Observatoře

Nadace Eurofound má tři tematické observatoře, které slouží jako portály k nepřetržitému sběru a zveřejňování údajů a informací. Stávající observatoře EurWORK a EMCC a nově zřízená EurLIFE dávají přístup ke čtyřem hlavním tematickým oblastem v programovém období 2017–2020.

Evropská observatoř pracovního života – EurWORK

 

Evropské středisko pro sledování změn – EMCC

  • Změny na trhu práce
  • Dobře fungující a inkluzivní trhy práce
  • Sledování strukturálních změn a řízení restrukturalizace
  • Inovace a tvorba pracovních míst v podnicích

 

Evropská observatoř kvality života – EurLIFE

 

Evropská observatoř pracovního života (EurWORK)

Observatoř EurWORK poskytuje výzkumné a srovnávací informace o klíčovém vývoji pracovních podmínek a udržitelné práce a pracovněprávních vztahů, dotýkajícím se všech členských států a úrovně EU. V oblasti pracovněprávních vztahů shromažďuje informace o otázkách, které souvisejí se sociálním dialogem, a současně též sleduje vývoj pracovního života napříč členskými státy. Snaží se přispívat k vývoji tvorby politik na základě důkazů a k vývoji postupů, které zlepšují kvalitu pracovního života.

Evropské středisko pro sledování změn (EMCC)

Středisko EMCC studuje hospodářský a sociální vývoj, který je hnací silou změn na evropských trzích práce. Zveřejňuje výzkum, který zkoumá způsoby, jak dosáhnout dobře fungujících a inkluzivních trhů práce, sledovat strukturální změny a řídit restrukturalizaci, jakož i usnadňovat inovace a tvorbu pracovních míst v podnicích.

Evropský monitor pro restrukturalizaci střediska EMCC poskytuje aktuální analýzu restrukturalizace podniků, doplněnou o podrobnosti z příslušných právních předpisů a podpůrných iniciativ. Jeho zjištění jsou prezentována v databázích, které je možné prohledávat, a ve výročních zprávách.

Evropský monitor pracovních míst popisuje změny v zaměstnanosti na úrovni členských států a EU a ukazuje, kde zaměstnanost roste nebo klesá, a důsledky tohoto jevu pro kvalitu pracovních míst.

Evropská observatoř kvality života (EurLIFE)

Observatoř EurLIFE nabízí přístup k výsledkům analýzy údajů průzkumu a kvalitativního výzkumu v oblasti kvality života a veřejných služeb. Výzkum zkoumá vliv, který má kvalita společnosti na pohodu. Zabývá se též přístupem k veřejným službám a jejich kvalitou.

Sběr údajů

K práci všech tří observatoří přispívá síť evropských korespondentů nadace Eurofound. Tito odborníci, působící ve všech 28 členských státech (a Norsku), posuzují aktuální situaci v jednotlivých státech, připravují případové studie a zprávy, analyzují zjištění a dodávají informace pro celoevropskou komparativní analýzu nadace Eurofound – napříč zeměmi EU-28 a za jejími hranicemi.