EQLS 2012 – Metodika

Ve snaze zajistit srovnatelné a spolehlivé údaje o kvalitě života v celé Evropě vypracovala nadace Eurofound jednotný metodický přístup a systém zajištění kvality. V průběhu let se metodika zdokonalovala, byly do ní začleňovány nové aspekty a v návaznosti na rozšíření Evropské unie se rozšířila i její územní působnost.

Práce v terénu: září 2011 – únor 2012 (členské státy EU); květen – srpen 2012 (země mimo EU)

Dodavatel: GfK Significant (Belgie)

Geografické pokrytí: 27 členských států EU a 7 zemí mimo EU (Chorvatsko, Island, Kosovo, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko)

Cílová populace: Cílovou populací jsou všechny osoby ve věku od 18 let, které mají bydliště v jedné z výše uvedených zemí.

Vzorek: Základním vzorkem je vícestupňový, stratifikovaný, náhodný vzorek. Každá země je rozčleněna na sekce podle regionů a stupně urbanizace, přičemž v každé sekci je náhodně vybrán určitý počet primárních jednotek vzorku. Následně je v každé primární jednotce vzorku vybrán náhodný vzorek domácností. A konečně pak v každé domácnosti je osobou vybranou pro rozhovor ta osoba, která bude mít nejdříve narozeniny.

Velikost vzorku: Velikost cílového vzorku se pohybuje od 1000 osob v menších zemích až po 3000 respondentů v největší zemi. Po ukončení práce v terénu byl celkový počet provedených rozhovorů 43 636.

Druh průzkumu: Dotazníkové šetření doplněné osobními rozhovory v domácnostech respondentů, a to v národním jazyce / národních jazycích dané země.

Druh rozhovorů: osobní, provedené v domácnosti, průměrná doba trvání 38 minut v zemích EU-27 a 39 minut v zemích mimo EU

K dispozici je technická zpráva (v angličtině, .pdf, 1MB) o průzkumu EQLS .