Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Vydáno
27 Duben 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Formáty

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Regulace zprostředkovatelů na trhu práce a úloha sociálních partnerů při prevenci obchodování s pracovní silou

  Authors: 
  Eurofound

  Právo na volný pohyb pracovníků v Evropské unii bylo zakotveno v článku 48 Smlouvy o EHS v roce 1957. K usnadnění této mobility pracovníků v současné době přispívají soukromí zprostředkovatelé na trhu práce, jako jsou agentury práce a agentury zprostředkující zaměstnání, které plní úlohu zprostředkovatele mezi jednotlivými pracovníky a organizacemi, které hledají pracovní sílu. Vzhledem k mezerám v právních předpisech však některým pracovníkům a zranitelným skupinám hrozí riziko vykořisťování podvodnými agenturami. Tato zpráva zkoumá, jak veřejné orgány v současné době regulují zprostředkovatele na trhu práce v členských státech, a zdůrazňuje účinnost (či neúčinnost) různých registračních nebo licenčních programů. Dále zkoumá činnosti sociálních partnerů zaměřené na prevenci obchodování s pracovní silou. Celkovým cílem je přispět k vytvoření příručky osvědčených postupů pro veřejné orgány, která jim umožní lépe sledovat a prosazovat právní předpisy zaměřené na potírání obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář