Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Aktualizováno
17 Listopad 2016
Vydáno
17 Listopad 2016
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě – souhrnná zpráva

  Authors: 
  Eurofound

  Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami. K prioritám politiky zaměstnanosti EU patří zvýšení úrovně zaměstnanosti, prodloužení délky pracovního života, vyšší zapojení žen, rozvoj produktivity a inovací a přizpůsobení se výzvám digitálního věku. Úspěch těchto politik závisí nejen na změně vnějšího trhu práce, ale i na vytváření dobrých pracovních podmínek a rozvíjení kvality pracovních míst. Zjištění vyplývající z průzkumu pracovních podmínek v Evropě poukazují na rozsah a působnost opatření, která by politické subjekty mohly vypracovat za účelem řešení problémů, s nimiž se dnes Evropa potýká. Analýza zkoumá výsledná zjištění na základě sedmi indexů kvality pracovních míst – fyzického prostředí, intenzity práce, kvality pracovní doby, sociálního prostředí, dovedností a prostoru pro vlastní úsudek, vyhlídek a výdělků – a rozděluje pracovníky do pěti profilů podle charakteristické kvality pracovních míst. Na základě osobních pohovorů s 43 850 pracovníky v 35 evropských zemích se šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě snaží zachytit různorodé dimenze práce v současné Evropě.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář