Нови форми на заетост

23 December 2019

Социалните, икономическите и технологичните промени в Европа създадоха нови форми на заетост в целия континент. Много от тях са много различни от традиционната „работа“. Те видоизменят традиционните лични (персонални) взаимоотношения между работодател и работник. Освен това те се характеризират с неконвенционални модели на работа и работни места.

Политиците в ЕС се интересуват от начина, по който тези нови форми на заетост могат да помогнат за изграждането на по-гъвкав и приобщаващ пазар на труда. Обсъждането също така разглежда въпроса как да се легализират недекларираните практики на заетост и как да се осигури адекватна социална закрила и приемливи условия на труд. От ключово значение в дебата е как да се избегне ситуация, при която тези нови форми са по-неблагоприятни за работещите, отколкото по-утвърдените видове заетост.

За тристранния социален форум през 2011 г. относно изпълнението на водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ на стратегията „Европа 2020“ в основната си бележка Европейската комисия повдигна въпроса за условията на труд. В съобщението си от 2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места“ Комисията изтъкна своя приоритет да възстанови динамиката на пазарите на труда. В съответствие с този приоритет Eurofound стартира проект за очертаване на нови форми на заетост в Европейския съюз и Норвегия.

Дейност на Eurofound

За да запълни съществуващите пропуски в знанията, през 2013 г. Eurofound започна да проучва характеристиките на възникващите форми на заетост в държавите — членки на ЕС. Освен това изследването разглежда и последиците за условията на труд и пазара на труда.

Основни приноси

Eurofound проведе общоевропейско систематизиране с цел да идентифицира нововъзникващите тенденции. Това доведе до категоризирането на деветте широки типа нови форми на заетост, които са нови или придобиват все по-голяма важност в европейските държави членки от 2000 г. насам. Редица изследвания на конкретни случаи, проведени като част от проучването, показват как тези нови форми на заетост функционират в държавите членки и тяхното въздействие върху условията на труд и пазара на труда.

Eurofound продължава да изследва по-задълбочено някои от установените нови тенденции. Изследванията през 2016 г. разглеждат по-специално печелившия потенциал на стратегическото споделяне на служители както за работодателите, така и за служителите.

Съвместно проучване на Eurofound и Международната организация на труда (МОТ) анализира последиците от работата от разстояние и работата с ИКТ мобилни устройства (T/ICTM) върху пазара на труда. 

Ресурси

Ongoing work

Highlights (5)

Всички (40)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (9)