Elektronický průzkum Život, práce a COVID-19

Nadace Eurofound upravila svůj výzkum s cílem monitorovat vyvíjející se situaci během pandemie COVID-19 a shromažďovat údaje týkající se příslušného dopadu na životy občanů EU a politických reakcí za účelem zmírnění vlivů pandemie. V dubnu 2020 zahájila agentura elektronický průzkum s názvem Život, práce a COVID-19, přičemž páté kolo bylo dokončeno na jaře 2022.

Cíle průzkumu

Cílem elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19 je zachytit dalekosáhlé důsledky, které má pandemie z hlediska způsobu života a práce lidí v celé EU, a pomoci tak tvůrcům politik dosáhnout rovnoměrného oživení po krizi.

Zaměření průzkumu

Průzkum zkoumal kvalitu života a kvalitu společnosti během pandemie a jeho otázky sahaly od spokojenosti se životem, štěstí a optimismu až po zdraví a míru důvěry v instituce. Průzkum cílil i na pracovní situaci respondentů, rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem a na využívání práce na dálku během krize. V druhém kole se otázky zaměřily také na kvalitu pracovních míst a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na on-line vyučování, využívání on-line služeb, jakož i na rozsah, v jakém respondenti požadovali a využívali programy státní podpory. Další otázky ve třetím kole se týkaly postojů a ochoty k očkování, důvěry ve vědu, využívání sociálních médií a důvěry v ně. Otázky se zabývaly rovněž přístupem k veřejným službám a jejich kvalitou během pandemie COVID-19. Čtvrté kolo spočívalo v panelovém průzkumu, v jehož rámci byli opětovně kontaktováni pouze respondenti zařazení do panelu. To umožnilo zachytit vývoj od začátku pandemie.

V návaznosti na předchozí průzkumy se páté kolo zaměřuje více na otázky týkající se bydlení, životních a finančních podmínek, práce na dálku a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně dělby práce v domácnosti. Tematicky se dotýká rovněž nové, nejisté reality způsobené válkou na Ukrajině, rekordně vysokou inflací a prudkým nárůstem životních nákladů. Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) souběžně použila zkrácený dotazník k provedení pilotního elektronického průzkumu v 10 zemích sousedících s EU. První výsledky pátého kola průzkumu byly zveřejněny v červenci 2022. V prosinci 2022 byl zveřejněn společný informativní přehled nadace Eurofound a nadace ETF, v němž byly představeny vybrané konečné výsledky průzkumu popisující sociální a hospodářskou situaci respondentů v zemích EU-27 a dalších 10 zemích.

Rozsah pokrytí průzkumu

Elektronický průzkum se zaměřil především na členské státy EU-27. V rámci pátého kola průzkumu spolupracovala nadace Eurofound s Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF), která použila upravený dotazník k provedení pilotního průzkumu v 10 sousedních zemích: Albánie, Gruzie, Jordánsko, Kosovo*, Libanon, Moldavsko, Maroko, Palestina**, Severní Makedonie a Tunisko.

Páté kolo : 29. března–2. května 2022

Čtvrté kolo: 21. října–30. listopadu 2021 (panelový průzkum)

Třetí kolo : 12. února – 31. března 2021

Druhé kolo : 22. června – 27. července 2020

První kolo 9. dubna – 11. června 2020

Výsledky upozorňují na výzvy, před nimiž EU stojí, a na otázky, které si v budoucnu vyžádají pozornost, například práci na dálku, právo odpojit se, zdraví a životní pohodu, pracovní dobu a přístup k veřejným službám.

Řada publikací: COVID-19

Průzkumník údajů: údaje z průzkumu Život, práce a COVID-19

Infografika: Život, práce a COVID-19

 

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

** Toto označení se nesmí vykládat jako uznání palestinského státu a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář