Metodika Evropského průzkumu společností (European Company Survey, ECS) 2009

Průzkum ECS 2009 je druhý největší průzkum mezi organizacemi uskutečněný nadací Eurofound po průzkumu zaměřeném na pracovní dobu a rovnováhu mezi prací a soukromým životem (ESWT), který proběhl ve 21 zemích EU v letech 2004–2005.

Cíle

Cíli průzkumu bylo:

  • zmapovat, zhodnotit a kvantifikovat na harmonizovaném základě informace o politikách a postupech společností v celé Evropě,
  • analyzovat vztahy mezi postupy společností a jejich vlivem, jakož i analyzovat postupy z hlediska struktur na úrovni společností, se zaměřením na sociální dialog,
  • monitorovat trendy,
  • přispět k Lisabonské strategii v otázce politik a postupů společností s ohledem na jejich vliv na kvalitu pracovních míst, jakož i na rozvoj sociálního dialogu ve společnostech. Průzkum měl umožnit vytvoření stejnorodých ukazatelů o těchto otázkách pro evropské příjemce.

Struktura a metodika

Průzkum ECS 2009 byl proveden ve 30 zemích: ve 27 členských státech Evropské unie, v Chorvatsku, v Turecku a v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (FYROM). Za realizaci průzkumu odpovídala společnost TNS Infratest Sozialforschung z německého Mnichova ve spolupráci se skupinou odborníků a národními instituty pro práci v terénu.

Průzkum byl veden metodou telefonických hovorů za pomoci počítače (CATI). Šetřené společnosti byly vybírány v každé zemi náhodně ze společností s nejméně deseti zaměstnanci.

V každé společnosti byl respondentem zástupce vedení a pokud možno zástupce zaměstnanců. Pohovor se zástupci vedení trval v průměru 20 minut a pohovor se zástupci zaměstnanců 15 minut. Dotazníky jsou k dispozici.

Průzkum nezahrnoval zemědělství a odvětví rybolovu, domácnosti a organizace mimo území států zahrnutých do průzkumu. Do vzorku byla zařazena státní správa.

Koncem roku 2009 byl proveden průzkum omezeného rozsahu, jehož úkolem bylo shromáždit doplňující informace o finanční výkonnosti společností ze soukromého sektoru. Byly sem zařazeny podniky z pěti zemí, které představují různé „sociální systémy“: z Finska, Německa, Polska, Španělska a Spojeného království.

Zajištění kvality

Po mnoho let nadace Eurofound shromažďuje značné odborné poznatky v oblasti provádění průzkumů a vytvořila osvědčené postupy pro zajištění kvality. Rámec zajištění kvality pro průzkum ECS 2009 tvoří čtyři hlavní pilíře:

  • Plánování: systematické plánování a mapování celého procesu průzkumu.
  • Konzultace: konzultace s odborníky, zúčastněnými subjekty a uživateli průzkumu při tvorbě dotazníku, klíčových pojmů průzkumu a metodické strategie.
  • Transparentnost: celý proces výzkumu bude transparentní, a to jak na vnitřní, tak na vnější úrovni.
  • Dokumentace: zdokumentovat každý krok, rozhodnutí nebo výskyt v průběhu projektu, zajistit, aby byl každý krok snadno vysledovatelný zpět.

Aby byla zajištěna kvalita průzkumu a aby průzkum proběhl v souladu s postupy nadace Eurofound, bylo považováno za zásadní, aby se od samotného počátku odborníci a uživatelé průzkumu, např. zúčastněné subjekty nadace Eurofound zastoupené členy řídící rady, zapojili do tripartitního Poradního výboru pro průzkum ECS 2009.

Zpráva Posouzení kvality druhého evropského průzkumu společností posuzuje kvalitu průzkumu ve všech jeho stadiích, počínaje návrhem výběru vzorků a konče závěrečným šířením údajů.

Pro další informace prosím kontaktujte: Camilla Galli da Bino, tel.: 00 353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu