Průzkumy

S cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek nadace Eurofound vypracovala tři pravidelně se opakující celoevropské průzkumy, které jsou jedinečným zdrojem srovnatelných informací o kvalitě životních a pracovních podmínek v Evropě. Podrobná analýza údajů z průzkumů umožňuje nadaci Eurofound zjišťovat nové a vznikající trendy, jakož i získat lepší přehled o klíčových problémech v rámci evropské politiky. Výsledky poskytují politickým činitelům silný základ pro určování příležitostí ke zlepšení a pro rozvoj výhledů zaměřených na budoucnost. Průzkumy jsou klíčovým prvkem v rámci poslání nadace Eurofound, kterým je poskytovat vysoce kvalitní informace a vodítka v oblasti politiky tvůrcům politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, sociálním partnerům, výzkumným pracovníkům i evropským občanům.

Vedle tří celoevropských průzkumů zahájila nadace Eurofound v dubnu 2020 v reakci na pandemii COVID-19 elektronický průzkum na téma Život, práce a COVID-19. Tento rozsáhlý on-line průzkum, který používá metody nepravděpodobnostního výběru vzorků, umožnil nadaci Eurofound shromáždit poznatky o životě a práci během pandemie.

Další informace o jednotlivých průzkumech.

Evropský průzkum společností (ECS)

Témata: Evropský průzkum společností nabízí přehled postupů na pracovišti v evropských podnicích. Průzkum je zacílen na manažery i na zástupce zaměstnanců.

Evropský průzkum společností 2019 : Tento průzkum se uskutečnil v partnerství s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání ( Cedefop) a zaměřil se na organizaci práce, využívání a rozvoj dovedností, řízení lidských zdrojů, účast zaměstnanců a sociální dialog. Zahrnoval členské státy EU a Spojené království. V roce 2020 se uskutečnil návazný on-line průzkum, jehož cílem bylo prozkoumat dopad onemocnění COVID-19 na kontinuitu činností a změny v postupech na pracovišti.

Evropský průzkum společností 2013 : Průzkum se zaměřil na organizaci práce, řízení lidských zdrojů, účast zaměstnanců a sociální dialog. Zahrnoval 32 zemí včetně členských států EU, Chorvatska, Severní Makedonie, Islandu, Černé Hory a Turecka.

Evropský průzkum společností 2009 : Průzkum se uskutečnil pod novým názvem „Evropský průzkum společností“ a zaměřil se na flexibilitu pracovní doby a kvalitu sociálního dialogu. Zahrnoval 30 zemí včetně členských států EU, Chorvatska, Severní Makedonie a Turecka.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2004–2005 : Uskutečnil se pod názvem „Evropský průzkum pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem“. Zahrnoval členské státy EU.

Průzkumník údajů: Evropský průzkum společností – Vizualizace dat

Řada publikací : Evropské průzkumy společností

Příští průzkum: Příští evropský průzkum společností je předběžně naplánován na rok 2028.

Průzkum kvality života v Evropě (EQLS)

Témata: Průzkum kvality života v Evropě poskytuje komplexní portrét životních podmínek v evropských zemích. Obsahuje širokou škálu objektivních i subjektivních ukazatelů různých rozměrů kvality života. Vzhledem k vysoké míře zájmu o kvalitu života evropských občanů je tento průzkum významný z hlediska přínosu nadace Eurofound k politické a akademické debatě.

Průzkum kvality života v Evropě 2016 : Zvláštní zaměření na kvalitu veřejných služeb. Zahrnoval 33 zemí včetně členských států EU, Albánie, Severní Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka.

Průzkum kvality života v Evropě 2012 : Zahrnoval 34 zemí včetně členských států EU, Chorvatska, Severní Makedonie, Islandu, Kosova, Černé Hory, Srbska a Turecka.

Průzkum kvality života v Evropě 2007 : Zahrnoval 31 zemí včetně členských států EU, Norska, Chorvatska, Severní Makedonie a Turecka.

Průzkum kvality života v Evropě 2003 : Zahrnoval 28 zemí včetně členských států EU, Bulharska, Rumunska a Turecka.

Průzkumník údajů: Průzkum kvality života v Evropě – Vizualizace dat

Řada publikací : Průzkumy kvality života v Evropě

Příští průzkum: Příští průzkum kvality života v Evropě je předběžně naplánován na rok 2026.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS)

Témata: Průzkum pracovních podmínek v Evropě je nejdéle existující průzkum, který se stal zavedeným zdrojem informací o pracovních podmínkách a kvalitě práce a zaměstnanosti. Průzkum byl poprvé proveden v roce 1990 a umožňuje monitorovat dlouhodobé trendy v oblasti pracovních podmínek v Evropě. Věnuje se tématům, jako je postavení v zaměstnání, délka a organizace pracovní doby, organizace práce, učení a odborná příprava, faktory fyzických a psychosociálních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví, účast pracovníků, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, příjmy a finanční jistota, jakož i oblast práce a zdraví.

 

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2024 : Toto vydání průzkumu bude zahrnovat jak osobní rozhovory, jež poslouží ke stanovení trendů, tak testovací složku on-line dotazování s využitím přístupu „push-to-web“ s cílem zajistit, aby průzkum obstál i v budoucnu. Průzkum bude zahrnovat všechny členské státy EU, Norsko, Švýcarsko a případně i země využívající nástroje předvstupní pomoci ( země NPP).

Telefonický průzkum pracovních podmínek v Evropě 2021 : Z důvodu pandemie COVID-19 nadace Eurofound poprvé provedla upravený průzkum pracovních podmínek v Evropě formou telefonického dotazování pomocí počítače (CATI). Průzkum zahrnoval členské státy EU, Spojené království, Norsko, Švýcarsko, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu, Severní Makedonii a Srbsko.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2020 : Kvůli pandemii COVID-19 byla nadace Eurofound nucena ukončit osobní rozhovory v terénu po pouhých sedmi týdnech.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2015 : Zahrnoval členské státy EU, Albánii, Severní Makedonii, Černou Horu, Srbsko, Turecko, jakož i Norsko a Švýcarsko.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2010 : Zahrnoval členské státy EU, Chorvatsko, Albánii, Severní Makedonii, Kosovo, Černou Horu, Turecko a Norsko.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2005 : Zahrnoval členské státy EU, Chorvatsko, Turecko, Norsko a Švýcarsko.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 2000–2002 : Zahrnoval v první fázi země EU a Norsko a ve druhé fázi byl rozšířen o dvanáct „nových“ členských států v roce 2001 a v roce 2002 o Turecko.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 1995–1996 : Zahrnoval členské státy EU.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě 1990–1991 : Zahrnoval členské státy EU.

Průzkumník údajů: Průzkum pracovních podmínek v Evropě – Vizualizace údajů

Řada publikací : Průzkumy pracovních podmínek v Evropě

Příští průzkum: Zahájení prací v terénu je plánováno na únor 2024 a první výsledky a údaje budou předloženy na konci roku 2025.

Elektronický průzkum Život, práce a COVID-19

Nadace Eurofound upravila svůj výzkum s cílem monitorovat vyvíjející se situaci během pandemie COVID-19 a shromažďovat údaje týkající se příslušného dopadu na životy občanů EU a politických reakcí za účelem zmírnění vlivů pandemie. V dubnu 2020 zahájila agentura elektronický průzkum s názvem Život, práce a COVID-19, přičemž páté kolo bylo dokončeno na jaře 2022.

Témata: Cílem elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19 je zachytit dalekosáhlé důsledky, které má pandemie z hlediska způsobu života a práce lidí v celé EU, a pomoci tak tvůrcům politik dosáhnout rovnoměrného oživení po krizi. Průzkum zkoumal kvalitu života a kvalitu společnosti během pandemie a jeho otázky sahaly od spokojenosti se životem, štěstí a optimismu až po zdraví a míru důvěry v instituce. Průzkum cílil i na pracovní situaci respondentů, rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem a na využívání práce na dálku během krize. V druhém kole se otázky zaměřily také na kvalitu pracovních míst a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na on-line vyučování, využívání on-line služeb, jakož i na rozsah, v jakém respondenti požadovali a využívali programy státní podpory. Další otázky ve třetím kole se týkaly postojů a ochoty k očkování, důvěry ve vědu, využívání sociálních médií a důvěry v ně. Otázky se zabývaly rovněž přístupem k veřejným službám a jejich kvalitou během pandemie COVID-19. Čtvrté kolo spočívalo v panelovém průzkumu, v jehož rámci byli opětovně kontaktováni pouze respondenti zařazení do panelu. To umožnilo zachytit vývoj od začátku pandemie.

V návaznosti na předchozí průzkumy se páté kolo zaměřuje více na otázky týkající se bydlení, životních a finančních podmínek, práce na dálku a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně dělby práce v domácnosti. Tematicky se dotýká rovněž nové, nejisté reality způsobené válkou na Ukrajině, rekordně vysokou inflací a prudkým nárůstem životních nákladů. Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) souběžně použila zkrácený dotazník k provedení pilotního elektronického průzkumu v 10 zemích sousedících s EU. První výsledky pátého kola průzkumu byly zveřejněny v červenci 2022. V prosinci 2022 byl zveřejněn společný informativní přehled nadace Eurofound a nadace ETF, v němž byly představeny vybrané konečné výsledky průzkumu popisující sociální a hospodářskou situaci respondentů v zemích EU-27 a dalších 10 zemích.

Páté kolo : 29. března–2. května 2022

Čtvrté kolo: 21. října–30. listopadu 2021 (panelový průzkum)

Třetí kolo : 12. února – 31. března 2021

Druhé kolo : 22. června – 27. července 2020

První kolo 9. dubna – 11. června 2020

Výsledky upozorňují na výzvy, před nimiž EU stojí, a na otázky, které si v budoucnu vyžádají pozornost, například práci na dálku, právo odpojit se, zdraví a životní pohodu, pracovní dobu a přístup k veřejným službám.

Řada publikací: COVID-19

Průzkumník údajů: údaje z průzkumu Život, práce a COVID-19

Infografika: Život, práce a COVID-19

 

Další informace o průzkumech