Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Aktualizováno
09 Září 2016
Vydáno
09 Září 2016
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Catalogue: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16291
  Catalogue info

  Prodlužování pracovního života prostřednictvím flexibilních systémů odchodu do důchodu: částečný odchod do důchodu

  Authors: 
  Eurofound

  Mnoho členských států EU provedlo reformy s cílem zlepšit udržitelnost svých důchodových systémů. Dopad odrazování od předčasného odchodu do důchodu a zvyšování skutečné věkové hranice pro odchod do důchodu je však omezený, jelikož mnoho lidí není schopno či motivováno pracovat až do dovršení této věkové hranice. Zkracování pracovní doby představuje jeden z přístupů, který lidem umožňuje pracovat déle, než by bylo možné, pokud by dále pracovali na plný úvazek. Avšak překážkou ve snižování počtu hodin je ztráta příjmu. Systémy částečného odchodu do důchodu tuto překážku řeší tím, že část ztraceného příjmu nahrazují částečným důchodem nebo dávkami. Tato zpráva zkoumá, jak mohou systémy částečného odchodu do důchodu přispět k vytvoření udržitelných a vhodných důchodových systémů tím, že lidem umožní prodloužit jejich pracovní život a budou je k tomu motivovat. Mapuje systémy na vnitrostátní a odvětvové úrovni v EU a Norsku, zkoumá jejich vlastnosti a posuzuje jejich dopad na prodlužování pracovního života.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář