Обществени услуги

19 May 2021

Обществените услуги, като здравеопазване, образование, социални грижи и транспорт, са от съществено значение за постигане на висоRead more

Обществените услуги, като здравеопазване, образование, социални грижи и транспорт, са от съществено значение за постигане на високи степени на социална закрила, социално сближаване и социално приобщаване. Но именно качеството на услугите и достъпът до тях определя техния успех в променящите се социални и демографски условия.

Предизвикателството пред съставителите на политики е да се организират и предоставят здравни и социални услуги, които отговарят на променените нужди на гражданите. Това предизвикателство се усложнява от тежки финансови ограничения през последните години и от нарастващо търсене, дължащо се, от една страна, на застаряване на населението и от друга, на притока на бежанци към Европа. В допълнение на достъпността и качеството възникват и по-нови проблеми. Сред тях са рискът, че нови цифрови канали за предоставяне на услуги могат да изолират общностите, намиращи се вече в неравностойно положение, и потенциалните трудности при осигуряване на стандартите за достъп до услугите и тяхното качество.

Пакетът за социалните инвестиции, иницииран от Комисията през 2013 г., приканва държавите членки да отделят повече внимание на качествените обществени услуги. Освен това стратегията на Комисията за цифров единен пазар за Европа, приета през 2015 г., поставя ударение върху модернизиране на обществените услуги като начин за повишаване на конкурентоспособността. Внедряването на нови технологии, обществени услуги онлайн и трансгранична оперативната съвместимост са от решаващо значение за повишаване на икономическата ефективност и качеството на услугите. През април 2017 г. Комисията стартира пакета „Европейски стълб на социалните права“, сред чиито основни принципи са включени достъп до качествено образование, образование и грижи в ранна детска възраст, здравни грижи, социални жилища и други важни услуги.

Read less

Последни актуализации

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions 19 April 2021, European Parliament’s Employment and...

Impact of digitalisation on social services

Impact of digitalisation on social services 19 April 2021, European Parliament’s Employment and Social Affairs...

Увреждания и интеграция на пазара на труда: Тенденции в политиката и подкрепа в държавите — членки на ЕС

В настоящия доклад се разглежда развитието на политиките в държавите — членки на ЕС, насочени към подпомагане на...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Eurofound проучва нуждите на гражданите изобщо със специален акцент върху младите хора, по-възрастните хора, хората с проблеми с физическото или психичното здраве и хората от мигрантски произход. Агенцията наблюдава и анализира промените в обществените услуги, дължащи се на бюджетни ограничения, изменения на политиките и напредък на технологиите и цифровизацията. Посредством задълбочено проучване на опита, в изследванията на обществените услуги от Еurofound се разглеждат също перспективите на доставчиците на услуги и техния отговор на променящите се нужди на ползващите ги.

Основни приноси

В анализ от Европейското проучване за качеството на живот (EQLS), извършено от Еurofound, се проучва въздействието на кризата върху европейското общество и това как европейците възприемат качеството на своите общества и предоставяните от тях обществени услуги. Задълбочени изследвания са посветени на редица ключови теми, сред които въздействието на икономическата криза и реформите на социалните системи върху стандартите на живот и качеството на обществото.

По-конкретно и използвайки данни от ЕQLS, проучването разгледа социалните неравенства в четири сфери на живота от решаващо значение: здраве, стандарт на живот, продуктивни дейности и оценка на дейностите, както и личен, семеен и социален живот. Семействата също бяха акцент на анализа, в който се разглежда променящото се качество на живот в целия ЕС за различните видове семейства с деца и се сравняват техните стандарти на живот и социалното им положение. 

Други области на интерес бяха социалните и икономическите разходи и последиците от лошите жилищни условия, както и ръстът на частните доставки на болнични услуги в цяла Европа. Освен това предмет на обсъждане беше нарастващият приток на мобилни граждани към обществените услуги на държавите — членки на ЕС.

Важни теми за Еurofound бяха мерките в подкрепа на социалното приобщаване на младите хора и опитът от изпълнение на схемата по гаранцията за младежта. Освен това достъпът до услугите за образование и грижи в ранна детска възраст и качеството на тези услуги заемаха все по-видно място в политическия дебат в ЕС и бяха в центъра на проучванията на Еurofound.

Като използва данни от четвъртото ЕQLS, проведено през 2016 г., проучването на Еurofound ще изследва доколко обществените услуги отговарят на нуждите на социалните групи да бъдат в помощ на съставителите на политики за предоставяне на адекватни и подходящи социални услуги. Еurofound ще разгледа въздействието на цифровизацията по всички социални и географски граници, като проучи как организирането и предоставянето на здравни и социални услуги могат да бъдат подпомогнати от новите технологии.

Read less
  • Publications (190)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence