Časté otázky

Internetové stránky nadace Eurofound uživatelům umožňují vyhledávat informace podle tématu, odvětví, jazyka či země na základě relevantních údajů a analýz ze všech průzkumů a observatoří nadace Eurofound, jakož i jejích paralelních hloubkových výzkumů. Stránky jsou optimalizovány jak pro počítače, tak pro tablety a chytré telefony.

Čím se nadace Eurofound zabývá?

Nadace Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, která provádí nezávislý srovnávací výzkum zkoumající praktické zkušenosti a zjišťující faktory úspěšné změny v oblasti sociální politiky, politiky zaměstnanosti a politiky v pracovní oblasti.

Informace o výzkumných a komunikačních činnostech, aktuálních pracovních programech, výročních zprávách, nejnovějších celoevropských průzkumech a dalších monitorovacích nástrojích nadace Eurofound naleznete v oddíle „Čím se zabýváme“.

Nadace Eurofound neposkytuje poradenství občanům a nemůže vám poradit ohledně podmínek a práv týkajících se jednotlivců žijících a pracujících v Evropské unii. Požadované informace však mohou být k dispozici na portálu Evropské unie a na stránkách Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Hlavní činnost nadace Eurofound zahrnuje jak výzkum, tak sdělování výsledků tohoto výzkumu. Nadace realizuje výzkumné a vývojové projekty zaměřené na údaje a analýzy s cílem poskytovat informace a podporu pro tvorbu politiky EU v oblasti pracovních a životních podmínek. Nadace Eurofound disponuje sítí odborníků po celé Evropě, kteří pro ni provádějí výzkum, včetně posuzování aktuální situace v jednotlivých zemích, vypracovávání případových studií (případových studií střediska EMCC a observatoře EurWORK) a národních zpráv a realizace průzkumů.

V rámci své výzkumné základny spravuje nadace Eurofound řadu monitorovacích nástrojů:

Jakou má nadace Eurofound organizační strukturu?

Informace o složení správní rady a o mnohonárodnostním složení zaměstnanců nadace Eurofound, jakož i o zúčastněných stranách a partnerech naleznete v oddíle „Kdo jsme“.

Kromě svého sídla v Dublinu má nadace Eurofound rovněž styčnou kancelář v Bruselu, která má za úkol jednak posilovat viditelnost a dopad výzkumu nadace na úrovni EU, a jednak monitorovat vývoj v oblasti tvorby politik.

Jak nadace Eurofound přistupuje ke svým činnostem?

Nadace Eurofound každé čtyři roky přezkoumává svou strategii a zaměření své budoucí činnosti a po rozsáhlých konzultacích připravuje víceletý pracovní program. Tento program je výsledkem podrobných jednání mezi skupinami tvořícími správní radu nadace, jakož i konzultací s orgány EU.

Aktuální programový dokument popisuje plánovanou činnost nadace Eurofound na období 2017–2020. Vysvětluje politický a institucionální rámec programu, popisuje víceletý program na dané čtyřleté období a obsahuje pracovní program na aktuální rok.

V programovém období 2017–2020 lze činnost nadace Eurofound rozdělit do šesti hlavních tematických oblastí:

Úplný seznam oblastí výzkumu naleznete v oddíle „Témata“ těchto internetových stránek. Každá tematická stránka informuje o politických diskusích, hlavních příspěvcích nadace Eurofound, probíhajících pracích a důležitých zdrojích, jakož i souvisejících publikacích, článcích, zprávách a akcích.

Provádí nadace Eurofound výzkum na vyžádání?

Nadace Eurofound provádí výzkum pouze na základě pracovních programů přijatých její správní radou. V oblastech, kde již disponuje údaji, však hlavním organizacím zúčastněných stran nabízí omezenou službu reakce na žádosti o poskytnutí informací ad hoc.

Zveřejňuje nadace Eurofound své soubory dat?

Nadace Eurofound nabízí specializované databáze, jakož i „Průzkumníka údajů“, který slouží k procházení a vizualizaci dat z průzkumů. Dotazníky a soubory dat z průzkumů jsou také k dispozici ke stažení.

Zveřejňuje nadace Eurofound informace na úrovni jednotlivých zemí?

Nadace Eurofound realizuje program činností na úrovni jednotlivých zemí v rámci mapování a analýzy socioekonomických a souvisejících trendů v členských státech.

Kromě profilů zemí z hlediska životních a pracovních podmínek nabízí nadace Eurofound také další zdroje podle jednotlivých zemí: shrnutí zpráv ve všech úředních jazycích, srovnávací analýzu mezi zeměmi a odvětvími, informace o činnosti sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni, informativní přehledy o jednotlivých zemích, případové studie a databáze.

Kdo nadaci Eurofound financuje?

Nadace Eurofound je financována ze souhrnného rozpočtu Evropské komise. Finanční prostředky jsou přidělovány v rámci oficiálního rozpočtového procesu, do kterého je zapojena Evropská komise, Rada ministrů a Evropský parlament. Podrobné informace o ročním rozpočtu jsou uvedeny v pracovním programu nadace Eurofound.

Poskytuje nadace Eurofound finanční pomoc pro konkrétní projekty?

Úkolem nadace Eurofound je pracovat ve specializovaných oblastech sociální politiky EU, konkrétněji pak přispívat k plánování a navrhování lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Tento mandát neumožňuje poskytování finanční pomoci. Další informace o jiných možných zdrojích financování naleznete na internetové stránce Evropské komise věnované možnostem financování, tendrům a výběrovým řízením.

Je činnost nadace Eurofound hodnocena?

Nadace Eurofound je jako agentura EU povinna pravidelně provádět „hodnocení ex ante a ex post těch programů a činností, které jsou spojeny se značnými výdaji“, jak stanoví čl. 28 odst. 1 jejího zakládajícího nařízení a čl. 29 odst. 5 konsolidovaného finančního nařízení. Všechny zprávy o hodnocení jsou zveřejňovány na internetových stránkách.

Informace o externím hodnocení svých řídicích a kontrolních systémů a posouzení jejich účinnosti nadace Eurofound zveřejňuje ve své souhrnné výroční zprávě o činnosti schvalující osoby.

Jak se mohu dozvědět více?

Zaregistrujte se on-line k odběru měsíčníku nadace Eurofound a budete pravidelně dostávat aktuální informace o veškerých jejích činnostech. Činnost nadace můžete také sledovat prostřednictvím těchto sociálních médií: Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Navštivte oddíl „Publikace“ těchto internetových stránek, kde naleznete výsledky výzkumných činností nadace Eurofound, včetně ročenky Život a práce v Evropě.

Prohlédněte si také on-line kalendář nadace Eurofound, kde naleznete nedávno vydané a připravované publikace.

Veřejnost může za určitých podmínek požádat o přístup k interním dokumentům. Nadace Eurofound vytvořila rovněž rejstřík interních dokumentů, které jsou k dispozici ke stažení. Nabízí též řadu informačních služeb.

Kde naleznu informace o volných pracovních místech?

Navštivte oddíl „Volná pracovní místa“ těchto internetových stránek, kde naleznete oznámení o volných pracovních místech a informace o již probíhajících výběrových řízeních, jakož i důležité informace o práci v nadaci Eurofound, včetně informací o tom, jak podat přihlášku. Nadace Eurofound může přihlášky posuzovat pouze v rámci otevřených výběrových řízení a nepřijímá spontánní žádosti o zaměstnání ani životopisy.

Volná pracovní místa v nadaci Eurofound se obvykle objevují velmi zřídka, protože jde o malou organizaci s přibližně 100 zaměstnanci. Pokud se vyskytne volné pracovní místo stálého zaměstnance, zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

Úřední věstník je k dispozici ve všech informačních kancelářích EU, ve státních úřadech pro publikace nebo přímo u Úřadu pro publikace Evropské unie. Můžete se také zaregistrovat k odběru úředního věstníku, který je věnován výběrovým řízením. Pro zaměstnání v nadaci Eurofound jsou způsobilí pouze uchazeči, kteří jsou státními příslušníky členských států EU.

Nabízí nadace Eurofound stáže?

Nadace Eurofound má program stáží, přičemž proces podávání přihlášek obvykle probíhá mezi prosincem a lednem. Navštivte oddíl „Volná pracovní místa“ těchto internetových stránek, kde naleznete informace o stážích i zkušenosti předchozích stážistů nadace Eurofound.

Jestliže uvažujete o stáži, sledujte nadaci Eurofound na sociálních médiích, abyste měli aktuální informace o zahájení procesu podávání přihlášek.

Mohu nadaci Eurofound navštívit?

Nadace Eurofound je otevřena návštěvníkům, pro něž připravuje programy na míru, aby mohla poskytnout informace podle specifických potřeb skupin i jednotlivců. Návštěvy probíhají po předchozí domluvě.
 

Jak se dostanu do nadace Eurofound?

Sídlo nadace Eurofound se nachází jižně od města Dublin, přibližně 16 kilometrů od centra. Adresa je: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Lze si zařízení nadace Eurofound pronajmout?

Je možné pronajmout si Konferenční centrum Raymonda-Pierra Bodina. Hlavní sál, do kterého se vejde až 120 účastníků, je vybaven nejmodernějšími technologiemi a nachází se v něm devět tlumočnických kabin odpovídajících normám ISO. K dispozici jsou i menší zasedací místnosti, většina z nich v historické budově Loughlinstown House.

Chcete-li si konferenční centrum zarezervovat nebo zjistit, zda je k dispozici, napište na adresu ConferenceCentre@eurofound.europa.eu nebo zatelefonujte na číslo +353 1 204 3100.