Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě – souhrnná zpráva

Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami. K prioritám politiky zaměstnanosti EU patří zvýšení úrovně zaměstnanosti, prodloužení délky pracovního života, vyšší zapojení žen, rozvoj produktivity a inovací a přizpůsobení se výzvám digitálního věku. Úspěch těchto politik závisí nejen na změně vnějšího trhu práce, ale i na vytváření dobrých pracovních podmínek a rozvíjení kvality pracovních míst. Zjištění vyplývající z průzkumu pracovních podmínek v Evropě poukazují na rozsah a působnost opatření, která by politické subjekty mohly vypracovat za účelem řešení problémů, s nimiž se dnes Evropa potýká. Analýza zkoumá výsledná zjištění na základě sedmi indexů kvality pracovních míst – fyzického prostředí, intenzity práce, kvality pracovní doby, sociálního prostředí, dovedností a prostoru pro vlastní úsudek, vyhlídek a výdělků – a rozděluje pracovníky do pěti profilů podle charakteristické kvality pracovních míst. Na základě osobních pohovorů s 43 850 pracovníky v 35 evropských zemích se šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě snaží zachytit různorodé dimenze práce v současné Evropě.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář