Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016

Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016

Prozkoumejte hlavní zjištění a celkové výsledky průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 v interaktivní prezentaci.

Průzkum kvality života v Evropě nadace Eurofound dokládá životní podmínky a sociální situaci lidí a zkoumá otázky, které jsou významné pro život evropských občanů. V období od září 2016 do března 2017 provedla nadace Eurofound svůj čtvrtý průzkum v řadě (běžící od roku 2003). Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016 vyslechl téměř 37 000 osob v 33 zemích – 28 členských státech EU a 5 kandidátských zemích (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko). Jeho zjištění poskytují podrobné informace o široké škále otázek ve třech hlavních oblastech:

 • kvalita života: subjektivní pocit pohody, optimismus, zdraví, životní úroveň a aspekty deprivace, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem,
 • kvalita společnosti: sociální nejistota, dojem sociálního vyloučení a společenského napětí, důvěra v lidi a instituce, účast a zapojení do komunity a zapojení do odborné přípravy / celoživotního učení,
 • kvalita veřejných služeb: zdravotní péče, dlouhodobá péče, péče o děti a další veřejné služby.

Hlavní zjištění

Průzkumník údajů

Zobrazte si, prozkoumejte a srovnejte údaje o kvalitě života, kvalitě společnosti a kvalitě veřejných služeb pro EU a jednotlivé země v našem interaktivním průzkumníkovi údajů.

Celkově ukazují výsledky průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 všeobecný pokrok, k němuž došlo ve třech klíčových zkoumaných oblastech: kvalita života, kvalita společnosti a kvalita veřejných služeb, byť ne ve všech zemích a u všech sociálních skupin.

Došlo ke všeobecnému pokroku v oblasti kvality života, přičemž několik rozměrů se vrátilo zpět na úroveň před krizí. Od posledního průzkumu například vzrostla úroveň optimismu, zvýšila se spokojenost s životní úrovní a úrovně spokojenosti se životem a štěstí zůstaly stabilní. Spokojenost s životní úrovní se napříč členskými státy sblížila, celkově se zlepšilo vlastní vnímání kvality zdraví a pokleslo materiální strádání (více lidí je schopno vyjít s penězi). Zhoršila se však rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a ve dvou třetinách zemí existují vážné obavy ohledně nedostatečného příjmu ve stáří.

Zjištění ukazují, že od roku 2011 došlo k obecnému zlepšení ukazatelů kvality společnosti. Zvýšila se důvěra ve vnitrostátní instituce, stoupá zapojení do sociálních organizací a účast v nich, zvýšila se důvěra mezi lidmi ve věkové skupině 18–24 let, snížil se pocit sociálního vyloučení a rovněž vnímané napětí mezi chudými/bohatými, vedoucími pracovníky/pracovníky, starými/mladými lidmi, muži/ženami. Pocit napětí nicméně mírně stoupl mezi náboženskými a etnickými skupinami a v menší míře na základě sexuální orientace.

Údaje také ukazují, že od posledního průzkumu došlo k celkovému zlepšení hodnocení kvality veřejných služeb. Míra spokojenosti s několika klíčovými veřejnými službami, jako je zdravotní péče a veřejná doprava, se zvýšila. Péče o dítě se zlepšila v několika zemích, kde bylo hodnocení v minulosti nízké. V řadě zemí je novou otázkou přístup k zařízením na recyklaci, zatímco v některých zemích je problémem přístup k bankovnictví ve venkovských oblastech. Kvalita veřejných služeb se však v členských státech stále velmi liší.

Základní informace

Tento jedinečný celoevropský průzkum, který se provádí jednou za čtyři až pět let, zkoumá jak objektivní okolnosti života občanů, tak pocity, které mají ohledně těchto okolností a svého života obecně, s cílem vytvořit bohatý zdroj údajů o kvalitě života lidí v Evropě. Průzkum představuje údaje o otázkách, na něž se nevztahují obecné statistiky, jako je vnímaná kvalita společnosti, důvěra v instituce a sociální napětí. Zkoumá škálu otázek, jako je bydlení, deprivace, rodina, zdraví a pocit pohody. Zabývá se také subjektivními tématy, jako je úroveň štěstí člověka, jak jsou lidé spokojeni se svým životem a jejich zapojení ve společnosti.

 • Průzkum kvality života v Evropě v roce 2003: Proběhl v 28 zemích – v EU‑25 a 3 kandidátských zemích: v Bulharsku, Rumunsku a Turecku.
 • Průzkum kvality života v Evropě v roce 2007: Proběhl ve 31 zemích – v EU‑27, Norsku a v kandidátských zemích: v Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Turecku.
 • Průzkum kvality života v Evropě v roce 2011: Proběhl ve 34 zemích – v EU‑27 a 7 kandidátských zemích: V Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, na Islandu, v Kosovu, Černé Hoře, Srbsku a Turecku.
 • Nový průzkum kvality života v Evropě v roce 2016: Proběhl ve 33 zemích – v EU‑28 a 5 kandidátských zemích: v Albánii, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Srbsku a Turecku.

Metodika

Průzkum kvality života v Evropě je průzkumem dospělé populace (starší 18 let) žijící v soukromých domácnostech. Je založen na statistickém vzorku a pokrývá průřez společnosti. Podle velikosti země a vnitrostátního uspořádání vzorek v roce 2016 tvořilo 1 000 až 2 000 respondentů na každou zemi.

Partner průzkumu nadace Eurofound Kantar Public provedl osobní rozhovory v domácnostech lidí za využití osobního vedení rozhovorů za pomoci počítače (CAPI) a pokryl komplexní seznam otázek týkající se kvality jejich života. (Veškeré shromážděné informace se uchovávají v přísné důvěrnosti a je zaručena anonymita každého respondenta.) Dotazník průzkumu kvality života v Evropě v roce 2016 kladl značný důraz na veřejné služby – zdravotní péči, dlouhodobou péči, péči o děti a školy – a na měření různých aspektů kvality, jako je spravedlivý přístup, zařízení, zaměstnanci a informace dostupné občanům. Podrobné informace o metodice průzkumu jsou k dispozici na internetu.

Další informace

Sekundární analýzy dat průzkumu nadace Eurofound budou zahrnovat tato témata:

 • důvěra v instituce v Evropě ve 21. století,
 • sociální soudržnost a pocit pohody v Evropě,
 • mezigenerační rozdíly,
 • kvalita veřejných služeb.

Pro další informace o průzkumu kvality života v Evropě se obraťte na Tadase Leončikase.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář