстват за общо влошаване на условията на живот и труд или не, както и дали нарастват различията между дадени групи държави или региони, при което някои групи се движат в различни посоки. 

 

Форум на фондацията 2017 г.

Форумът на фондацията е водещото събитие на Eurofound. То се състоя на 14 и 15 ноември 2017 г. в замъка „Дъблин“, Дъблин, Ирландия. Акцентът в дискусиите между 200-те високопоставени участници от Европа и извън нея бяха различните перспективи по отношение на сближаването в Европа и нейната връзка с европейския стълб на социалните права. Предвид икономическите и социалните измерения – двете страни на една монета – основният акцент бе върху нарастващото сближаване по отношение на условията на живот и труд, включително по отношение на заетостта.

Вж. презентации от форума, поддържащи документи и програмата

 

Нарастващото икономическо и социално сближаване се смята за обща цел на Икономическия и паричен съюз и на Европейския съюз като цяло. За да заложи социалния елемент в основата на политическите действия, през ноември 2017 г. Комисията официално представи европейския стълб на социалните права. Като един от текущите политически приоритети на Комисията той „служи като компас при подновения процес на сближаване в цяла Европа“.

Дейност на Еurofound

Eurofound наблюдава сближаването между държавите членки с акцент върху резултатите и ефективността на държавите членки и регионите в следните области на изследване: социално-икономически фактори, заетост, условия на труд и живот. В социално-икономическата сфера ще се включват изследването на реалното сближаване, т.е. БВП на глава от населението и други макроикономически променливи, както и достъпът до широк набор от услуги и решения за социална защита.

С помощта на данни от Евростат сближаването ще се анализира главно въз основа на досегашното развитие на участието на пазара на труда.

Изследването на сближаването по отношение на условията на труд ще се опира на идеята за качеството на работните места, измервано чрез европейското проучване на условията на труд и други статистически източници.

В изследването на условията на живот ще се разглеждат обективни и субективни показатели, включително данни от Европейското проучване на качеството на живот (EQLS), както и качеството на обществото, условията на живот и общото благосъстояние.

При анализа на сближаването ще бъдат разгледани различни времеви хоризонти – от краткосрочните до дългосрочните тенденции – като доколкото е уместно и възможно, той ще бъде разбит по полове и възрастови групи, така че да се отразят различните тенденции сред населението.

Изследванията са организирани в три основни насоки. Първо, чрез тях ще се проследят последните тенденции по отношение на сближаването и раздалечаването, както и по отношение на постигнатите резултати между държави членки и в самите в посочените по-горе области на изследване. Наред с това, почивайки на всеобхватен подход, научноизследователската работа ще има за цел да разясни стимулите на тези тенденции. Тя ще включва анализа на институционални, микро- и макроикономически особености. Накрая, изследванията ще доведат до извеждането на доказателствени данни, които да подхранят дебата относно инициативите и възможностите за насърчаване на икономическо и социално сближаване на европейско равнище.

Eurofound проучва възможността за комбиниране на показатели и изготвяне на обобщени индекси, опирайки се на опита на други международни организации. Като продължение на предходни изследвания, при анализите ще бъде разгледано групирането на държавите или регионите, за да бъдат разбрани различията между тях.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз

Абонирай се

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (31)
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Наблюдение на процеса на сближаване в Европейския съюз

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.