Labour market change

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Vydáno
12 Červen 2019
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180431
  Catalogue info

  Družstva a sociální podniky: práce a zaměstnanost ve vybraných zemích

  Authors: 
  Eurofound

  Družstva a sociální podniky jsou uznávány pro svou odolnost vůči cyklickým a strukturálním hospodářským změnám a pro svou schopnost přispívat k místnímu a regionálnímu hospodářskému rozvoji, včetně sociálního začleňování. V posledních letech se pozornost stále více zaměřuje na jejich schopnost naplňovat politické cíle EU ve smyslu vytváření pracovních míst ve větším počtu a kvalitě, oslabování trendu zavádění nestandardních forem zaměstnání a rovněž podpory integrace EU v návaznosti na celosvětovou finanční krizi v roce 2008. Tato zpráva na základě případových studií, do kterých byly zařazeny organizace z pěti členských států EU, zkoumá příspěvek evropských družstev a sociálních podniků k vytváření nových pracovních míst a jejich zachování. Popisuje charakteristické znaky nově vytvořených i zachovaných pracovních míst a nastiňuje různá podpůrná opatření, která organizace využívají ke svému rozvoji a inovacím. Předkládá určité politické ukazatele zaměřené na podporu vytváření pracovních míst v družstvech a sociálních podnicích.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář