Качество на живота и качество на обществото

20 March 2020

В допълнение на личните обстоятелства и условияRead more

В допълнение на личните обстоятелства и условия, качеството на обществото оказва силно въздействие върху благосъстоянието и качеството на живота на гражданите. През последните години при европейците се отчита спад на доверието в обществото и институциите, социални напрежения, икономическа и социална несигурност, както и впечатление за неравенство и липса на справедливост.

При своите търсения на ефективни средства за подобряване на качеството на живот на европейците и подобряване на положението на сегментите на обществото в неравностойно положение, съставителите на политики изпитват остра нужда от солидна база данни за определени социални групи.

Пакетът за социалните инвестиции, иницииран от Европейската комисия през 2013 г., е отговорът на социалната политика на ЕС на кризата в подкрепа на едно по-справедливо и по-приобщаващо общество. В него държавите членки се призовават да увеличат социалните инвестиции и да използват по-добре социалните си бюджети за посрещане на икономическите и демографските предизвикателства, като обръщат специално внимание на стратегии за активно приобщаване. В документа за размисъл относно социалното измерение на Европа, публикуван от Комисията през април 2017 г., също се излагат възможности за поддържане на настоящите стандарти на живот и насърчаване на повече единство в европейските общества.

Read less

Recent updates

Fairness and the future: perceptions and realities

This report examines people's optimism about the future, for themselves and for others, and the extent to which it...
Forthcoming

Social situation of NEETs: 10 years on?

Building on Eurofound’s previous research on youth, this report investigates how the NEET population – young people not...
Forthcoming

Intergenerational transmission of disadvantage: Role of household finances

This report builds on Eurofound's existing research on social mobility, assessing the distribution and transmission of...
Forthcoming
Top

Дейност на Еurofound

Read more

Дейност на Еurofound

Считано от 2003 г., Eurofound събира данни посредством своето Европейско проучване за качеството на живот (EQLS) на всеки четири години.

Основни приноси

Еurofound разглежда както обективни, така и субективни аспекти на качеството на живота. В третото ЕQLS, извършено през 2012 г., са проучени последиците от кризата и развитието на тенденциите във времето след 2003 г. и са определени нови показатели за социален напредък. По-конкретно в проучването се изследва как европейците възприемат качеството на своите общества, като се разглежда доверието в хората и институциите, както и възприемането за напрежения между социалните групи, като богати и бедни, ръководители и работещи, етнически и религиозни групи. Еurofound предоставя също така сведения по въпросите за баланса работа—извънтрудов живот при работниците и лицата, полагащи грижи, и последиците от отговорностите за полагане на грижи за заетостта, работата и качеството на живот.

Използвайки и други източници освен ЕQLS, Агенцията проучи социалното положение на специфични групи, по-специално тези на младите хора и хората на възраст над 50 години, и проведе изследвания за оценка на инициативи за политики в областта на иновациите в подкрепа на техния принос за обществото. Освен това в проучването са изследвани различията в качеството на живот между градските и селските райони, като са разгледани въпроси, като социално изключване, условия на живот и доверие в местните органи на управление. Агенцията Еurofound е изготвила също така доклади относно доверието в националните и европейските политически институции и относно гражданската ангажираност по време на кризата.

Настоящата изследователска програма на Еurofound използва нови данни от четвъртото ЕQLS, като съчетава индивидуално и социално измерение, както и субективни и обективни аспекти на благосъстоянието. Тази информация дава възможност на Еurofound да представи преглед на основни промени в благоденствието и условията на живот след 2003 г. със специално ударение върху разликите между поколенията по отношение на качеството на живота. По-конкретно анализът поставя акцент върху фактори на местно равнище за качеството на живота, които не са били изследвани подробно при предишни проучвания на благосъстоянието, като:

  • как се ангажират общности
  • как се организират услуги и удобства
  • качество на жилищните условия
  • безопасност на местната околна среда.

Що се отнася до качеството на обществото, Eurofound ще продължи да проучва социалното сближаване, както и социалните напрежения. Агенцията ще разгледа как се е развило доверието в националните институции и в другите хора, както и социалната и икономическата несигурност и активното участие в обществото. Еurofound се опитва да определи политическата значимост на тези проблеми и да установи нуждите на съставителите на политики от информация.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (149)
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Further research topics will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)