O EurWORK

Evropská observatoř pracovního života (EurWORK), zřízená v roce 2014, slučuje zavedené observatoře nadace Eurofound z oblasti pracovněprávních vztahů (EIRO) a pracovních podmínek (EWCO).

Úloha

Observatoř EurWORK zahrnuje všechny zdroje nadace Eurofound týkající se pracovních podmínek a udržitelné práce a pracovněprávních vztahů. Ve všech členských státech EU a Norsku je podporována sítí evropských korespondentů, která podává pravidelné zprávy o vnitrostátním vývoji pracovního života. Dalším zdrojem informací jsou dva pravidelné průzkumy nadace Eurofound týkající se otázek pracovního života: Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) a Evropský průzkum společností (ECS).

Klíčové zaměření

Observatoř EurWORK se v programovém období 2017–2020 nadace Eurofound zabývá dvěma strategickými tematickými oblastmi:

V oblasti pracovněprávních vztahů zkoumá EurWORK dvě podtémata:

Ve svých zprávách o vývoji v oblasti pracovního života podává EurWORK pravidelně aktuální informace v těchto oblastech:

  • Aktéři a orgány
  • Kolektivní pracovněprávní vztahy
  • Individuální pracovněprávní vztahy
  • Platy
  • Pracovní doba a rovnováha mezi pracovním a osobním životem
  • Zdraví a dobré pracovní podmínky
  • Dovednosti, učení a zaměstnatelnost
  • Organizace práce
  • Vývoj na úrovni EU

Produkty

Podávání zpráv o vývoji v oblasti pracovního života

Síť evropských korespondentů nadace Eurofound předkládá každé čtvrtletí aktuální informace o nejnovějším vývoji pracovního života v jednotlivých zemích. Tyto zprávy jsou doplňovány tematickými aktualizacemi v oblastech vyjmenovaných výše a dalšími články o jednotlivých zemích. Roční přezkum pracovního života zdůrazňuje nejdůležitější vývoj na vnitrostátní a unijní úrovni. Korespondenti poskytují srovnávací informace ze všech členských států a Norska, které se stávají podkladem pro zprávy a tematické aktualizace.

Studie reprezentativnosti

V roce 2006 pověřila Evropská komise nadaci Eurofound prováděním studií reprezentativnosti evropských odvětvových sociálních partnerských organizací. Tyto studie mají poskytnout základní informace potřebné pro zřízení a fungování odvětvových výborů pro sociální dialog na evropské úrovni. Komise využívá tyto výbory jako mechanismus pro konzultace vedení podniků a pracovníků podle článku 154 SFEU.

Zdroje

Profily zemí z hlediska pracovního života vypracované observatoří EurWORK poskytují relevantní podkladové informace o strukturách, institucích a právních předpisech upravujících pracovní život ve 28 členských státech EU, Norsku a na úrovni EU. 

Databáze mezd, pracovní doby a kolektivních sporů poskytují za období 2000–2015 soubor údajů na úrovni zemí zahrnující země EU-28 a Norsko. Zkoumá systémy, které jsou v současnosti v platnosti (například právní předpisy nebo kolektivní smlouvy), a některé výsledky (například úroveň kolektivně sjednaných platů nebo pracovní doby).

Slovník evropských pracovněprávních vztahů je komplexní sbírkou nejčastěji používaných výrazů v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů na úrovni EU v dnešní době. Slovník je pravidelně aktualizován a obsahuje zhruba 380 hesel s odkazy na právní předpisy a judikaturu EU.

Další výzkum

Součástí observatoře EurWORK je další výzkum pracovních podmínek a pracovněprávních vztahů, jako je sekundární analýza z průzkumů nadace Eurofound, pravidelné zprávy o platech a pracovní době, zprávy vypracované na žádost zúčastněných stran nadace a další strategický výzkum v této oblasti.

V programovém období 2017–2020 bude nadace Eurofound zkoumat proveditelnost monitoru pracovněprávních opatření, jehož cílem je zmapovat události pracovněprávních opatření v Evropě, jejich příčiny a výsledky. V současnosti Eurofound též provádí přezkum svého přístupu k podávání zpráv o kolektivním vyjednávání.

Cílová skupina

Observatoř EurWORK se snaží poskytovat služby hlavním zúčastněným stranám nadace Eurofound, včetně evropských sociálních partnerů, orgánů EU a vlád členských států, jakož i tvůrcům politik a odborníkům z praxe v oblasti pracovních podmínek a udržitelné práce a pracovněprávních vztahů.