Quality of life

Sociální soudržnost a pocit pohody v Evropě

V posledních letech se často ozývají hlasy o úpadku sociální soudržnosti, tedy sociální struktury našich společností. Předkládaná zpráva se věnuje empirickému průzkumu tohoto poplašného názoru a zkoumá, jaký vliv má sociální soudržnost na posuzování kvality života ze strany občanů. Zpráva čerpá z údajů tří nejnovějších průzkumů kvality života v Evropě nadace Eurofound (EQLS) provedených v letech 2007, 2011 a 2016 a snaží se posoudit stávající úroveň sociální soudržnosti v EU a její vývoj v průběhu času. Zaměřuje se na skupiny, jimž hrozí, že budou trpět nízkou sociální soudržností, a na ty vlastnosti společností, které ke tvorbě soudržnosti přispívají. Zjištění celkově ukazují, že kromě předvídatelných faktorů, které sociální soudržnost ovlivňují, jako je prosperita, velkorysý systém sociálního zabezpečení podporující začlenění, vysoká úroveň vzdělání a nízká nezaměstnanost, jsou novou klíčovou hybnou silou vedoucí k soudržnějším společnostem, a tím i šťastnějším občanům EU, digitální dovednosti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář