Close ×

Best viewed on Desktop

Průzkum kvality života v Evropě

Průzkum kvality života v Evropě 2016

Průzkum kvality života v Evropě prováděný nadací Eurofound poskytuje jedinečný přehled o kvalitě života Evropanů v současné době.

K zpřesnění údajů vyberte svoji zemi, pohlaví a věk

Celkové výsledky čtvrtého průzkumu kvality života v Evropě, který nadace Eurofound provedla v roce 2016, ukazují všeobecný pokrok, k němuž došlo ve třech klíčových zkoumaných oblastech (kvalita života, kvalita společnosti a kvalita veřejných služeb), byť ne ve všech zemích a u všech sociálních skupin.

Kvalita života

Toto téma zahrnuje zejména subjektivní pocit pohody, zdraví a aspekty kvality života jednotlivce, jako jsou životní podmínky, bydlení a materiální deprivace, ale také rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a pečovatelské povinnosti.

Kvalita života

Všeobecný pokrok v oblasti kvality života – několik rozměrů zpět na úrovních před krizí

Hlavní zjištění:

 • vyšší míra optimismu,
 • nárůst spokojenosti se životní úrovní,
 • míra spokojenosti se životem a míra štěstí zůstávají stabilní,
 • míry spokojenosti s životní úrovní se v členských státech sblížily,
 • materiální problémy se snížily (více lidí dokáže vyjít s penězi), ale více než 50 % obyvatel v 11 zemích stále uvádí, že mají problém vyjít s penězi,
 • subjektivní kvalita zdraví se celkově zlepšila,
 • rovnováha mezi pracovním a soukromým životem se v některých ohledech zhoršila,
 • vážné obavy z nedostatku peněz ve starším věku ve dvou třetinách zemí.
 • Průměrné hodnocení na stupnici 1–10, 2011
 • Průměrné hodnocení na stupnici 1–10, 2016
 • Pokud jde o moji budoucnost, jsem optimista (%) – 2016
 • Pokud jde o budoucnost mých dětí/vnoučat, jsem optimista (%) – 2016
 • Alespoň několikrát měsíčně (%) – 2007
 • Alespoň několikrát měsíčně (%) – 2016

Optimismus

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a pečovatelské povinnosti

Kvalita společnosti

Toto téma zahrnuje sociální nejistotu, vnímání sociálního napětí, sociální vyloučení, důvěru v lidi a instituce, účast a zapojení komunity.

Kvalita společnosti

Celkové zlepšení ukazatelů kvality společnosti

Hlavní zjištění:

 • důvěra ve vnitrostátní instituce se zvýšila,
 • zapojení a účast v sociálních organizacích je na vzestupu,
 • důvěra osob ve věku 18–24 let v lidi se zvýšila,
 • pocit sociálního vyloučení klesl,
 • vnímané napětí mezi chudými a bohatými, vedením a podřízenými, starými a mladými, muži a ženami kleslo,
 • ale pocit napětí mírně stoupl mezi náboženskými a etnickými skupinami a v menší míře na základě sexuální orientace.
 • Vnímání „vysokého“ napětí – 2007
 • Vnímání „vysokého“ napětí – 2011
 • Vnímání „vysokého“ napětí – 2016

Sociální vyloučení

Kvalita veřejných služeb

Toto téma zahrnuje zdravotní péči, dlouhodobou péči, péči o dítě a školy i místní služby. Všechny zjišťované služby jsou vnímané jako služby pro veřejnost, bez ohledu na to, zda je poskytují veřejné, soukromé či neziskové organizace.

Kvalita veřejných služeb

Celkové zlepšení hodnocení kvality veřejných služeb

Hlavní zjištění:

 • míra spokojenosti s několika klíčovými veřejnými službami, jako je zdravotní péče a veřejná doprava, se zvýšila,
 • péče o dítě se zlepšila v několika zemích, kde bylo hodnocení v minulosti nízké,
 • novým problémem v řadě zemí je přístup k recyklačním zařízením,
 • v některých zemích je problémem přístup k bankovním službám ve venkovských oblastech,
 • kvalita veřejných služeb se v členských státech stále velmi liší.

Kvalita veřejných služeb

 • Průměrné hodnocení na stupnici 1–10, 2011
 • Průměrné hodnocení na stupnici 1–10, 2016

Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016 – souhrnná zpráva
Stáhnout zprávu

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Informace o průzkumu kvality života v Evropě: Průzkum byl poprvé uskutečněn v roce 2003 a od té doby se provádí každé čtyři roky. Čtvrtý průzkum proběhl v roce 2016 ve 33 zemích: 28 členských státech EU a pěti kandidátských zemích (Albánii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a Turecku).

 1. 2003

  první průzkum kvality života v Evropě

 2. 2007

  druhý průzkum kvality života v Evropě

 3. 2011

  třetí průzkum kvality života v Evropě

 4. 2016

  práce v terénu a sběr údajů v rámci čtvrtého průzkumu kvality života v Evropě

 5. 2017

  7 Prosinec

  Zveřejnění výsledků průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 v digitální podobě

 6. 2018

  23 Leden

  zveřejnění souhrnné zprávy průzkumu kvality života v Evropě

 7. 2018

  8 Březen

  debata o průzkumu kvality života v Evropě konající se v Bruselu

 8. 2018

  Září

  sekundární analýzy věnované těmto tématům:

  důvěra v instituce v 21. století,, sociální soudržnost a pocit pohody v Evropě,, kvalita veřejných služeb a, mezigenerační rozdíly v kvalitě života.