Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Aktualizováno
28 Leden 2016
Vydáno
27 Leden 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 21 languages
Stáhnout

Souhrn

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  84
  Ref. č.: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Katalogové číslo: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info
 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF15561
  Catalogue info

  Rodiny v době hospodářské krize: změny politických opatření v EU

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Dopady hospodářské krize, která začala v roce 2008, pocítily rodiny v celé Evropě. Tato zpráva popisuje jejich zkušenosti od období po krizi až do současnosti. Podrobně zkoumá vývoj v 10 členských státech, které byly vybrány jako zástupci různých typů režimů rodinné politiky, od těch s nejpříznivějšími politikami (které rodinám pomáhají oprostit se od tradičního modelu jednoho živitele) po státy, jejichž politiky jsou nejvíce „omezující“ (které tak nečiní). Zpráva analyzuje reakce členských států na krizi. Ze zjištění vyplývá, že změny rodinné politiky od roku 2010 do velké míry způsobila řada kolidujících otázek: rozvoj potřeb rodin, požadavky na úsporná opatření a nutnost spravedlivého rozdělování omezených zdrojů. Takový střet znamená, že rodinné politiky často postrádají integrovaný politický rámec. V některých zemích došlo ke snížení dávek, které neúměrně ovlivnilo znevýhodněné rodiny. V jiných byla nová opatření zaměřena na rodiny, které byly krizí zasaženy nejvíce. Na závěr lze říci, že tato zpráva politikům předkládá důkazy z různých zemí o tom, jaká politická opatření se zdají být účinná při zmírňování rizika chudoby nebo sociálního vyloučení znevýhodněných rodin s nezaopatřenými dětmi.

  K dispozici ke stažení ve 21 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář