Постигане на равновесие между професионалния и личния живот

11 May 2022

Равновесието между професиRead more

Равновесието между професионалния и личния живот представлява задоволително състояние на баланс между трудовата дейност на индивида и личния му живот. Постигането на по-добро равновесие между професионалния и личния живот на работещите през целия жизнен цикъл е политическа цел на ЕС в продължение на много години, тъй като е от основно значение за гарантиране устойчивостта на труда за всички. 

Read less

Последни актуализации

Watch the webinar: #AskTheExpert: Reassessing gender inequalities in the labour market: impact of COVID-19 pandemic

To mark International Women's Day on 8 March 2022, Eurofound and EIGE held a joint webinar to reassess gender...

Marking International Women's Day - Sharing the caring: a necessary step towards gender equality

One of the most striking developments of the last half-century has been the huge rise in female labour market...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Gender equality – It’s not all about pay

Date: 10 November 2021 - Time: 14.00 – 15.00 GMT (15.00 – 16.00 CET) Hot on the heels of the European Parliament’s...
Top

На 26 април 2017 г. Комисията стартира пакета „Европейски стълб на социалните права“. Това включва инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот за родители и за полагащите грижи. Инициативата има за цел да обърне внимание на недостатъчното участиеRead more

На 26 април 2017 г. Комисията стартира пакета „Европейски стълб на социалните права“. Това включва инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот за родители и за полагащите грижи. Инициативата има за цел да обърне внимание на недостатъчното участие на жените на пазара на труда и очертава редица нови или усъвършенствани минимални стандарти за родителски отпуск, отпуск по бащинство и отпуск за полагане на грижи.

Дейност на Еurofound

Събиране на данни

Европейските проучвания за качеството на живот на Eurofound (EQLS) правят сравнения между държавите по отношение на съвместяването на професионалния и семейния живот, договореностите за гъвкаво работното време и предоставянето на качествени услуги за полагане на грижи. Проучванията на европейските дружества (ECS) предоставят данни защо и как фирмите използват широко разнообразие от договорености във връзка с работното време. Европейските проучвания за условията на труд (EWCS) разглеждат организацията на работното време в ЕС и свързаните с това въпроси, включително договорености за гъвкаво работно време, предпочитания за работното време и равновесие между професионалния и личния живот.

Европейската обсерватория на професионалния живот (EurWORK) предоставя информация относно условията на труд и устойчивата работа, включително база данни за трудовите възнаграждения, работното време и колективните спорове. Освен това Eurofound извършва оценка на икономическите и социалните разходи, свързани с разликата в заетостта на жените и мъжете и може да предложи информация относно създаването на заетост в услугите за полагане на грижи.

Визуализация на данните

Включено: Фондация „Фокус“ акцентира върху решения за постигане на равновесие между професионалния и личния живот

23 декември 2016 г. – Този брой на Фондация „Фокус“ разглежда равновесието между професионалния и личния живот и някои от факторите, които подпомагат или затрудняват работещите при съчетаването на професионалния с личния живот. Тъй като средната продължителност на работното време постоянно намалява, в документа се поставя въпроса дали равновесието между професионалния и личния живот все още е от значение. Как Директивата за работното време може да помогне и каква е ролята на политиките за гъвкаво работно време? Каква специфична подкрепа е необходима за полагащите грижи за деца или възрастни? Равновесието между професионалния и личния живот е свързано с други жизнени аспекти, включително нуждата от висококачествени грижи за детето, преодоляване на разликата в заетостта между мъжете и жените и гаранции за по-възрастните работници, които не могат да продължат да работят на пълен работен ден.
Равновесие между професионалния и личния живот: Създаване на решения за всеки

Read less
  • Publications (309)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.