Změny na trhu práce

1 Prosinec 2021

Zaměstnanost a trhy práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound naRead more

Zaměstnanost a trhy práce tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Nadace Eurofound bude i nadále fungovat jako odborné středisko pro sledování a analýzu vývoje trhu práce, zejména v době, kdy evropské trhy práce čelí významným výzvám důsledku pandemie COVID-19. Sběr údajů a výzkum nadace se zaměří na dopady pandemie na práci a zaměstnanost a na způsob, jak udržet funkční a inkluzivní trh práce.

V období 2021–2024 poskytne výzkum nadace Eurofound významné poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti zaměstnanosti a trhu práce EU. Nadace Eurofound hraje významnou roli ve sledování trendů trhu práce, jakož i sledování dopadů těchto trendů na různé skupiny pracovníků.

Výzkum se zaměří obecně na měnící se strukturu trhu práce a využije zavedené monitorovací nástroje Eurofoundu, jako je Evropský monitor práce (EJM) a Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) společně s údaji Eurostatu. Vzhledem k tomu, že je v některých zemích, regionech, odvětvích a profesích očekávána vysoká míra nezaměstnanosti, která zasáhne nejvíce nejistá zaměstnání a nejzranitelnější pracovníky, pomohou tyto nástroje identifikovat rostoucí a klesající odvětví, povolání a kvalifikace. Nadace Eurofound bude nadále zkoumat rozsáhlé restrukturalizační akce, legislativní a podpůrné nástroje, jakož i opatření vypracovaná sociálními partnery a veřejnými orgány na pomoc pracovníkům při přechodu mezi zaměstnáními nebo odvětvími.

Nadace Eurofound se také zaměří na nedostatek pracovních sil a nedostatečně využívané lidské zdroje a talenty v určitých odvětvích a povoláních – který odhalila pandemie COVID-19 – zkoumáním politických zásahů a firemních postupů. Mezi konkrétními tématy bude nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi pracovní doba , geografická a profesní mobilita a integrace migrantů , zahrnuto bude i téma skupin nedostatečně zastoupených na trhu práce, např. mládežženy a osoby se zdravotním postižením . Nadace Eurofound se také zaměří na odvětví, která jsou tradičně postižena nedostatkem pracovních sil, což je vzhledem k pandemii stále naléhavější problém. Tato činnost bude podkladem pro přípravné práce na příštím vydání Evropského průzkumu společností (ECS) .

Nadále bude v této oblasti také pokračovat spolupráce nadace Eurofound se Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC). Výzkum restrukturalizace přispěje činnostem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) a Evropského sociálního fondu+ (ESF+). Budou posouzeny vazby se sesterskou agenturou Cedefop a Evropským orgánem pro pracovní záležitosti ve vztahu k zaměstnaneckým politikám řešícím nedostatek pracovních sil.

„Šest z deseti lidí má stále smlouvu na dobu neurčitou. Přestože údaje, které máme o „atypickém zaměstnání“, jakým je například částečný úvazek a práce na dobu určitou, se v průběhu posledních pěti až deseti let příliš nezměnily, skrývají posun k více nejistým formám zaměstnání, přičemž osoby s nejistou smlouvou nemají stejný přístup k zaměstnanecké nebo sociální ochraně.“

Tina Weberová, manažerka výzkumu, oddělení zaměstnanosti

Read less

Nejnovější zprávy

K čemu právě došlo? Omezení volného pohybu osob v souvislosti s pandemií COVID-19 a změny na trhu práce

Pandemie COVID-19 v roce 2020 ukončila nebo omezila mnoho hospodářských činností, což mělo dalekosáhlé dopady na trh...

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Změny na trhu práce

Přihlásit

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl napomáhat politickým opatřením poskytnutím znalostí k podpoře strukturálních změn, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19. Jeho cílem je pomoci řešit výzvy v oblastech zaměstnání a struktury trhu práce na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.

Read more

Výzkum nadace Eurofound si klade za cíl napomáhat politickým opatřením poskytnutím znalostí k podpoře strukturálních změn, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19. Jeho cílem je pomoci řešit výzvy v oblastech zaměstnání a struktury trhu práce na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.

Nadace Eurofound zejména shromažďuje údaje a analyzuje trendy v oblasti vývoje zaměstnanosti a trhu práce, přičemž zjišťuje a zkoumá mezery a rizikové skupiny, aby poskytla Evropské komisi a dalším orgánům EU, orgánům členských států a sociálním partnerům podporu potřebnou k účinnějšímu navrhování politiky zaměstnanosti.

Pracovní plán agentury je v souladu s politickými směry Evropské komise pro období 2021–2024 a přímo přispívá k řadě klíčových oblastí politiky zaměřených na vytvoření silné sociální Evropy. Výzkum nadace Eurofound zejména podpoří politické iniciativy Evropského pilíře sociálních práv v odezvě na krizi COVID-19 a činnosti spojené zejména s iniciativami Evropské strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025, Posílené záruky pro mladé lidi, balíček Podpory zaměstnanosti mladých lidí, agendy dovedností, jakož i inovaci a tvorbu pracovních míst a návrh Evropské komise na přiměřenou minimální mzdu v EU.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Hlavní zjištění vyplývající z výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

Read more

Hlavní zjištění vyplývající z výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

  • Před rozvinutím hospodářských dopadů krize COVID–19 se míra zaměstnanosti v EU díky oživení trhu práce blížila cílové hodnotě 75 %, stanovené EU2020. Přestože je svou povahou tato krize specifická, předchozí krize ukázaly, že důležitými způsoby, jak zajistit rychlé oživení, je zachování spojení pracovníků s trhem práce, a pokud možno zvyšování dovedností.
  • Růst zaměstnanosti byl soustavně nejnižší pro průměrně placená zaměstnání – nejvýrazněji během recese – a soustavně nejsilnější pro dobře placená zaměstnání.
  • Stabilita míry atypického zaměstnání zakrývá nárůst nejistého zaměstnání pro určité skupiny, přičemž stoupá počet zaměstnanců s „jinou“ nebo „žádnou“ pracovní smlouvou. Pandemie COVID-19 dále odhaluje nepříznivé postavení těchto pracovníků, kteří byli krizí zasaženi nejsilněji, a hrozí, že budou nejzávažněji zasaženi z dlouhodobějšího hlediska.
  • Nárůst různých typů nestandardní práce vede k hlubšímu rozdělení pracovních trhů EU mezi silně chráněné zaměstnance a zaměstnance s omezeným přístupem k sociální ochraně a zaměstnaneckým právům, což přispívá k větší segmentaci trhu práce.Typickým příkladem jsou rostoucí počty zaměstnanců ve „složených nestandardních“ zaměstnáních (jedná se o kombinaci nestandardních zaměstnání: například na dobu určitou s částečným úvazkem, OSVČ s částečným úvazkem).
  • Současný nárůst nejistých zaměstnání vyžaduje politická řešení, která podpoří zaměstnance s omezeným přístupem k sociální ochraně a zastoupení. Význam problému narůstá v souvislosti s rostoucími dopady pandemie COVID-19, která představuje obzvláštní existenční riziko pro mnoho osob s nejistým zaměstnáním a OSVČ.
Read less

Současný a budoucí výzkum

Top

V roce 2021 bude nadace Eurofound nadále sledovat a analyzovat změny struktury trhu práce, rovněž ve světle pandemie COVID-19, sledovat čistou tvorbu pracovních míst a zánik pracovních míst podle sektoru a povolání, jakož i klíčových charakteristik struktury pracovní síly.

Read more

V roce 2021 bude nadace Eurofound nadále sledovat a analyzovat změny struktury trhu práce, rovněž ve světle pandemie COVID-19, sledovat čistou tvorbu pracovních míst a zánik pracovních míst podle sektoru a povolání, jakož i klíčových charakteristik struktury pracovní síly.

V roce 2021 bude k dispozici výzkum změn trhu práce v oblasti genderu a věku, který využívá údajů Evropského monitoru práce a je prováděn společně se Společným výzkumným střediskem Evropské komise. Zprávy o strukturálních změnách trhu práce budou čerpat data z Evropského monitoru práce (EJM), Evropského monitoru pro restrukturalizaci (ERM) a Eurostatu. Dopad pandemie COVID-19 je dalekosáhlý. Výzkum zkoumající bezprostřední dopad pandemie na zaměstnanost a účinnost opatření mimořádné podpory vládami a sociálními partnery bude proto dostupný v roce 2021. Po něm bude následovat analýza situace na evropském trhu práce rok po počátku pandemie COVID-19, která zahrne regiony a sektory nejvíce postižené krizí.

Dostupné budou také nové aktualizace akcí ERM a právních databází. Informace získané databází Monitor politiky COVID-19 nadace Eurofound budou dále zahrnuty do podpůrných nástrojů a právní databáze ERM.

Součástí činnosti nadace Eurofound, zabývající se dopadem změny, je také analýza restrukturalizace a potenciálního rozšíření databáze událostí ERM. Do analýzy budou zahrnuty některé typy restrukturalizace, například ve spojení s klimatickou změnou, přechodem na uhlíkově neutrální ekonomiku, digitalizací, offshoringem a relokalizací.

Probíhající výzkum ECS 2019 o postupech na pracovišti ve vztahu k nedostatku dovedností a využití dovedností v evropských podnicích, provedený spolu s Cedefop, bude dostupný v roce 2021. Nová část výzkumu posoudí na základě výstupů stávajících analýz nedostatku pracovních sil účinnost specifických typů zásahů, zejména těch, které byly zavedeny během pandemie COVID-19, při řešení nedostatku pracovních sil prohloubeném krizí, například v sektoru péče.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činností na toto téma.

Read less
  • Publications (1721)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Změny na trhu práce

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.