EWCS 2010 – Výběr vzorku

Vzorek použitý v průzkumu pracovních podmínek v Evropě je reprezentativním vzorkem osob starších 15 let (16 let ve Španělsku, Spojeném království a Norsku), které jsou zaměstnány a mají bydliště v zemi, v níž je průzkum prováděn. V každé zemi byl použit vícestupňový, stratifikovaný, náhodný výběr vzorku.

V prvním stupni byly vybrány primární jednotky vzorku stratifikované podle zeměpisných regionů (úroveň NUTS 2 nebo nižší) a míry urbanizace. Následně byl v každé primární jednotce vzorku vybrán vzorek domácností. V zemích, kde byl k dispozici aktualizovaný a velmi kvalitní registr adres či obyvatel, byl tento registr použit jako rámec pro výběr vzorku. Pokud takový registr k dispozici nebyl, byl uplatněn postup náhodného výběru. V pátém EWCS byl poprvé výčet adres v rámci tohoto náhodného postupu oddělen od fáze provádění rozhovorů. Nakonec byl proveden postup třídění s cílem vybrat v každé domácnosti způsobilého respondenta.

Cílový počet rozhovorů ve všech zemích činil 1 000, s výjimkou Slovinska (1 400), Spojeného království, Itálie a Polska (1 500), Německa a Turecka (2 000), Francie (3 000) a Belgie (4 000). Slovinská, francouzská a belgická vláda využily nadací Eurofound nabízené možnosti zaplatit rozšíření prvotní velikosti vzorku. Počet rozhovorů provedených v každé zemi shrnuje následující tabulka.

Počet dokončených rozhovorů:

Belgie

4001

Irsko

1003

Rakousko

1003

Chorvatsko

1100

Bulharsko

1014

Itálie

1500

Polsko

1500

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

1100

Česká republika

1000

Kypr

1000

Portugalsko

1000

Turecko

2100

Dánsko

1069

Lotyšsko

1001

Rumunsko

1017

 

 

Německo

2133

Litva

1004

Slovinsko

1404

Albánie

1000

Estonsko

1000

Lucembursko

1000

Slovensko

1002

Kosovo

1018

Řecko

1037

Maďarsko

1006

Finsko

1028

Černá Hora

1041

Španělsko

1008

Malta

1000

Švédsko

1004

 

 

Francie

3046

Nizozemsko

1017

Spojené království

1575

Norsko

1085

Více informací viz Zpráva o výběru vzorků.