Условия на труд и устойчива работа

7 May 2021

Условията Read more

Условията на труд и устойчивата работа са една от шестте основни дейности в работната програма на Eurofound за периода 2021—2024 г. Eurofound ще продължи да работи като експертен център за наблюдение и анализ на развитията в тази област, включително какво въздействие оказва кризата с COVID-19 върху условията на труд и качеството на работните места, както и върху практиките на работното място.

В периода 2021—2024 г. Eurofound ще осигури важни познания във връзка с трудностите и перспективите, свързани с условията на труд и устойчивата работа в ЕС. Като се основава на дългогодишния експертен опит в тази област, Eurofound ще проучи тенденциите и напредъка във времето и ще идентифицира нововъзникващи причини за безпокойство във връзка с условията на труд и качеството на работните места. Анализът ще обхване различни държави, сектори, професии и групи работници по въпроси като организация на труда и дистанционна работа работно време равновесие между професионалния и личния живот равно третиране здраве и благосъстояние на работното място умения и обучение печалби и перспективи , както и удовлетвореност от работата. Ще бъде обърнато особено внимание на нестандартните форми на заетост , и по-специално на самостоятелната заетост.

С оглед на демографското предизвикателство, свързано със застаряващото население на ЕС, и на все по-голямото многообразие в професионалния живот Eurofound ще продължи да проучва факторите, които позволяват на повече работници да продължат да работят по-дълго. Освен това Агенцията ще постави акцент върху подобряването на качеството на работните места като фактор, позволяващ повишено участие на пазара на труда и подобрена мотивация на служителите, и по този начин ще допринесе за устойчива работа през целия живот.

Връзките между работата и здравето ще бъдат изследвани в тясно сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Eurofound се стреми да доразвие своето сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ) по въпроси, свързани с бъдещето на труда и условията на труд на световно равнище.

„Като цяло това са добри новини, защото условията на труд в Европейския съюз се подобряват — макар и много бавно — но съществуват опасения, че това не важи непременно за всички групи работници. Този въпрос зависи до голяма степен от това в кой сектор работите, зависи от образователната степен и, честно казано, от това дали сте мъж или жена.“

Barbara Gerstenberger, началник на звено „Трудов живот“

Read less

Последни актуализации

Условия на труд и устойчивост на работните места: Анализ чрез използване на рамката за качеството на работните места

В настоящия водещ доклад се прави обобщение на основните констатации от изследванията относно условията на труд,...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...

Watch the webinar: 'Workplace practices unlocking employee potential'

On Tuesday 13 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия на труд и устойчива работа

Абонирай се

Предприемане на мерки във връзка с приоритетите на заинтересованите страни

Top

Целта на научните изследвания на Eurofound е да се подпомогнат мерките на политиката, така че да се подобрят условията на труд и качеството на работните места, като същевременно се постигне напредък към устойчива работа, което ще помогне да се преодолеят предизвикателствата на равнище ЕС иRead more

Целта на научните изследвания на Eurofound е да се подпомогнат мерките на политиката, така че да се подобрят условията на труд и качеството на работните места, като същевременно се постигне напредък към устойчива работа, което ще помогне да се преодолеят предизвикателствата на равнище ЕС и национално равнище в областта на труда и заетостта. Изследванията на Агенцията са насочени към идентифициране на неотложни проблеми и специфични групи, изложени на риск, както и към анализ на подбрани елементи.

Работният план е съгласуван с политическите насоки на Европейската комисия за следващите четири години, като резултатите се използват пряко в редица ключови области на политиката, насочени към създаване на надеждна социална Европа. По-специално изследванията на Eurofound ще подпомогнат инициативите на политиката в рамките на Европейския стълб на социалните права в периода след кризата с COVID-19 и дейности, които наред с друго са свързани със Стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г., засилената „Гаранция за младежта“, пакета за подкрепа за младежката заетост, Програмата за умения, както и иновациите и създаването на работни места и предложението на Европейската комисия относно адекватните минимални работни заплати в ЕС.

Read less

Ключови послания за политиката

Top

Основните констатации от изследванията на Eurofound служат като информация, въз основа на която авторите на политики ще предприемат действия за преодоляване на някои от ключовите проблеми в тази област.

Read more

Основните констатации от изследванията на Eurofound служат като информация, въз основа на която авторите на политики ще предприемат действия за преодоляване на някои от ключовите проблеми в тази област.

  • Подобряването на условията на труд е от решаващо значение за работниците и работодателите. Трябва да се вземат предвид множество различни аспекти на качеството на работните места. Качествените работни места дават възможност на хората да имат по-дълъг и по-добър трудов живот и допринасят за устойчивата работа и положителното равновесие между професионалния и личния живот.
  • Условията на труд в ЕС като цяло се подобряват, въпреки че темпът на напредък е постепенен. Постигането на напредък не е толкова бързо за някои групи работници: то зависи от вида на трудовия договор, сектора и образователната степен.
  • Съществуват множество начини за подобряване на условията на труд и качеството на работните места в ЕС. Правителствата определено изпълняват важна роля, като установяват рамката чрез регламентиране. При все това работниците и служителите, както и техните организации, също са важни участници. По отношение на много аспекти, свързани с качеството на работните места, промените се случват именно на работното място.
  • Едва една пета от европейските дружества са открили как да съчетаят оптимално благосъстоянието на работното място и бизнес резултатите. Работните места с висока степен на инвестиции и участие доказаха, че водят до най-добрите резултати за работниците и работодателите, като стимулират ефективността и подобряват качеството на работните места чрез повишаване на автономността на служителите, улесняване на участието на служителите и насърчаване на ученето и обучението.
  • Много хора изпитват затруднения при съчетаването на работни и извънработни ангажименти, особено родителите и други лица, полагащи грижи. Макар че гъвкавите схеми на работа могат да помогнат за преодоляване на тези трудности, те пораждат също някои проблеми. Дистанционната работа например предлага повече свобода да се избере кога и къде да се работи, но също може да доведе до по-дълго работно време при по-висока интензивност и да затрудни откъсването от работната атмосфера.
  • Увеличаването на дистанционната работа по време на пандемията от COVID-19 подчерта размиването на границите между работата и личния живот. Много правителства и социални партньори обсъждат инициативи за „право на откъсване от работната атмосфера“, за да се предотврати излагането на голяма част от работниците на риск от физическо и емоционално изтощение.
  • В бъдеще социалните партньори следва да се стремят да включат във всички правни рамки или споразумения разпоредби за работниците относно доброволния характер на дистанционната работа или пригодността на конкретни задачи за изпълнение от разстояние. Предоставянето на разяснения относно начина, по който работодателите могат да допринесат за покриване на разходите, свързани с работата от дома, както и гаранции за равностойно заплащане и достъп до обучение за работещите от разстояние, също ще бъдат от решаващо значение.
Read less

Настоящи и текущи изследвания

Top

През 2021 г. Eurofound ще продължи да работи по общоевропейските си проучвания, Read more

През 2021 г. Eurofound ще продължи да работи по общоевропейските си проучвания, като в центъра на тези усилия ще бъдат въздействието от COVID-19 и качеството на работните места. Като се основава на предишни издания на проучванията, Агенцията ще проучи редица теми, свързани с условията на труд, в адаптираното издание на европейското проучване на условията на труд (EWCS) през 2021 г. и в допълнителен кръг от проучването през 2023 г., като същевременно ще извърши и вторичен анализ на данните от проучването на европейските дружества (ECS) от 2019 г.

Тя ще изследва по какъв начин кризата с COVID-19 оказа въздействие върху условията на труд и практиките на работното място, включително договореностите за дистанционна работа, въз основа на последващия въпросник към ECS и множество кръгове от електронното проучване „Живот, работа и COVID-19“. Акцентът върху мерките на работното място ще допълни информацията, събрана чрез базата данни на Eurofound „Наблюдение на политиките в ЕС във връзка с COVID-19“, и анализа на мерките, предприети от правителствата и социалните партньори.

Дейностите на Eurofound, свързани с преодоляването на въздействието от промените, както и със социалното сближаване и конвергенцията, включват също анализ на условията на труд.

Разделите по-долу предоставят достъп до редица публикации, данни и текуща работа по темата.

Read less
  • Publications (2512)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Условия на труд и устойчива работа

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.