Качество на живота и обществени услуги

19 October 2020

Качество на живота е широко понятие, включващо редица различни измерения. То обхваща както обективни фактори, като здраве, професионално положение и условия на живот, така и субективни оценки за живота на дадено лице и възприеRead more

Качество на живота е широко понятие, включващо редица различни измерения. То обхваща както обективни фактори, като здраве, професионално положение и условия на живот, така и субективни оценки за живота на дадено лице и възприемане за качество на обществото. Качеството на обществените услуги и достъпът до тях са важни фактори, определящи качеството на живота. Тези услуги, включително здравни и социални услуги, образование и жилищни условия, са в основата на социалната закрила, социалното сближаване и приобщаване и са тясно свързани със степента на доверие в правителството и институциите.

В този контекст днешните съставители на политики са изправени пред големи предизвикателства, включващи въздействието на финансовата криза, застаряването на населението, вътрешната мобилност и миграция в ЕС. Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване е водеща инициатива на стратегията на Комисията „Европа 2020“, в която са поставени амбициозни цели за намаляване на бедността. Нужни са също така социални инвестиции, които да помогнат на гражданите да участват пълноценно в социалния живот и заетостта. Пакетът за социалните инвестиции насърчава по-ефикасни и по-ефективни социални политики, както и по-добро изпълнение на активни стратегии за приобщаване в държавите членки. През април 2017 г. Комисията инициира пакета за Европейски стълб на социалните права, в който са включени принципите и правата за достъп до обществените услуги и тяхното качество във връзка с равните възможности, социалната закрила и социалното приобщаване.

Read less

Последни актуализации

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

Eurofound’s Living, working and COVID-19 survey uncovers what Europeans have lived through. Drawing on experiences from...

Watch the webinar 'Have your say: the future of the European Pillar of Social Rights'

Eurofound has organised, together with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and the European Commission...
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

През последните четири десетилетия Еurofound проучи и анализира много от тези въпроси. Агенцията събра данни от цяла Европа за редица измерения на качеството на живота — стандарти на живот, здраве, субективно благосъстояние, семейство, социално изключване, грижи и баланс работа—извънтрудов живот, жилищни условия и жизнена среда, обществени услуги и качество на обществото.

Основни приноси

В Европейското проучване за качеството на живот (EQLS) бяха събрани хармонизирани и напълно съпоставими данни за условията и качеството на живота на европейците и хората в държавите кандидатки, считано от 2003 г. Четирите досегашни вълни на проучването предоставят всеобхватна информация за промените в качеството на живота на различни социално-икономически групи.

В анализа на третата вълна (2012 г.) се съдържа преглед на последиците от кризата към този момент, както и данни за тенденциите в качеството на живота след 2003 г. Констатациите предоставят допълнителни сведения за специфични аспекти, като субективно благосъстояние или социални неравенства, както и за проблеми, пред които са изправени определени групи, като тези на младите хора или на работниците на възраст над 50 години.

Отделни проучвателни проекти, както и анализи от ЕQLS, бяха в основата на докладите на Еurofound по редица теми в тази връзка, включително образование и грижи в ранна детска възраст, неподходящи жилищни условия и как частичното пенсиониране може да помогне за удължаване на трудовия живот.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Качество на живота и обществени услуги

Абонирай се

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (407)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Качество на живота и обществени услуги

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.