New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Vydáno
21 Listopad 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Mandl, Irene

Souhrn

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  40
  Ref. č.: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Katalogové číslo: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Autor/autoři: 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF16431
  Catalogue info

  Nové formy zaměstnání: rozvoj potenciálu strategického sdílení zaměstnanců

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Přestože na evropských trzích práce stále převládá standardní zaměstnávání, stále častěji se objevují nové formy zaměstnání, které mají odlišný vliv na pracovní podmínky. Tato studie zkoumá strategické sdílení zaměstnanců, formu zaměstnání pro podniky se specifickými potřebami v oblasti lidských zdrojů, které nejsou důvodem pro trvalý pracovní poměr, ale často se opakují, která spočívá v přijetí jednoho či několika zaměstnanců, kterým jsou přidělovány určité úkoly a jejichž dovednosti a čas využívá skupina podniků. Tyto podniky mají společnou odpovědnost a právní odpovědnost vůči sdíleným zaměstnancům, kteří mají zaručené „rovné odměňování a rovné zacházení“ s kmenovými zaměstnanci. Přestože tato forma zaměstnání může být přínosem jak pro podniky, tak pro pracovníky, není všeobecně známá a používá se pouze okrajově. Tato zpráva zkoumá předpoklady pro širší využívání strategického sdílení zaměstnanců i jeho dopad na zaměstnavatele a zaměstnance.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář