Změny na trhu práce

7 Prosinec 2022

Zaměstnanost a trhy práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound naRead more

Zaměstnanost a trhy práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu vývoje trhu práce, zejména v době, kdy evropské trhy práce čelí významným výzvám důsledku pandemie COVID-19. Sběr údajů a výzkum nadace se zaměří na dopady pandemie na práci a zaměstnanost a na způsob, jak udržet funkční a inkluzivní trh práce.

V období 2021–2024 poskytne výzkum nadace Eurofound významné poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti zaměstnanosti a trhu práce EU. Nadace Eurofound hraje významnou roli ve sledování trendů trhu práce, jakož i sledování dopadů těchto trendů na různé skupiny pracovníků.

Výzkum se zaměří obecně na měnící se strukturu trhu práce a využije zavedené monitorovací nástroje Eurofoundu, jako je Evropský monitor práce (EJM) a Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) společně s údaji Eurostatu. Vzhledem k tomu, že je v některých zemích, regionech, odvětvích a profesích očekávána vysoká míra nezaměstnanosti, která zasáhne nejvíce nejistá zaměstnání a nejzranitelnější pracovníky, pomohou tyto nástroje identifikovat rostoucí a klesající odvětví, povolání a kvalifikace. Nadace Eurofound bude nadále zkoumat rozsáhlé restrukturalizační akce, legislativní a podpůrné nástroje, jakož i opatření vypracovaná sociálními partnery a veřejnými orgány na pomoc pracovníkům při přechodu mezi zaměstnáními nebo odvětvími.

Nadace Eurofound se také zaměří na nedostatek pracovních sil a nedostatečně využívané lidské zdroje a talenty v určitých odvětvích a povoláních – který odhalila pandemie COVID-19 – zkoumáním politických zásahů a firemních postupů. Mezi konkrétními tématy bude nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi pracovní doba , geografická a profesní mobilita a integrace migrantů , zahrnuto bude i téma skupin nedostatečně zastoupených na trhu práce, např. mládežženy a osoby se zdravotním postižením . Nadace Eurofound se také zaměří na odvětví, která jsou tradičně postižena nedostatkem pracovních sil, což je vzhledem k pandemii stále naléhavější problém. Tato činnost bude podkladem pro přípravné práce na příštím vydání Evropského průzkumu společností (ECS) .

Nadále bude v této oblasti také pokračovat spolupráce nadace Eurofound se Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC). Výzkum restrukturalizace přispěje činnostem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a Evropského sociálního fondu+ (ESF+). Budou posouzeny vazby se sesterskou agenturou Cedefop a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti ve vztahu k zaměstnaneckým politikám řešícím nedostatek pracovních sil.

„Šest z deseti lidí má stále smlouvu na dobu neurčitou. Přestože údaje, které máme o „atypickém zaměstnání“, jakým je například částečný úvazek a práce na dobu určitou, se v průběhu posledních pěti až deseti let příliš nezměnily, skrývají posun k více nejistým formám zaměstnání, přičemž osoby s nejistou smlouvou nemají stejný přístup k zaměstnanecké nebo sociální ochraně.“

Tina Weberová, manažerka výzkumu, oddělení zaměstnanosti

Read less

Nejnovější zprávy

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Living and working in Europe in an era of disruption: Gendered impacts, challenges and opportunities

On 24 October, at EIGE’s Gender Equality Forum 2022 , Eurofound ran a 90-minute workshop session with an interactive...

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl napomáhat politickým opatřením poskytnutím znalostí k podpoře strukturálních změn, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19. Jeho cílem je pomoci řešit výzvy v oblastech zaměstnání a struktury trhu práce na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.

Read more

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl napomáhat politickým opatřením poskytnutím znalostí k podpoře strukturálních změn, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19. Jeho cílem je pomoci řešit výzvy v oblastech zaměstnání a struktury trhu práce na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.

Nadace Eurofound zejména shromažďuje údaje a analyzuje trendy v oblasti vývoje zaměstnanosti a trhu práce, přičemž zjišťuje a zkoumá mezery a rizikové skupiny, aby poskytla Evropské komisi a dalším orgánům EU, orgánům členských států a sociálním partnerům podporu potřebnou k účinnějšímu navrhování politiky zaměstnanosti.

Pracovní plán agentury je v souladu s politickými směry Evropské komise pro období 2021–2024 a přímo přispívá k řadě klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Výzkum nadace Eurofound zejména podpoří politické iniciativy Evropského pilíře sociálních práv v odezvě na krizi COVID-19 a činnosti spojené zejména s iniciativami Evropské strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025, Posílené záruky pro mladé lidi, balíček Podpory zaměstnanosti mladých lidí, agendy dovedností, jakož i inovaci a tvorbu pracovních míst a návrh Evropské komise na přiměřenou minimální mzdu v EU.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Employment and labour markets infographic
Infografika

Hlavní zjištění vyplývající z výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

  • Před rozvinutím hospodářských dopadů krize COVID–19 se míra zaměstnanosti v EU díky oživení trhu práce blížila cílové hodnotě 75 %, stanovené EU2020. Přestože je svou povahou tato krize specifická, předchozí krize ukázaly, že důležitými způsoby, jak zajistit rychlé oživení, je zachování spojení pracovníků s trhem práce, a pokud možno zvyšování dovedností.
  • Růst zaměstnanosti byl soustavně nejnižší pro průměrně placená zaměstnání – nejvýrazněji během recese – a soustavně nejsilnější pro dobře placená zaměstnání.
  • Stabilita míry atypického zaměstnání zakrývá nárůst nejistého zaměstnání pro určité skupiny, přičemž stoupá počet zaměstnanců s „jinou“ nebo „žádnou“ pracovní smlouvou. Pandemie COVID-19 dále odhaluje nepříznivé postavení těchto pracovníků, kteří byli krizí zasaženi nejsilněji, a hrozí, že budou nejzávažněji zasaženi z dlouhodobějšího hlediska.
  • Nárůst různých typů nestandardní práce vede k hlubšímu rozdělení pracovních trhů EU mezi silně chráněné zaměstnance a zaměstnance s omezeným přístupem k sociální ochraně a zaměstnaneckým právům, což přispívá k větší segmentaci trhu práce.Typickým příkladem jsou rostoucí počty zaměstnanců ve „složených nestandardních“ zaměstnáních (jedná se o kombinaci nestandardních zaměstnání: například na dobu určitou s částečným úvazkem, OSVČ s částečným úvazkem).
  • Současný nárůst nejistých zaměstnání vyžaduje politická řešení, která podpoří zaměstnance s omezeným přístupem k sociální ochraně a zastoupení. Význam problému narůstá v souvislosti s rostoucími dopady pandemie COVID-19, která představuje obzvláštní existenční riziko pro mnoho osob s nejistým zaměstnáním a OSVČ.
Read less

Současný a budoucí výzkum

Top

V roce 2022 bude nadace Eurofound i nadále sledovat a analyzovat, jak se mění struktura trhu práce EU, přičemž se zaměří na vzorce související se zaměstnaneckým statusem, demografickými charakteristikami pracovníků a čistou tvorbou a ztrátou pracovních míst podle odvětví a povolání, zejména sRead more

V roce 2022 bude nadace Eurofound i nadále sledovat a analyzovat, jak se mění struktura trhu práce EU, přičemž se zaměří na vzorce související se zaměstnaneckým statusem, demografickými charakteristikami pracovníků a čistou tvorbou a ztrátou pracovních míst podle odvětví a povolání, zejména s ohledem na pandemii COVID-19. Analýza bude vycházet z údajů Evropského monitoru pracovních míst, Evropského monitoru pro restrukturalizaci a Eurostatu.

V roce 2022 bude pokračovat výzkum zaměřený na posouzení účinnosti konkrétních druhů politických opatření k řešení nedostatku pracovních sil. Důraz bude kladen na opatření k řešení nedostatku pracovních sil v konkrétních odvětvích nebo povoláních, kde se situace zhoršila v důsledku pandemie COVID-19, a na podporu aktivace skupin, které jsou v současnosti nedostatečně zastoupeny na trhu práce, jako jsou mladí lidé, ženy, osoby se zdravotním postižením a migranti. Budou prozkoumány možnosti spolupráce se střediskem Cedefop a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti, pokud jde o mobilitu pracovních sil, přičemž se zohlední stávající výzkum prováděný Evropskou komisí.

V roce 2022 budou rovněž k dispozici nové aktualizace databáze Evropského monitoru pracovních míst i databáze událostí Evropského monitoru pro restrukturalizaci. Obsah databáze nástrojů podpory Evropského monitoru pro restrukturalizaci bude začleněn do databáze EU PolicyWatch nadace Eurofound.

Výzkum nadace Eurofound se v roce 2022 zaměří na restrukturalizaci finančního sektoru v důsledku digitalizace a dalšího vývoje, jakož i na změny zaměstnanosti související s přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství a jejich dopadem na celkovou kvalitu pracovních míst. Tyto informace budou doplněny opatřeními shromážděnými v databázi EU PolicyWatch.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činností na toto téma.

Read less
  • Publications (1749)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.