Качество на живота и обществени услуги

11 February 2020

Качество на живота е широко понятие, включващо редица различни измерения. То обхваща както обективни фактори, като здраве, професионално положение и условия на живот, така и субективни оценки за живота на дадено лице и възприемане за качество на обществото. Качеството на обществените услуги и достъпът до тях са важни фактори, определящи качеството на живота. Тези услуги, включително здравни и социални услуги, образование и жилищни условия, са в основата на социалната закрила, социалното сближаване и приобщаване и са тясно свързани със степента на доверие в правителството и институциите.

В този контекст днешните съставители на политики са изправени пред големи предизвикателства, включващи въздействието на финансовата криза, застаряването на населението, вътрешната мобилност и миграция в ЕС. Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване е водеща инициатива на стратегията на Комисията „Европа 2020“, в която са поставени амбициозни цели за намаляване на бедността. Нужни са също така социални инвестиции, които да помогнат на гражданите да участват пълноценно в социалния живот и заетостта. Пакетът за социалните инвестиции насърчава по-ефикасни и по-ефективни социални политики, както и по-добро изпълнение на активни стратегии за приобщаване в държавите членки. През април 2017 г. Комисията инициира пакета за Европейски стълб на социалните права, в който са включени принципите и правата за достъп до обществените услуги и тяхното качество във връзка с равните възможности, социалната закрила и социалното приобщаване.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Качество на живота и обществени услуги

Дейност на Еurofound

През последните четири десетилетия Еurofound проучи и анализира много от тези въпроси. Агенцията събра данни от цяла Европа за редица измерения на качеството на живота — стандарти на живот, здраве, субективно благосъстояние, семейство, социално изключване, грижи и баланс работа—извънтрудов живот, жилищни условия и жизнена среда, обществени услуги и качество на обществото.

Основни приноси

В Европейското проучване за качеството на живот (EQLS) бяха събрани хармонизирани и напълно съпоставими данни за условията и качеството на живота на европейците и хората в държавите кандидатки, считано от 2003 г. Четирите досегашни вълни на проучването предоставят всеобхватна информация за промените в качеството на живота на различни социално-икономически групи.

В анализа на третата вълна (2012 г.) се съдържа преглед на последиците от кризата към този момент, както и данни за тенденциите в качеството на живота след 2003 г. Констатациите предоставят допълнителни сведения за специфични аспекти, като субективно благосъстояние или социални неравенства, както и за проблеми, пред които са изправени определени групи, като тези на младите хора или на работниците на възраст над 50 години.

Отделни проучвателни проекти, както и анализи от ЕQLS, бяха в основата на докладите на Еurofound по редица теми в тази връзка, включително образование и грижи в ранна детска възраст, неподходящи жилищни условия и как частичното пенсиониране може да помогне за удължаване на трудовия живот.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (14)

Всички (399)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (28)