Evropský průzkum společností (European Company Survey, ECS) 2009 – finanční výkonnost

Práce v terénu v rámci Evropského průzkumu společností v roce 2009 (ECS), prováděné telefonicky, byly dokončeny v roce 2009. Údaje, které poskytlo přibližně 30 000 zúčastněných podniků z celé Evropy, by měly významnou měrou přispět ke zlepšení tvorby politik v Evropské unii v budoucnosti.

Nadace Eurofound a její klíčové zúčastněné subjekty se rozhodly, že by bylo přínosné získat určité informace o finanční výkonnosti podniků, které se průzkumu účastní. Finanční výkonnost může být zajímavou základní proměnnou, která pomůže při hodnocení politik a postupů, jež společnosti uplatňují v takových oblastech, jako je flexibilita, řízení lidských zdrojů a sociální dialog.

Postupovalo se dvojím způsobem.

  • Zaprvé se několik otázek z hlavního dotazníku průzkumu ECS dotklo subjektivních posuzování finanční výkonnosti společnosti a produktivity práce na základě názorů dotazovaných vedoucích pracovníků.
  • Druhý modul (finanční výkonnost) chtěl tato subjektivní posouzení potvrdit a rozšířit analytický potenciál shromážděných údajů. Byly shromážděny další informace o výkonnosti podniků v soukromém sektoru v pěti zemích, které představují různé „sociální systémy“: ve Finsku, Německu, Polsku, Španělsku a Spojeném království.

Následné kroky

Jak bylo oznámeno na konci původního telefonického rozhovoru, společnost TNS Infratest Socialforschung GmbH se do podniků ze soukromého sektoru v cílových zemích vrátila s několika doplňujícími otázkami. Tento krátký dotazník měl obohatit odpovědi shromážděné při telefonickém rozhovoru a měl zajistit vyšší hodnotu souboru údajů pro vědeckou analýzu. Obsahoval několik otázek o finanční výkonnosti; aby tyto otázky byly zodpovězeny vyčerpávajícím způsobem, bylo někdy nutné za účelem získání přesných odpovědí nahlédnout do záznamů společnosti.

Výsledky tohoto modulu finanční výkonnosti budou zveřejněny ...