Working conditions

Pracovní podmínky a zdraví pracovníků

Tato zpráva zkoumá pracovní podmínky a jejich dopady na zdraví pracovníků za použití údajů z průzkumu pracovních podmínek v Evropě. K zajištění udržitelnosti práce vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je nutné, aby bylo zaměstnáno více lidí a aby zůstali déle ekonomicky aktivní. Zpráva se zabývá interakcí mezi pracovními nároky – které obnášejí zvýšené riziko vyčerpání – a pracovními zdroji – které podporují pracovníky, aby se více angažovali, a zlepšují jejich duševní pohodu. Ze závěrů vyplývá, že fyzická rizika se nezvýšila, ale jsou i nadále významná, zatímco emocionální nároky se zvýšily, což zdůrazňuje rostoucí význam psychosociálních rizik na pracovišti. Změny v průběhu času svědčí o tom, že ačkoliv se riziko špatného zdraví koncentruje v některých povoláních, jsou povolání, která se tradičně považují za chráněná, stále více vystavena rizikům, které pravděpodobně ovlivní zdraví a duševní pohodu pracovníků.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář