Насърчаване на социалното сближаване и конвергенцията

21 October 2021

Насърчаването на социалното сближаване и конвергенцията е една от шестте основни дейности, заложени в работната програма на Европейската фондация за подобряване на условиятаRead more

Насърчаването на социалното сближаване и конвергенцията е една от шестте основни дейности, заложени в работната програма на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да функционира като център за експертни знания за целите на наблюдението и анализирането на основните тенденции и определящите фактори за постигане на възходящо сближаване на условията на живот и труд и за засилването на икономическото и социалното сближаване в ЕС. Пандемията от COVID-19 представлява безпрецедентно предизвикателство по отношение на икономическата и социалната устойчивост на ЕС, което подчертава нестабилността на вече постигнатия напредък по отношение на моделите на сближаване.

През следващите четири години Eurofound ще предоставя важна информация относно предизвикателствата и перспективите в областта на социалното сближаване и конвергенцията в ЕС, с което ще подпомогне да се гарантира, че икономиките и обществата на държавите от ЕС са устойчиви на бъдещи сътресения. Eurofound ще разшири обхвата на работата си от предишните години в областта на възходящото сближаване, поставяйки специален акцент върху потенциалното увеличаване на новите неравенства между гражданите и начина за справяне с нарасналите предизвикателства по отношение на социалното сближаване, породени от кризата. Агенцията редовно ще докладва тенденциите на възходящо сближаване в социално-икономическото измерение, както и в рамките на измеренията, посочени в Eвропейския стълб на социалните права, на равнището на държавите членки и на регионалните равнища, същевременно сравнявайки ЕС с други развити държави.

При проучването на двигателите и въздействието на икономическото и социалното сближаване, Eurofound ще вземе предвид редица фактори: социалните инвестиции, мобилността и институционалните рамки, правната уредба, социалните системи, институционалното качество, както и обществените услуги социалния диалог и структурните реформи. Проучването ще разгледа ефективността на действията на ЕС в отговор на пандемията, по отношение на икономическото и социалното сближаване. То също така ще разгледа ситуацията в еврозоната, съсредоточавайки се върху ролята на процесите, свързани с колективните трудови правоотношения, що се отнася до въздействието върху сближаването.

Eurofound ще разгледа тенденциите за и двигателите на социалното сближаване в Европейския съюз, изследвайки, по-конкретно това как пандемията от COVID-19 е задълбочила съществуващите неравенства или е породила нови неравенства, засягайки обществото като цяло или конкретни групи граждани. Анализът ще се съсредоточи върху икономическата и социалната неравнопоставеност, и върху неравнопоставеността по отношение на здравето, както на пазара на труда, така и по отношение на достъпа до и качеството на основни стоки и услуги, като например здравно обслужване , жилищно настаняване, образование и социална закрила . Ще бъде разгледана връзката между неравенствата, доверието в институциите и недоволството. Други области, представляващи интерес, включват миграцията , интеграцията и социалното напрежение.

Резултатите от проучването, които се открояват при изпълнението на тази дейност, ще допринесат за работата на различните служби на Европейската комисия и Комитета по заетостта (EMCO), Комитета за социална закрила (SPC), Икономическия и финансов комитет (EFC), Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент, включително във връзка с европейския семестър.

„Извънредното положение във връзка с COVID-19 върна концепцията за възходящото сближаване в центъра на политическия дебат…. Възходящото сближаване е от важно значение за стабилността на Съюза. Неспазването на обещанието за постигане на възходящото сближаване крие риск от нарушаване на функционирането на Съюза и провокиране на политическо недоволство по отношение на проекта за Европейския съюз.“

Massimiliano Mascherini, Ръководител на звено „Социални политики“

Read less

Последни актуализации

Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?

Over the last decade, the EU has made slow progress towards gender equality. As achievements in gender equality vary...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Насърчаване на социалното сближаване и конвергенцията

Абонирай се

Изпълнение на приоритетите на заинтересованите страни

Top

Целта на проучването на Eurofound е подпомагане на мерките на политиките, с цел подкрепа на устойчивото икономическо и социално сближаване, намаляване на многоизмерните неравенства и разработване на инициативи за засилване на социалното сближаване, подпомагане на справянето с породените от COVIDRead more

Целта на проучването на Eurofound е подпомагане на мерките на политиките, с цел подкрепа на устойчивото икономическо и социално сближаване, намаляване на многоизмерните неравенства и разработване на инициативи за засилване на социалното сближаване, подпомагане на справянето с породените от COVID-19 предизвикателства на равнището на ЕС и на националните равнища. Изследвайки програмите за възстановяване от пандемията на европейско равнище и тяхното въздействие върху икономическото и социалното сближаване, Eurofound има за цел да предостави информация на създателите на политики относно начините за насърчаване на сближаването и относно ефективността на различни инициативи. Проучването в областта на социалното сближаване е предназначено за постигане на напредък по дебата относно начините за насърчаване на политиките, насочени към по-справедливо и по-приобщаващо общество.

Работната програма на Агенцията е съгласувана с политическите насоки на Европейската комисия през следващите четири години и има директен принос за редица основни области на политиката, целящи създаването на „Силна социална Европа“. По-специално, проучването е обвързано с целта на ЕС за постигане на устойчиво икономическо и социално сближаване, и ще има за цел подпомагане на дебата относно Европейския стълб на социалните права, неговото изпълнение и ролята му, свързана с наблюдението, както и относно реформата на Икономическия и паричен съюз. Констатациите, касаещи доверието могат да имат принос по отношение на инициативите, свързани с дебата за бъдещето на Европа.

  •  
Read less

Основни политически послания

Top

Основните констатации, направени въз основа на проучването на Eurofound, служат като входящи данни за създателите на политики за справяне с някои от основните въпроси в тази област.

Read more

Основните констатации, направени въз основа на проучването на Eurofound, служат като входящи данни за създателите на политики за справяне с някои от основните въпроси в тази област.

  • Устойчивото икономическо и социално сближаване има централна роля за трайната стабилност в Европа и изисква интегриран европейски подход.
  • Различията между отделните държавите членки по отношение на икономическите и социалните резултати излагат на риск споделения просперитет и достойните условия на живот и труд и поради това наблюдението на тенденциите по отношение на сближаването в ЕС и изпълнението на политиките, насочени към предотвратяването на различията, е от основно значение.
  • Преди COVID-19, в продължение на шест години в Европа се наблюдаваше непрекъснат икономически растеж, който помогна за намаляване на щетите от кризата през 2008 г., като в области като заетостта и риска от бедност бе отчетено възходящо сближаване. Не всички държави членки обаче се възползваха еднакво и регионалните различия се увеличиха.
  • Пандемията от COVID-19 крие риск от допълнително увеличаване на неравенствата между отделните държави членки и между социално-икономическите групи. Тя ще постави на изпитание икономическата и социалната устойчивост на държавите членки, предвид риска от икономически и социални различия в Европейския съюз. Тези нарастващи различия могат също да окажат въздействие върху стабилността на ЕС и да подчертаят необходимостта от пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права и ясно съобщаване на тези мерки на гражданите на ЕС.
  • Поддържането на доверието на гражданите в националните и европейските институции трябва да остане ключов приоритет по време на криза, тъй като спазването на мерките за контрол на COVID-19 до голяма степен зависи от равнищата на доверие в институциите и научните съвети. Повишаването на нивата на институционално доверие, съобщено от респондентите, които са се възползвали от мерките за подкрепа, също отправя ясно послание към националните правителства и ЕС.
Read less

Досегашни и текущи проучвания

Top

През 2021 г. Eurofound ще продължи да изследва последиците от пандемията от COVID-19 по отношение на икономическото и социалното сближаване, както и по отношение на икономическите и социалните неравенства в Европа, съсредоточавайки се върху доходите, заетостта, образованието и здравето.Read more

През 2021 г. Eurofound ще продължи да изследва последиците от пандемията от COVID-19 по отношение на икономическото и социалното сближаване, както и по отношение на икономическите и социалните неравенства в Европа, съсредоточавайки се върху доходите, заетостта, образованието и здравето. Eurofound редовно ще предоставя актуална информация относно възходящото сближаване на европейско и регионално равнище в рамките на различните измерения, посочени в Eвропейския стълб на социалните права и придружаващия набор от социални показатели.

Обръщайки специално внимание на географските различия и въздействието на COVID-19, проучването на Eurofound ще изследва двигателите както на възходящото сближаване, така и на социалното сближаване. Ще бъдат разгледани ефектите на програмите за възстановяване и политиките за засилване на устойчивостта, насърчаване на възходящото сближаване и подпомагане на намаляването на неравенствата.

Eurofound също така ще изследва как социалното сближаване в Европа се е развило с течение на времето. Освен това, използвайки данни от онлайн проучването „Живот, работа и COVID-19“, за различните обществени групи ще бъдат проучени последиците от пандемията по отношение на социалното сближаване и доверието, като резултатите ще бъдат сравнени на равнището на държавите членки, с цел да бъдат подчертани сходствата и различията.

Накрая дейността ще изследва дали и как процесите, свързани с колективните трудови правоотношения, по-специално с колективното договаряне, оказват въздействие върху сближаването на някои показатели, като например заплатите и работното време.

Разработването и актуализирането на интернет регистъра относно сближаването ще продължи и в бъдеще.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
  • Публикации (41)
  • Данни
  • Текуща дейност (3)

Текуща дейност

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Насърчаване на социалното сближаване и конвергенцията

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.