Наблюдение на структурните изменения и управление на преструктурирането

21 May 2020

Структурните изменения на икономиката оказват голямо въздействие върху пазарите на труда и заетостта. Динамиката е необходима за всяка жизнена икономика, но загубата на работата може да се окаже сериозно изпитание в живота, така че процесите на преструктуриране трябва да имат за цел да се сведатRead more

Структурните изменения на икономиката оказват голямо въздействие върху пазарите на труда и заетостта. Динамиката е необходима за всяка жизнена икономика, но загубата на работата може да се окаже сериозно изпитание в живота, така че процесите на преструктуриране трябва да имат за цел да се сведат до минимум отрицателните последици за работещите.

Съставителите на политики се нуждаят от дълбоко разбиране на процесите в пазарите на труда, за да се гарантира, че работната сила притежава уменията, които са необходими на работодателите сега и занапред. Необходима е също така политика за справяне с намаляващото търсене на работна ръка и освобождаването на работници от западащите промишлени сектори.

При изготвяне на стратегията „Европа 2020“ Европейската комисия пое ангажимент за „насърчаване на преструктурирането на сектори в затруднение към дейности, ориентирани към бъдещето, включително чрез бързо пренасочване на умения към нововъзникващи сектори и пазари с бърз растеж“. Най-специфичният инструмент на европейската политика на заетостта е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, който предоставя подкрепа на хора, загубили своята работа в резултат на големи структурни промени, дължащи се на глобализацията.

Read less

Recent updates

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Еurofound наблюдава и извършва анализи на въздействието на структурните промени в европейските пазари на труда. Агенцията се стреми да даде отговори, на първо място, на основния въпрос за това къде заетостта нараства и къде намалява. Тя подхожда към този въпрос от много гледни точки, като например сектор, професия и трудов договор. Еurofound отговаря на въпроса и по отношение на качеството на работните места — приемайки възнаграждението като приблизителен показател за качеството на работното място, например дали създадената нова заетост е от работните места с най-високо, средно или най-ниско заплащане? Ключово направление на тази работа е насочено към събиране на информация за въздействието на преструктурирането върху заетостта, което дава възможност за установяване и изследване на широки тенденции в дейностите за преструктуриране в цяла Европа.

Еurofound разработи два инструмента за предоставяне на заинтересованите страни на важни информации, данни и анализи за планиране на промени на пазара на труда и изготвяне на политики за постигане на целите на Европа в областта на заетостта.

Европейският наблюдател на преструктурирането (ERM) e единствен по рода си ресурс на знания относно преструктурирането и предлага широк набор от информация чрез своите бази данни относно случаи на преструктуриране, национални инструменти и законодателни актове за подкрепа, както и примери от практиката за процеси на преструктуриране.

Европейският наблюдател на заетостта (EJM) следи и анализира изменения в структурата на заетост в Европа главно по отношение на професиите и секторите, но разглежда и измерения, като пол, вид на трудовия договор, образование и националност. Той дава качествена оценка на тези изменения, като използва различни показатели за качеството на работните места — заплати, умения и образователно равнище, които показват дали заетостта

 • отбелязва напредък: ръст на висококачествените работни места
 • регресира: ръст на нискокачествените работни места
 • се поляризира: ръст в двата края на спектъра на качеството при спад на работните места със средно качество.

Основни приноси

Напоследък ERM разгледа въздействието върху заетостта на преместването и връщането на производството в Европа. Друго проучване беше посветено на създаването на работни места в малките и средните предприятия (МСП) и положените от публичните органи усилия за увеличаване на заетостта в предприятията от тази група.

За EJM при анализа на измененията в структурата на заетостта, както и при описанието на последните тенденции, развитията бяха проучени също така в дългосрочен план и в глобална перспектива.

Ресурси за преструктуриране

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Data
 • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates