Předvídání a řízení dopadu změn

12 Květen 2021

Předvídání a řízení dopadu změn tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound nRead more

Předvídání a řízení dopadu změn tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound předloží důkazy o strukturálním rozvoji, který má vliv na evropské hospodářství a trhy práce a který je do značné míry důsledkem digitalizace a přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství , ale také krize COVID-19. Cílem výzkumu je pomoci tvůrcům politik předvídat tyto změny a připravit na ně evropské trhy práce a pracoviště.

Od roku 2021 bude nadace Eurofound zpřístupňovat informace o dopadu těchto megatrendů na životní a pracovní podmínky v EU. V oblasti digitalizace se výzkum zaměří na dopad na zaměstnanost a pracovní podmínky, jakož i na trh práce. Výzkum se bude mimo jiné zabývat sociálním dialogem a jeho rolí při utváření strukturálních změn, právního rámce, sociální ochrany a umělé inteligence. V návaznosti na předchozí výzkum o práci prostřednictvím platforem bude období 2021–2024 příležitostí zaměřit se na zmapování a vyhodnocení efektivity politických iniciativ v rámci řešení obtíží zjištěných u práce prostřednictvím platforem.

Cílem nadace Eurofound je také prozkoumat příslušné socioekonomické dopady a podpořit tak přechod EU na uhlíkově neutrální hospodářství, včetně oběhového hospodářství a zavedení nástroje EU na podporu oživení Next Generation EU. Tyto dopady zahrnují změny v oblasti zaměstnanosti a transformaci pracovních pozic a pracovních podmínek, jakož i distribuční dopad politik v oblasti změny klimatu. Část této činnosti bude navazovat na výsledky pilotního projektu o budoucnosti výroby provedeného nadací Eurofound.

V této činnosti bude nadace Eurofound pokračovat i v letech 2021–2024, přičemž bude spolupracovat s různými mezinárodními organizacemi a agenturami EU, například s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) na téma sociálních dopadů politiky v oblasti změny klimatu. Bude také konsolidována stávající spolupráce s dalšími výzkumnými subjekty v oblasti digitalizace – Společným výzkumným střediskem (JRC), Agenturou EU pro základní práva (FRA) a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Počítá se rovněž s rozvojem partnerství s Mezinárodní organizací práce v oblasti měnícího se světa práce.

„Evropské hospodářství a trhy práce se vyznačují tím, že se na nich projevuje dopad megatrendů, zejména digitalizace a přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Je důležité prozkoumat, jak přesně tyto transformace fungují, co se mění a jaký to bude mít dopad nejen na podniky, ale také na pracovní sílu a společnost.“

Irene Mandl, vedoucí oddělení zaměstnanosti

Read less

Nejnovější zprávy

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to...

Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age

Advances in ICT have opened the door to new ways of organising work. We are shifting from a regular, bureaucratic and ‘...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Předvídání a řízení dopadu změn

Přihlásit

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Cílem výzkumu nadace Eurofound je napomoci tomu, aby politická opatření řešila otázky přechodu jak na uhlíkově neutrální hospodářství, tak do digitálního věku po pandemii COVID-19, jakož i pomoci porozumět dopadu těchto změn na unijní i vnitrostátní úroRead more

Cílem výzkumu nadace Eurofound je napomoci tomu, aby politická opatření řešila otázky přechodu jak na uhlíkově neutrální hospodářství, tak do digitálního věku po pandemii COVID-19, jakož i pomoci porozumět dopadu těchto změn na unijní i vnitrostátní úrovni. Výzkum dopadu těchto hnacích sil změn na úrovni pracovišť také například přinese informace o tom, jak lze co nejlépe podpořit zaměstnavatele a zaměstnance, aby se mohli chopit nabízených příležitostí a minimalizovali obtíže související s tímto vývojem. Nadace Eurofound se svým výzkumem bude také snažit podpořit podniky v jejich snaze přizpůsobit se neustále se vyvíjejícímu světovému hospodářství. Zkoumání distribučních dopadů politik v oblasti změny klimatu a opatření k zajištění sociální spravedlnosti navíc přinese poznatky, které pomohou zavést Fond pro spravedlivou transformaci. Monitorování reforem a nedávná finanční podpora také umožní výměnu informací o politických přístupech a získaných zkušenostech.

Pracovní program nadace je v souladu s politickými směry Evropské komise na období 2021–2024 a přímo se promítá do řady klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Výzkum podpoří zejména tyto priority Evropské komise:

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

Read more

Hlavní zjištění výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

  • Zásadní význam má při souběžném přechodu do digitálního věku a na uhlíkově neutrální hospodářství podpora zaměstnavatelů a zaměstnanců. Kromě tohoto strukturálního vývoje představuje obrovskou výzvu pro evropské hospodářství a trh práce nedávná pandemie COVID-19.
  • Na evropských trzích práce se stále více prosazují nové formy zaměstnanosti, jako je práce prostřednictvím platforem a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií. Za jejich rozvojem stojí využívání informačních a komunikačních technologií a jsou pro ně charakteristické nové typy pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které mění organizaci a formy práce. Na evropské trhy práce, které čelí přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a digitální transformaci v kontextu pandemie COVID-19, přináší příležitosti i rizika.
  • Digitální technologie mění práci i pracoviště a vyvolávají na trhu práce změny, jako jsou restrukturalizace a ztráty pracovních míst, začínají se však rovněž objevovat nové profily pracovních pozic. Charakter úkolů u pracovních pozic se přizpůsobuje digitalizaci výroby a služeb. Výsledkem je poptávka po odlišných dovednostech.
  • Bude důležité prozkoumat společné vlivy digitalizace a přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství po pandemii COVID-19 a způsob, jak se navzájem posilují nebo jak mohou přínosy na jedné straně vyvážit negativní vlivy na straně druhé.
  • Potenciál k vytváření, shromažďování a používání velkého množství dat, který přinášejí nové technologie, může zlepšit konkurenceschopnost evropských podniků a kvalitu pracovních míst. Bude však velmi důležité zajistit vyjasnění a řádnou regulaci důležitých otázek, jako je vlastnictví údajů a jejich ochrana, a zavést příslušná řešení, aby nedocházelo ke zneužívání údajů a neetickému chování.
Read less

Současný a probíhající výzkum

Top

Kromě mapování dopadu například na zaměstnanost, profily pracovních pozic, úkoly a požadavky na dovednosti bude nadace Eurofound v roce 2021 zkoumat, v jaké míře se krize COVID-19 promítla do dočasných a do udržitelnějších změn a jakou roli hraje sociální dialog v utváření strukturálních a sRead more

Kromě mapování dopadu například na zaměstnanost, profily pracovních pozic, úkoly a požadavky na dovednosti bude nadace Eurofound v roce 2021 zkoumat, v jaké míře se krize COVID-19 promítla do dočasných a do udržitelnějších změn a jakou roli hraje sociální dialog v utváření strukturálních a s krizí souvisejících změn.

V návaznosti na předchozí činnost nadace Eurofound týkající se digitálního věku bude pokračovat výzkum zkoumání dopadu digitalizace na míru zaměstnanosti, pracovní podmínky a pracovněprávní vztahy. Nadace konkrétně spustí svůj stěžejní on-line zdroj k digitalizaci , který bude zkoumat hlavní trendy a vývoje politik v souvislosti s digitalizací v Evropě, jakož i zavádění automatizace, digitalizace a ekonomiky platforem a jejich dopad na práci a zaměstnanost.

Nadace Eurofound bude navíc pokračovat ve svém výzkumu dopadu digitalizace na pracovní život. Zvláštní pozornost bude věnována dopadu využívání digitalizace na zaměstnanost a pracovní podmínky (včetně sociální ochrany) v podnicích. Zkoumány budou také lidské a etické důsledky automatizace a digitalizace (například robotizace, nositelných zařízení, umělé inteligence a dat velkého objemu na pracovišti). Pokud jde o práci prostřednictvím platforem, budou vyhodnoceny vybrané nové iniciativy – řešení různých obtíží, jako je zastoupení pracovníků platforem, jednání o pracovních podmínkách, zajištění pojištění a sociální ochrany nebo zdanění. Obdobně bude pokračovat i sledování vývoje ekonomiky platforem prostřednictvím webového úložiště nadace Eurofound.

Na základě ad hoc žádosti předložené v roce 2020 nadace Eurofound ve svém výzkumu dopadu přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství zkoumá distribuční vlivy tohoto přechodu. Pokud jde o vlivy tohoto přechodu na práci a zaměstnanost, bude nadace provádět rešerše literatury, aby získala dostupné informace a mohla tak porozumět současné situaci. V rámci dopadu přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství na podniky a občany bude nadace zkoumat, které skupiny obyvatel a regiony jsou nejvíce ohroženy negativními dopady tohoto přechodu. Nadace Eurofound shromáždí podklady k tomu, jak je tato problematika řešena na úrovni členských států. V návaznosti na tato zjištění bude proveden projekt zkoumající socioekonomický dopad přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Databáze událostí ERM , která překlenuje problematiku souběžného přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství a do digitálního věku, bude přizpůsobena tak, aby umožňovala vyhledávání rozsáhlých případů restrukturalizace souvisejících s digitalizací a přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství, zatímco podpůrné nástroje právní databáze budou rozšířeny tak, aby pokrývaly vnitrostátní politická opatření zaměřená na tyto hnací síly změn.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a informací o probíhajících činnostech na toto téma.

Read less
  • Publications (134)
  • Data
  • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Předvídání a řízení dopadu změn

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.