Zajištění kvality pro průzkumy nadace Eurofound

Zajištění kvality pro průzkumy

Cílem nadace Eurofound je zajistit vysokou kvalitu údajů z jejích průzkumů dodržováním obecně dohodnutých standardů pro metodiku a postupy. Toho se dosahuje používáním kritérií kvality Evropského statistického systému (European Statistical System, ESS) při přípravě, provádění a hodnocení kvality průzkumu. U průzkumů nadace Eurofound jsou kritéria uplatňována níže uvedeným způsobem:

  • relevantnost: zajistit, aby průzkum naplňoval potřeby současných a potenciálních uživatelů,
  • přesnost: získat údaje, u nichž se odhady co nejvíce blíží skutečným hodnotám. V praxi se toho dosahuje minimalizací chyb v průzkumu,
  • včasnost a dodržování termínů: šířit údaje co nejdříve po referenčním období a dodržovat harmonogram stanovený pro zveřejnění údajů,
  • přístupnost a jasnost: umožnit uživatelům snadný přístup ke zjištěním a údajům průzkumu a nabídnout jim potřebné podkladové informace pro interpretaci zjištění,
  • jednotnost a srovnatelnost: přezkoumávat údaje ve srovnání s ostatními souvisejícími údaji pocházejícími z jiných zdrojů a posuzovat, zda lze rozdíly přičíst rozdílům mezi skutečnými hodnotami. Zajišťovat srovnatelnost údajů mezi zeměpisnými oblastmi a v čase.

Cílem je trvale zlepšovat kvalitu a nákladovou efektivitu průzkumů. Kritéria kvality a kroky v procesu nutné ke splnění těchto kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci i v podrobném plánu procesu průzkumu. Jsou zavedeny postupy pro kontrolu všech aspektů přípravy průzkumů, práce v terénu a zpracování údajů a pro shromažďování komplexní dokumentace o způsobu plnění kritérií kvality.

Pravidelně je sledován dopad průzkumů na tvorbu politik a využití údajů ve výzkumu. Jsou shromažďovány informace tom, jak průzkum naplňuje potřeby uživatelů. Kromě toho jsou zadávána a zveřejňována externí hodnocení kvality údajů a postupů v průzkumu.