Zúčastněné strany a partneři

Posláním nadace Eurofound je poskytovat přehled poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik. Ačkoli jsou úloha a práce nadace řízeny především na úrovni EU, je nadace různými způsoby propojena s členskými státy.

Členové správní rady nadace Eurofound jsou jmenováni na základě nominací vlád a sociálních partnerských organizací z členských států, přičemž tři členové zastupují Evropskou komisi a jeden nezávislý odborník je jmenován Evropským parlamentem. Správní radě je nápomocna osmičlenná výkonná rada , již tvoří předseda a tři místopředsedové správní rady, koordinátoři tří skupin (vlády, zaměstnavatelé a zaměstnanci) a jeden zástupce Evropské komise.

Pokud jde o produkty a služby nadace Eurofound, jsou cílovými skupinami s nejvyšší prioritou orgány EU, vlády členských států a sociální partneři. Důležitá součást její komunikační strategie se soustřeďuje na předávání faktů a služeb těmto zúčastněným stranám, aby jim pomohly při plnění jejich úloh. Tato spolupráce může mít podobuspecifických zpráv na základě existujících údajů nadace.

Orgány a instituce EU

Vztah nadace Eurofound s orgány je dynamický a je utvářen formálními (institucionálními) a neformálními vazbami. Nadace Eurofound je nezávislá agentura EU a jako taková náleží do struktury institucí EU. Je též členem sítě agentur EU.

Nadace Eurofound podepsala dohody o spolupráci s těmito pěti sesterskými agenturami:

  • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání ( Cedefop),
  • Evropský institut pro rovnost žen a mužů ( EIGE),
  • Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ( EU-OSHA),
  • Evropská nadace odborného vzdělávání ( ETF),
  • Agentura Evropské unie pro základní práva ( FRA).

Tyto dohody jsou prováděny prostřednictvím ročních akčních plánů a představují základ pro výměnu zdrojů údajů a pro společné iniciativy v oblasti výzkumu, událostí a systémů operací.

Evropská komise se na řízení nadace Eurofound podílí díky svému členství v její správní radě, v níž hraje důležitou úlohu při přijímání pracovních programů. Evropský parlament jmenuje jako člena rady bez hlasovacích práv nezávislého odborníka.

Eurofound spolupracuje s Radou EU zejména prostřednictvím programů jejích předsednictví a poskytuje odborné poznatky, řečníky a další podporu pro akce předsednictví. Jsou pořádány i společné akce s Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem .

Nadace Eurofound provozuje kancelář v Bruselu, díky níž může být v úzkém kontaktu s orgány EU. Další informace vám sdělí kontaktní kancelář v Bruselu.

Vlády

Každý členský stát má svého vládního zástupce ve správní radě, obvykle úředníka z ministerstva, které má na starosti otázky zaměstnanosti či sociálních věcí.

Jelikož správní rada přijímá pracovní programy nadace Eurofound a navrhuje její rozpočet, mají vlády členských států podstatný vliv na fungování nadace. Vlády členských států nadaci společně (jakožto Rada EU) založily a pokračují v jejím financování prostřednictvím souhrnného rozpočtu EU.

Sociální partneři

Nadace Eurofound je pověřena poskytováním podpory Komisi, ostatním orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, členským státům a sociálním partnerům při přípravě a provádění politik v oblasti zlepšení životních a pracovních podmínek, při koncipování politik zaměstnanosti a při prosazování dialogu mezi sociálními partnery. Za tímto účelem nadace prohlubuje a šíří znalosti, poskytuje podklady a služby pro tvorbu politik, včetně zjištění založených na výzkumu, a usnadňuje sdílení znalostí mezi unijními a vnitrostátními subjekty.

Každá strana sociálního partnerství v každém členském státě má zástupce ve správní radě, čímž je zajištěn odraz rozmanitosti pracovněprávních vztahů a kultury v EU. Zástupci evropských organizací sociálních partnerů koordinují činnost skupin a účastní se zasedání správní rady.

Jiné

Nadace Eurofound spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce ( MOP) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD). Tato spolupráce může mít formu příspěvků ke zprávám nebo pořádání společných akcí.

Nadace Eurofound se též zapojuje do občanské společnosti v jejích různých projevech (např. tripartitní orgány, občanská společnost zastupovaná nevládními organizacemi a akademická obec). Důležitým uživatelem poznatků nadace Eurofound je akademická a výzkumná obec. Kromě toho jsou často vybíráni výzkumní pracovníci a další akademici (v otevřených řízeních), kteří pak pro nadaci provádějí výzkum v terénu.