Vícejazyčnost

Nadace Eurofound provádí svoji jazykovou politiku v rámci svého aktuálního pracovního programu a v souladu s komunikační strategií nadace.

Strategie stanoví tři zásady, jimiž se řídí vícejazyčný přístup nadace Eurofound.

  • Hlavním cílem nadace je zajistit, aby subjekty s rozhodovací pravomocí na úrovni EU měly k dispozici co nejkvalitnější, včasné a z politického hlediska relevantní informace, které potřebují k tomu, aby mohly přijímat opatření ke zlepšování životních a pracovních podmínek v Evropě.
  • Na úrovni členských států poskytuje nadace Eurofound informace týkající se ovlivňování nebo provádění politik EU na vnitrostátní úrovni nebo v oblastech, kde se domnívá, že může přispět užitečnými srovnatelnými údaji k otázkám relevantním na evropské úrovni.
  • Nadace Eurofound respektuje úlohu vícejazyčnosti při komunikaci v EU a uznává, že je důležité, aby Evropané měli přístup k informacím ve vlastním jazyce.

Z tohoto důvodu se některé výstupy nadace Eurofound a informace na internetových stránkách nadace překládají do více jazyků, aby k nim měli snadný přístup všichni uživatelé v členských státech.

Internetové stránky nadace Eurofound jsou vícejazyčné, a to v tomto rozsahu:

  • Internetové stránky nabízejí vícejazyčnou navigaci.
  • Řada důležitých hlavních stránek je přeložena do všech jazyků. „Všemi jazyky“ se rozumí všech 24 úředních jazyků EU, s výjimkou irštiny a maltštiny – v těchto případech jsou překlady omezené kvůli velmi malému využití. Totéž platí pro vybrané klíčové stránky jako je obsah sekce „O nadaci Eurofound“ a stránky týkající se průzkumů nadace. Nástroj pro vizualizaci dat z průzkumů je k dispozici ve všech jazycích.
  • Na internetu jsou zveřejňovány překlady publikací.

Program překladů publikací zahrnuje tyto publikace:

  • Shrnutí publikací se překládají do všech jazyků.
  • Ročenka Living and working in Europe (Život a práce v Evropě) a několik dalších klíčových publikací se překládá do francouzštiny, němčiny a podle potřeby až do tří dalších jazyků.
  • Materiály nadace a propagační materiály se překládají podle potřeby.
  • Žádosti o překlad specifických publikací předkládané ad hoc nebo v případě konkrétních požadavků se posuzují případ od případu.

Na akcích pořádaných nadací Eurofound se, je-li to možné, zajišťuje tlumočení do příslušného jazyka / příslušných jazyků.

Nadace Eurofound bude v rámci své jazykové politiky i nadále postupovat pragmaticky a uplatňovat nákladově efektivní přístup. Záměrem nadace je poskytovat informace v mnoha jazycích s cílem optimalizovat přístup uživatelů ve všech členských státech k informacím a zároveň reagovat na aktuální potřeby. Jazyková politika a její provádění je průběžně přezkoumáváno s ohledem na pracovní program nadace Eurofound, její komunikační priority a dostupné zdroje.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář