Industrial relations

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Vydáno
29 Leden 2018
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Formáty

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Catalogue: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17551
  Catalogue info

  Mapování různorodosti vztahů mezi sociálními partnery: uplatnění analytického rámce nadace Eurofound

  Authors: 
  Eurofound

  Zpráva nadace Eurofound z roku 2016 Mapování klíčových rozměrů vztahů mezi sociálními partnery vymezila čtyři klíčové rozměry vztahů mezi sociálními partnery: pracovněprávní demokracii, konkurenceschopnost průmyslu, sociální spravedlnost a kvalitu práce a zaměstnanosti. Tato zpráva vychází z dřívější studie, která vytvořila přehled 45 ukazatelů určených k posouzení toho, jak a do jaké míry může být koncepční rámec uvedených klíčových aspektů uplatňován na vnitrostátní úrovni. Ukazatele byly testovány v jednotlivých členských státech sítí evropských korespondentů nadace Eurofound a vykazují dostatečnou přesnost, používají-li se k mapování převládajících prvků a trendů vnitrostátních systémů vztahů mezi sociálními partnery. Studie potvrzuje, že přehled ukazatelů schopných přesně vyhodnotit a shrnout složitou skutečnost vztahů mezi sociálními partnery v EU je cenným nástrojem pro srovnávací výzkum a užitečným nástrojem pro podporu politiků, sociálních partnerů a zúčastněných subjektů. Zpráva vytyčuje řadu možností pro další rozvoj tohoto koncepčního přístupu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář